Verotietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Verotietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Tulo-ja varallisuusverotuksen toimittaminen

Käyttäjiltä tulleen palautteen käsittely

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Henkilöasiakkaat
TIEDOT Asiakkaan yksilöintitiedot

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

Ennakoita koskevat tiedot

 • Ennakonpidätystiedot
 • Ennakonkantotiedot
 • Ennakon täydennysmaksutiedot

Tulotiedot

Ansiotulot

 • palkat
 • eläkkeet
 • muut ansiotulot
 • sosiaalietuudet

Pääomatulot

 • luovutusvoitot
 • vuokratulot
 • korkotulot
 • osingot
 • muut pääomatulot

Vähennykset

Vähennykset ansiotuloista

 • ansiotulovähennys
 • perusvähennys
 • eläketulovähennys
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 • invalidivähennys kunnallisverotuksessa
 • merityötulovähennys
 • matkakustannukset
 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut
 • eläkevakuutusmaksut
 • muut tulonhankkimismaksut

Vähennykset pääomatuloista

 • korkomenot
 • tulonhankkimiskulut

Verosta tehtävät vähennykset

 • alijäämähyvitys
 • invalidivähennys
 • kotitalousvähennys
 • elatusvelvollisuusvähennys
 • valtioverotuksen ansiotulovähennys
 • opintolainavähennys

Varallisuuserätiedot:

 • tieto kiinteistön omistamisesta
 • tieto asunto-osakkeen omistamisesta
 • tieto arvopaperin omistamisesta

Velkatiedot (tiedot sellaisista lainoista, joiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen):

 • asuntovelka
 • opintolaina
 • tulonhankkimisvelka

Elinkeinotoiminnan sekä maa- ja metsätalouden tiedot

 • tulot
 • vähennykset
 • varat
 • velat

Elinkeino- ja verotusyhtymien tiedot

 • tulot
 • vähennykset
 • varat
 • velat
 • yhtymien tulon ja varallisuuden jakoa koskevat tiedot

Tappioita koskevat tiedot

Muut tiedot

 • työttömän korvauspäivien lukumäärä
 • edelliseen verovuoteen liittyvät tiedot
 • alaikäisen lapsen yhteisverotustiedot

Verovalmisteluun liittyvät tiedot

 • muistiotiedot
 • veronkorotustiedot
 • arvioverotustiedot
 • valmistelutarkastus- ja tarkastusaloitetiedot

Muutoksenhakuun liittyvät tiedot

 • Muutostapauksen yksilöinti- ja vireilläolotiedot
 • Muutostapaukseen liittyvät tulo- ja vähennystiedot
 • Muutostapauskohtaiset yhtymä- ja yhtymän osakastiedot
 • Muutostapauksen päätöstiedot