Verotuksen tietojärjestelmä

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukainen tietojärjestelmäseloste

TIETOJÄRJESTELMÄ Verotuksen tietojärjestelmä
Tietojärjestelmän vastuutaho
ja yhteystiedot
Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite: Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Tietojärjestelmän käyttötarkoituksena on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta (verohallintolain 237/2008 2 §).

Tietojärjestelmän pitäminen perustuu verotusta koskevaa sääntelyyn, esimerkiksi:

 • laki verotusmenettelystä (1558/1995)
 • ennakkoperintälaki (1118/1996)
 • tuloverolaki (1535/1992)
 • kiinteistöverolaki (654/1992)
 • perintö- ja lahjaverolaki (378/1940)
 • veronkantolaki (609/2005)
 • arvonlisäverolaki (1501/1993)
 • laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
 • laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
 • laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999)
Tietolähteet

Tietolähteitä ovat esimerkiksi:

 • muut viranomaisrekisterit (väestötietojärjestelmä, kaupparekisteri, kiinteistötietojärjestelmä)
 • tiedonantovelvolliset (laki verotusmenettelystä 3 luku, voimassa oleva Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta)
 • verovelvolliset (laki verotusmenettelystä 2 luku, voimassa oleva Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista)
Tietojärjestelmän tietojen salassapito Tietojärjestelmän tiedot ovat salassa pidettäviä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 § mukaisesti. Poikkeuksena ovat lain 2 luvussa luetellut julkiset verotustiedot.
Julkiset tiedot

Julkisia tietoja ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 – 9 §:n sekä 21 §:n mukaiset:

 • tuloverotuksen julkiset tiedot (5 §)
 • kiinteistöverotuksen julkiset tiedot (6 §)
 • eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksesta annetun lain (680/1976) nojalla verohuojennuksen saaneen yhteisön nimi ja tieto siitä, mitä verovuosia huojennus koskee (6 §)
 • tonnistoverovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön nimi, tonnistoverokauden alkaminen sekä hyväksymisen peruuttaminen (6 §)
 • ennakkoperintärekisterin julkiset tiedot (8 §)
 • arvonlisäverovelvollisten rekisterin julkiset tiedot (8 §)
 • ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteristä tiedot yhteisön nimestä sekä tunnus tai muu vastaava yksilöintitieto (9 §)
 • eräät lain 21 §:n mukaiset verojäämätiedot, jotka Verohallinto on ilmoittanut julkaistavaksi verojen erikoisperintänä

Verohallinnon internet –sivuilla on julkista tietoa mm. veronsaajille tilitetyistä veroista.

Veronkantokeskus julkaisee vuosittain tilastotietoja säännönmukaisesti toimitetusta verotuksesta (verotilasto).

Lisätietoja tietojärjestelmästä Verotuksen tietojärjestelmästä on laadittu henkilötietolain (521/!999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.