Verohallinnon strategia 2013–2018

23.6.2015

Video: Verotus - kurjaa, tylsää ja byrokraattista?

Toiminta-ajatus

Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Niillä ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan palveluja. Huolehdimme siitä, että toimintamme on tuloksellista ja toimintavarmuutemme on hyvä.

Edistämme oma-aloitteista verojen maksamista ja sitä, että verot kertyvät nykyistä ajantasaisemmin. Huolehdimme siitä, että asiakkaat maksavat verot oikeaan aikaan ja verojen määrä on oikea. Teemme maksuunpanot lähellä sitä ajankohtaa, jolloin verotettava tulo on syntynyt. Tilitämme keräämämme verotulot veronsaajille mahdollisimman ajantasaisesti.

Arvot

Arvomme ovat

 • Luottamus
 • Yhteistyö
 • Uudistuminen

Visio

Verohallinto on maineeltaan ja tuloksiltaan yksi maailman parhaista.

Tavoitteenamme on olla Suomessa ja kansainvälisesti arvioituna arvostettu organisaatio, yksi maailman parhaista verohallinnoista. Arvostuksemme perustuu siihen, että toimintamme on luotettavaa ja yhdenmukaista ja henkilökuntamme ammattitaitoista. Arvostustamme lisää myös se, että asiakkaiden hallinnollinen taakka vähenee ja asiakkaat ovat tietoisia verovaroin tuotetuista palveluista.

Työntekijämme ovat ylpeitä työnantajastaan, ja he ovat kysyttyjä työmarkkinoilla. Toimintaamme leimaa jatkuva uudistumishalu. Työnantajakuvamme on hyvä. Parhaat työntekijäehdokkaat pitävät meitä houkuttelevimpana työnantajana.

Vaikuttavuuden kasvua

Painotamme toiminnassamme aikaisempaa enemmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tuottavuuden parantaminen unohdettaisiin.

Tavoitteenamme on vähentää verovajetta ja sitä kautta lisätä verotuloja. Vaikutamme asiakkaiden veromyönteisyyteen ja minimoimme riskit sekä mahdollisuudet toimia väärin. Vähennämme asiakkaidemme hallinnollista taakkaa ja palkitsemme oikein toimimista, mikä vahvistaa asiakkaiden positiivisia mielikuvia ja veronmaksumyönteisyyttä. Veroriskien hallinta on toimintaamme ohjaava tekijä. Tämä auttaa kohdentamaan voimavarat oikeisiin asioihin.

Prosessimme ja tietojärjestelmämme toimivat saumattomasti yhteen, mikä auttaa saavuttamaan tuottavuushyötyjä.

Luottamukseen perustuva johtaminen ja työhyvinvoinnin aktiivinen edistäminen lisäävät työntekijöidemme motivaatiota ja parantavat tuloksiamme.

Strategiset tavoitteet

Verovaje pienenee merkittävästi
 • Veromyönteisyys on hyvällä tasolla

  Edistämme myönteistä suhtautumista verotukseen vaikuttamalla siihen, että verotuksen yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään paremmin ja laajemmin.
   
 • Verolainsäädäntö on vaikuttavaa

  Vaikutamme aktiivisesti verolainsäädännön kehittämiseen niin, että lainsäädäntö edistää strategisten tavoitteidemme saavuttamista. Asiantuntemuksemme painottuu erityisesti verotusmenettelyosaamiseen.
   
 • Väärin toimimisen mahdollisuudet minimoidaan

  Veroriskien hallinta, verovalvonta ja ennakoiva ohjaus vähentävät väärin toimimisen mahdollisuuksia. Edistämme lainsäädännön kehittämistä sellaiseen suuntaan, että asiakkaiden on entistä helpompaa toimia oikein.
Asiakkaat toimivat oikein
 • Asiakkaiden mielestä oikein toimiminen kannattaa

  Etsimme innovatiivisia tapoja palkita asiakkaitamme siitä, että he toimivat oikein. Oikein toimiva asiakas kerryttää verotuloja ja säästää kustannuksia.
   
 • Rehellisesti toimivia suojellaan

  Suojelemme rehellisesti toimivia asiakkaita vilpilliseltä kilpailulta, joka perustuu verojen välttämiselle. Mahdollisuus välttää veroja vähenee, koska rekisteröimme kattavasti yritykset ja työntekijät. Veroriskien hallinnan ja hyvän asiakastuntemuksen avulla kohdistamme verovalvonnan riskikohteisiin.
   
 • Veroasiat voi hoitaa helpommin ja pienemmin kustannuksin

  Kevennämme verotuksen yrityksille ja yksityisille henkilöille aiheuttamaa työtaakkaa. Tiivistämme yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ja lisäämme automaatiota. Kehitämme suoraa tietojen välittämistä Verohallinnon sekä yritysten ja viranomaisten tietojärjestelmien välillä ja parannamme sähköisiä palvelujamme. Tämä vähentää asiakkaiden asiointitarvetta.
Sujuvat ja tehokkaat prosessit
 • Prosessiohjaus on käytössä

  Otamme vaiheittain ja hallitusti käyttöön prosessimaisen toimintatavan.  Prosessiohjaus tukee linjaorganisaatiota erityisesti toiminnan kehittämisessä. Uutta toimintamallia tukee valmisohjelmistoratkaisu.
   
 • Uudet toimintatavat saadaan nopeasti käyttöön

  Otamme käyttöön entistä nopeammat, luovemmat ja joustavammat kehittämismenetelmät, joiden avulla uudistuksia on mahdollista toteuttaa myös kokeilemalla. Siirrymme ideasta toteutusvaiheeseen selvästi aiempaa nopeammin.
   
 • Resurssien käyttö on optimoitu

  Ohjausjärjestelmä, prosessimainen toimintatapa, henkilöstön osaaminen ja teknologia tukevat voimavarojen tehokasta käyttöä. Sen ansiosta verovaje pienenee ja kustannustehokkuus paranee.
   
 • Veroriskien hallinta suuntaa toimintaa

  Siirrymme veroriskien hallintaan perustuvaan asiakkaiden ohjaukseen ja verovalvontaan.
   
 • Ennakoiva ohjaus on tuloksekasta ja verovalvonta vaikuttavaa

  Parannamme asiakastuntemustamme niin, että voimme kohdistaa Verohallinnon aloitteesta tapahtuvaa ennakoivaa ohjausta oikeisiin kohderyhmiin, kuten aloittaviin yrityksiin. Ennakoiva ohjaus on tehokasta ja asiantuntevaa, mikä auttaa asiakkaita ennakoimaan verotuksen lopputuloksen ja vähentää asiakkaiden tekemiä virheitä.  

  Kohdennamme valvontaa veroriskien perusteella oikeisiin asiakasryhmiin. Valvontatoimet sovitetaan riskin suuruuteen ja asiakkaan ominaispiirteisiin. Onnistunut verovalvonta vaikuttaa myös ennaltaehkäisevästi. 
   
 • Tietovirtoja hyödynnetään tehokkaasti

  Hyödynnämme verotuksessa tarvittavien tietojen hankkimisessa nykyistä enemmän tietoja, jotka saadaan suoraan sidosryhmiemme ja muiden viranomaisten tietojärjestelmistä. Tarvittaessa digitoimme tiedot, jotta kaikki käsiteltävä tieto on sähköisessä muodossa. Valtakunnallisten työjonojen avulla tasaamme yksiköidemme työkuormaa ja edistämme alueiden välistä tasapuolisuutta.

  Lisäämme kansainvälistä automaattista tietojen vaihtoa, jotta saamme käyttöömme entistä kattavammat tiedot, joiden avulla verotulojen kertyminen voidaan varmistaa.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö
 • Työhyvinvoinnista huolehditaan

  Panostamme työhyvinvointiin ja ennakoivaan työterveydenhoitoon. Puutumme ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kartoitamme ja poistamme työhyvinvoinnin esteitä. Korostamme avoimuutta ja tasapuolisuutta. Kehitämme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen keinoja.
   
 • Tehtävien edellyttämä osaaminen varmistetaan

  Rutiinitehtävien väheneminen muuttaa työmme luonnetta. Tämä edellyttää asiantuntijuuden lisäämistä ja parantamista. Luomme jokaiselle työntekijällemme parhaiten sopivan kehityspolun. Otamme rekrytoinnissa huomioon sen, että tehtävien vaatimustaso kasvaa.
   
 • Johtamisen perustana ovat luottamus ja keskinäinen arvostus

  Johtamisemme perustuu johdon ja henkilöstön luottamukselliseen yhteistyöhön. Yhteistyö on tiivistä ja avointa. Johtamisemme on valmentavaa, se tukee työntekijää ja luo onnistumisen edellytyksiä.
   
 • Työvälineet ja työtavat ovat kunnossa

  Käytämme nykyaikaisia työvälineitä, jotka lisäävät työn tehokkuutta ja laatua sekä tekevät työnteosta miellyttävää. Uusien työvälineiden käyttöönotossa olemme heti kärjen tuntumassa. Tärkeää on työvälineidemme tarkoituksenmukaisuus ja se, että työvälineet toimivat osana kokonaisuutta.

  Etsimme prosessilähtöiseen työskentelyyn parhaiten sopivia, tehokkaita työtapoja. Olemme työtapojen etsimisessä innovatiivisia ja kokeilunhaluisia, jotta löydämme juuri Verohallinnolle parhaat ratkaisut. Työtavat tukevat työntekijöidemme kehittymistä ja viihtymistä sekä varmistavat sen, että saavutamme strategiset tavoitteet. Uudet työntekotavat ja toimitilakonseptit lisäävät vuorovaikutusta ja vähentävät sitä, että työn tekeminen olisi sidottu tiettyyn paikkaan.