16 Selvitys ulkomaantuloista, täyttöohje 2017

Täyttöohje koskee veroilmoituksen liitelomaketta 16 Selvitys ulkomaantuloista (3063).

Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava veroilmoituksella

Suomessa asuvien henkilöiden on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistaan tuloista. 

Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava veroilmoituksella. Voit ilmoittaa ulkomaantulot joko sähköisesti Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai palauttamalla esitäytetyn veroilmoituksen ja sen liitteenä lomakkeen 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

Ilmoita ulkomaantulot verkossa (www.vero.fi/veroilmoitus).
Lomakkeen saat sivulta Selvitys ulkomaantuloista

Verkkopalvelu ohjaa sinua antamaan tarvittavat tiedot. Jos käytät paperilomaketta, muista ilmoittaa seuraavat ulkomailta saamasi tulot ja niistä ulkomaille mahdollisesti maksamasi verot:

  • ulkomailta saadut eläketulot
  • ulkomaiselta työnantajalta saadut palkat
  • ulkomailta saadut muut ansiotulot
  • ulkomailta saadut osinkotulot
  • muut ulkomailta saadut pääomatulot.

Ilmoita ulkomailta saamasi vuokratulot lomakkeella 7H (osakehuoneistot) tai lomakkeella 7K (kiinteistöt). Ilmoita ulkomailta saamasi luovutusvoitot tai -tappiot lomakkeella 9A (osakkeet, arvopaperit, arvo-osuudet) tai lomakkeella 9 (muu omaisuus).

Vuokratulot – osakehuoneistot (lomake 7H)
Vuokratulot – kiinteistöt (lomake 7K)
Luovutusvoitto tai -tappio – arvopaperit ja arvo-osuudet, laskelma (lomake 9A)
Luovutusvoitto tai -tappio – laskelma (lomake 9)

Joidenkin ulkomaantulojen tiedot Verohallinto saa suoraan toisesta maasta, ja ne näkyvät valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Ruotsista saadut eläketulot ja suomalaisen välittäjän kautta saadut osinkotulot. Tarkista valmiiksi merkityt ulkomaantulot ja ulkomaiset verot. Täydennä puuttuvat tiedot ja anna lomakkeella 16 tarkempi selvitys tuloista ja veroista.

Palauta lomake esitäytetyssä veroilmoituslomakkeessa mainittuun osoitteeseen tai mihin tahansa verotoimistoon.

Älä lähetä lomakkeen mukana tositteita (tiliote, palkkanauha, yhteenveto maksetuista eläkkeistä). Säilytä tositteet itselläsi 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa.

Täyttöohjeet

Ulkomailta saadut eläketulot

Ilmoita ulkomailta saamasi eläketulot. Merkitse maa, josta eläke on saatu, eläkkeen maksajan nimi ja eläkkeen laji. Eläkkeen lajina voi olla julkisen sektorin palveluksessa ansaittu eläke, yksityisen sektorin palveluksessa ansaittu eläke, joka on perustunut joko pakolliseen tai vapaaehtoiseen vakuutukseen, tai muuhun kuin työskentelyyn perustuva eläke. Jos kyseessä on muuhun kuin työskentelyyn perustuva eläke, anna tarkemmat tiedot eläkkeestä kohdan lisätiedoissa.

Merkitse eläkkeen bruttomäärä ja ulkomaille maksamasi vero koko vuodelta. Ilmoita luvut euroina sentin tarkkuudella. Ulkomailla mahdollisesti perittyjä sosiaaliturvamaksuja ei lasketa ulkomaisen veron määrään.

Jos eläke on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita eläke euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa todellisuudessa käytettiin. Ilmoita myös lähdevaluutta (eli alkuperäinen valuutta) sekä eläkkeen ja ulkomaille maksamasi veron määrä lähdevaluutassa. 

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit  

Jos eläke on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, Verohallinto vähentää eläkkeen määrästä pankki- ja valuutanvaihtokuluja 60 euroa. Jos kulut ovat tätä suuremmat, ilmoita niiden määrä kohdan lisätiedoissa.

Jos eläkkeen maksaminen on vasta alkanut, liitä mukaan päätös eläkkeen myöntämisestä. Muissa tapauksissa tositteita ei tarvita.

Jos muutat esitäytetyssä veroilmoituksessa olevia tietoja, jotka koskevat Ruotsista saamaasi eläkettä, anna tarkempi selvitys muutoksen perusteista kohdan lisätiedoissa. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa on valmiiksi tiedot Ruotsista maksetusta eläkkeestä, Verohallinto on jo vähentänyt bruttosummasta valuutanvaihtokulut. Älä vähennä niitä uudelleen.

Lue lisää ulkomailta maksetusta eläkkeestä  

Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi 6 kuukauden sääntöä

Ulkomailta saatujen palkkatulojen verotukseen vaikuttaa se, voidaanko palkkaan soveltaa ns. 6 kuukauden sääntöä eli tuloverolain 77 §:n verovapaussääntöä.

Ilmoita tässä kohdassa tiedot sellaisesta ulkomaantyöskentelystä, johon vaadit sovellettavaksi 6 kuukauden sääntöä. Jos palkkaan sovelletaan 6 kuukauden sääntöä, palkasta ei tarvitse maksaa tuloveroa Suomeen. Palkasta pitää kuitenkin maksaa Suomessa vakuutetun sairausvakuutusmaksu, jos olet sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa.

Tarkista 6 kuukauden säännön edellytykset vero.fi-sivuilta:

Ilmoita työskentelymaa, oleskeluaika työskentelyvaltiossa (saapumis- ja lähtöpäivä), työnantajan nimi ja palkan tyyppi. Palkan tyyppi voi olla työnantajan ja työntekijän sopima vakuutuspalkka tai ennakonpidätyksenalainen palkka, jos vakuutuspalkasta ei ole sovittu.

Ilmoita palkan määrä euroina sentin tarkkuudella. Jos palkka on maksettu muussa valuutassa, ilmoita palkka euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa todellisuudessa käytettiin.

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit  

Ilmoita myös Suomessa verovuoden aikana oleskelemiesi päivien yhteenlaskettu lukumäärä. Erittele oleskelujaksot ja merkitse jokainen oleskelujakso (saapumis- ja lähtöpäivä) omaan kenttään.

Jos työskentely jatkuu yhtäjaksoisesti seuraavalle vuodelle, merkitse mihin asti (päättymispäivä) työskentely kestää ja missä maassa työskentelet. Jos työskentelit ulkomailla myös verovuotta edeltävän vuoden aikana, ilmoita työskentelymaa, oleskeluaika (saapumis- ja lähtöpäivä tai vuoden viimeinen päivä) ja työnantajan nimi.

Lue lisää ulkomailla työskentelystä  

Ulkomaantyöskentely, johon ei sovellu 6 kuukauden sääntö

Ilmoita tässä kohdassa tiedot ulkomaantyöskentelystä, johon ei sovellu 6 kuukauden sääntö. Merkitse työskentelymaa, työnantajan nimi, palkan määrä (rahapalkka ja luontoisedut) ja ulkomaille mahdollisesti maksamasi veron määrä. Ulkomailla mahdollisesti perittyjä sosiaaliturvamaksuja ei lasketa ulkomaisen veron määrään.

Ilmoita palkan ja veron määrä euroina sentin tarkkuudella. Jos palkka on maksettu muussa valuutassa, ilmoita palkka euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa todellisuudessa käytettiin.

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit 

Lue lisää ulkomailla työskentelystä   

Lisätietoja ulkomaantyöskentelystä

Ilmoita mahdolliset ulkomaantyöskentelyyn liittyvät lisätiedot. Merkitse, työskentelitkö ulkomailla yksityisen vai julkisen työnantajan palveluksessa. Ilmoita myös, onko tulo ulkomaisella aluksella ansaittua merityötuloa tai Ruotsin tai Norjan puolella rajakuntalaisena ansaittua tuloa.

Jos vaadit vähennettäväksi ulkomaantuloihin kohdistuvia tulonhankkimiskuluja, erittele tulonhankkimiskulut. Jos sinulla on muita ulkomaantuloista tehtäviä vähennyksiä (esim. eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ja matkakuluja), ilmoita ne esitäytetyllä veroilmoituksella niitä koskevissa kohdissa.

Muut ulkomailta saadut ansiotulot

Ilmoita tiedot muista ulkomailta saamistasi ansiotuloista, jotka eivät ole eläketuloja tai palkkatuloja. Merkitse maa, josta tulo on saatu, maksajan nimi ja tulon laji (esim. etuus). Merkitse tulon bruttomäärä ja ulkomaille mahdollisesti maksamasi vero. Ilmoita luvut euroina sentin tarkkuudella.

Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita tulo euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa todellisuudessa käytettiin. Ilmoita myös lähdevaluutta sekä tulon ja ulkomaille maksamasi veron määrä lähdevaluutassa.

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit

Anna tarvittaessa tarkempi selvitys muista ulkomaan ansiotuloista kohdan lisätiedoissa.

Ulkomailta saadut osinkotulot

Ilmoita tiedot ulkomailta saamistasi osinkotuloista. Merkitse maa, josta osinko on saatu, sekä jakajayhtiön nimi ja tyyppi. Jakajayhtiön tyyppi on joko julkisesti noteerattu yhtiö tai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö. Merkitse osingon määrä ja ulkomaille maksamasi vero euroina sentin tarkkuudella. 

Jos osinko on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita osinkotulot ja niistä perityt verot euroina tapahtumapäivän kurssin mukaan. Voit käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa vuoden 2017 keskikurssia. Ilmoita myös lähdevaluutta sekä osingon ja ulkomaille maksamasi veron määrä lähdevaluutassa.

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit

Merkitse myös veroprosentti, joka on säädetty Suomen ja osinkoa jakaneen yhtiön kotivaltion välisessä verosopimuksessa osinkoa koskevassa artiklassa. Jos verosopimusta ei ole, jätä kohta tyhjäksi.

Lue lisää voimassa olevista verosopimuksista

Verosopimuksen mukaiset hyvitettävien verojen enimmäismäärät, kun osinko on saatu julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pdf)

Verosopimuksissa on määritelty veroprosentti, jonka mukaan tiettyyn maahan maksettua veroa voidaan enintään hyvittää. Pohjoismaisessa verosopimuksessa julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatujen osinkojen veroprosentti on 15 %. Merkitse kohtaan Ulkomaille maksettu vero korkeintaan verosopimuksessa määritetyn prosentin mukaan laskettu vero, vaikka olisitkin maksanut ulkomaille enemmän veroa.

Jos osinkotulosta on peritty ulkomailla veroa enemmän kuin verosopimuksessa on säädetty, sinun on haettava liikaa maksamaasi veroa takaisin lähdevaltiolta. Jos olet maksanut esimerkiksi Ruotsiin veroa enemmän kuin 15 %, sinun on haettava veroa takaisin Ruotsin verohallinnolta.

Jos olet saanut osinkotuloja muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä, ilmoita lisäksi osakkeiden lukumäärä ja osakkeiden matemaattinen tai käypä arvo euroina sentin tarkkuudella (käypä arvo 31.12.2016).

Lue lisää ulkomailta saaduista osingoista ja arvopaperien luovutusvoitoista

Muut ulkomailta saadut pääomatulot

Ilmoita tiedot ulkomailta saamistasi pääomatuloista, kuten osuuskunnan ylijäämistä, korkotuloista ja sijoitusrahaston tuotoista. Merkitse maa, josta tulo on saatu, maksajan nimi ja tulon laji. Merkitse tulon määrä ja ulkomaille maksamasi vero euroina sentin tarkkuudella. 

Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita tulot ja niistä perityt verot euroina tapahtumapäivän kurssin mukaan. Voit myös käyttää Euroopan keskuspankin julkaisemaa vuoden 2017 keskikurssia. Ilmoita myös lähdevaluutta sekä osingon ja ulkomaille maksamasi veron määrä lähdevaluutassa.

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit

Anna tarvittaessa tarkempi selvitys muista ulkomaan pääomatuloista kohdan lisätiedoissa.