Verovelkarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Verovelkarekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Tehostaa verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvun mukaisesti veronmaksun ja ilmoittamisvelvollisuuden täyttämistä ja laissa elinkeinonharjoittajalle säädettyjen selvitysvelvoitteiden toteuttamista.

Vrt. julkinen yritysten verovelkarekisteri, jossa on tietoja oikeushenkilöiden veroveloista ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkoisia tietolähteitä.

Säännönmukaisia sisäisiä tietolähteitä:

Verohallinnon tietojärjestelmät, joista saadaan mm. tiedot veroveloista sekä niihin kohdistuvista maksusuorituksista, maksusuunnitelmista sekä täytäntöönpanokielloista.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tilaajavastuulain mukaiset tilaajat:

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitetulle tilaajalle lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi.

Hankintayksiköt:

Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetulle hankintayksikölle mainitussa laissa tarkoitetusta tarjoajasta tai ehdokkaasta mainitun lain 54 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun poissulkemisperusteen selvittämiseksi.

Tiedot luovutetaan tunnistautuneelle tilaajalle ja hankintayksikölle sähköisen kyselyjärjestelmän välityksellä.

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Henkilöt, joilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettua verovelkaa.

Henkilöt, joilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 3 a luvussa tarkoitettuja puutteita arvonlisäveroa tai ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja koskevan ilmoituksen antamisessa.

TIETORYHMÄT

Asiakkaan yksilöintitiedot.

Verovelkaa koskevat tiedot.

Arvonlisäveroa tai ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja koskevan ilmoituksen antamisen laiminlyöntiä koskevat tiedot.