14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta, täyttöohje

Tällä lomakkeella voit vaatia kotitalousvähennystä, kun olet teettänyt työn ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrittäjällä, yrityksellä tai yleishyödyllisellä yhteisöllä. Lomakkeessa on tilaa kahden eri yrittäjän tai yrityksen tiedoille. Jos olet maksanut työkorvauksia useammalle saajalle, täytä useampia lomakkeita.

Voit antaa tiedot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos olet palkannut työntekijän, ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot lomakkeella 14B (Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka).

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit saada vähennyksen verokortille jo sinä vuonna, kun kotitalousvähennykseen oikeuttava työ tehdään. Vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta lopullisessa verotuksessa. Kotitalousvähennys tehdään verosta eli se pienentää suoraan verojesi määrää.

Ilmoita tiedot verokorttia varten OmaVerossa (vero.fi/omavero). Silloin et tarvitse tätä lomaketta. Voit kuitenkin hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (Verokortti ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake.

Verokorttia varten ilmoittamasi kotitalousvähennys siirtyy myös esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit hakea kotitalousvähennystä myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Ilmoita silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä. Jos tiedot ovat oikein veroilmoituksessasi, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet kotitalousvähennyksestä oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos haet verotuksen oikaisua tai korjaat jo aiemmin antamaasi tietoa, täytä lomakkeesta kaikki kyseistä työsuoritusta koskevat kohdat. 

Kotitalousvähennyksen edellytykset

Kotitalousvähennyksen saa tavanomaisesta kotitaloustyöstä, hoivatyöstä ja hoitotyöstä. Lue tarkemmin, millainen työ oikeuttaa vähennykseen.

Kotitalousvähennyksen saa vain, jos työn tehnyt yritys tai yrittäjä on merkitty sopimuksentekohetkellä ennakkoperintärekisteriin. Tarkista rekisteröinti ytj.fi:n yrityshausta.

Kotitalousvähennyksen edellytyksenä on myös se, että olet teettänyt työn asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa, joka on omassa käytössäsi tai tiettyjen lähisukulaisten − esimerkiksi vanhempien tai isovanhempien − käytössä. Tämän ohjeen kohdassa 2 on kerrottu tarkemmin, millainen sukulaisuussuhde kotitalousvähennykseen tarvitaan.

Saat kotitalousvähennyksen sinä vuonna, jona olet maksanut työkorvauksen. Jos ilmoitat verovuoden 2019 kuluja, kotitalousvähennys on 50 % ennakkoperintärekisterissä olevalle yritykselle tai yrittäjälle maksetusta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta sekä yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta. Jos ilmoitat verovuoden 2020 kuluja, kotitalousvähennys on 40 %.

Kotitalousvähennys vähennys myönnetään vain siltä osin kuin vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euron omavastuun. Verohallinto laskee vähennyskelpoisen osuuden kustannuksista sekä vähentää omavastuun viran puolesta. Ennen verovuotta 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa henkeä kohti vuodessa. Verovuodesta 2020 alkaen enimmäismäärä on 2 250 euroa.

Kotitalousvähennyksen voi saada vain ulkopuolisen tekemästä työstä. Et voi saada vähennystä, jos olet tehnyt työn itse tai jos tekijä asuu kanssasi samassa taloudessa. Kotitalousvähennystä ei saa myöskään sellaisesta osuudesta, jonka vakuutusyhtiö on korvannut.

Kotitalousvähennyksen voi jakaa puolison kanssa

Jos puolisot haluavat jakaa kotitalousvähennyksen, molempien on täytettävä oma lomake. Vähennys myönnetään puolisoille heidän vaatimuksensa perusteella. Vaatimus on tehtävä ennen kuin verovuoden verotus päättyy. Jos jommankumman puolison verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, loppuosa vähennetään kuitenkin toisen puolison veroista. Kummankin puolison omavastuu on 100 euroa.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita myös verovuosi, eli se vuosi, jolta ilmoitat kotitalousvähennyksen.

2 Tiedot työsuorituksesta

Merkitse työ, jonka perusteella vaadit vähennystä. Kuvaile työtä tarkemmin kohdassa "Tarkempi selvitys työstä". Kerro, onko kyseessä esimerkiksi viikkosiivous, lapsen hoito tai pihan haravointi.

Merkitse rastilla, kenen käytössä asunto tai vapaa-ajan asunto on ollut: omassa käytössäsi vai esimerkiksi vanhempiesi tai isovanhempiesi käytössä. Vähennyksen voi saada silloin, jos käytät asuntoa itse tai jos sitä käyttävät omat, puolisosi tai edesmenneen puolisosi vanhemmat tai isovanhemmat. Vanhempiin rinnastetaan ottovanhemmat ja kasvattivanhemmat ja isovanhempiin muut sukulaiset ylenevässä polvessa (eli esimerkiksi isovanhempien vanhemmat). Käyttäjä voi olla myös jonkun tällaisen sukulaisen puoliso.

Voit saada kotitalousvähennyksen myös työstä, joka on tehty muussa ETA-alueen valtiossa kuin Suomessa. Jos työ on tehty muualla kuin Suomessa, merkitse rasti kohtaan "Työ on tehty muualla kuin Suomessa". Liitä mukaan lisäksi lomake 14C (Kotitalousvähennys - todistus yrityksen kotivaltion veroviranomaiselta) tai sitä vastaavat tiedot.

2.1 Merkitse tähän työn tehneen yrityksen, yrittäjän tai yleishyödyllisen yhteisön Y-tunnus sekä nimi (ei yrityksen työntekijän nimeä).

2.2 Merkitse tähän päivämäärä, jolloin olet sopinut työstä yrityksen kanssa.

2.3 ja 2.4 Merkitse kohtaan 2.3 ensimmäinen maksupäivä. Jos olet maksanut samalle yritykselle useita työkorvauksia, merkitse lisäksi vuoden viimeinen maksupäivä kohtaan 2.4.

2.5 Merkitse tähän kaikki kustannukset, jotka olet maksanut työn tehneelle yritykselle, yrittäjälle tai yhteisölle. Ilmoita siis koko laskun loppusumma eli työn, tarvikkeiden, matkakulujen yms. kulujen yhteismäärä arvonlisäveroineen.

2.6 Merkitse tähän työn osuus koko laskusta arvonlisäveroineen. Jos laskussa ei ole eritelty työn osuutta, pyydä tarvittaessa selvitys työn tehneeltä yritykseltä.

Ilmoita työn osuus kokonaan vähentämättä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.

2.7 Jos olet jakanut laskun esim. puolisosi kanssa, merkitse tähän euroina oma osuutesi työstä maksamastanne määrästä (ei koko laskusta).

Esimerkki:

Olet teettänyt yhdessä puolisosi kanssa keittiöremontin. Laskun kokonaismäärä on 12 000 euroa. Työn osuus laskusta on 4 500 euroa. Haluatte jakaa kotitalousvähennyksen puoliksi.

Täyttäkää puolisosi kanssa kumpikin oma lomake 14A. Merkitkää kohtaan 2.5 yritykselle maksettu kokonaismäärä eli 12 000 euroa. Kohtaan 2.6 tulee työn osuus koko laskusta eli 4 500 euroa. Kohtaan 2.7 kumpikin merkitsee oman osuutensa työstä maksetusta määrästä eli tässä tapauksessa 2 250 euroa.

Työhön saadut tuet

Jos olet saanut samaa työtä varten tässä kohdassa mainittuja tukia, et voi saada kotitalousvähennystä. Vähennyksen voi kuitenkin saada, vaikka työn tehnyt yritys olisi saanut tällaisia tukia.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.