Verotarkastuksen tiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Verotarkastuksen tiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Verovalvontatoimenpiteiden seuranta. Erilaisten verovalvontatoimenpiteiden kohdevalinta, verovalvonnan suunnittelun tukeminen, tukeminen tarkoituksenmukaisen verovalvontatoimenpiteen valinnassa sekä veroriskien tunnistaminen ja analysointi. Kansainvälisen tietojenvaihdon asiakirjahallinta ja verovalvonta.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET 

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä, mutta sisältää tapauskohtaisia riskiperusteisia ulkopuolisia massavertailutietoja.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS

Ei säännönmukaisia tietojenluovutuksia

REKISTERÖITYJEN  RYHMÄT

Asiakkaat, joihin mahdollisesti kohdistetaan tai on kohdistettu verovalvontatoimenpide. Asiakkaat, joiden tietoja on pyydetty virka-apuna sekä näiden sidosryhmät

TIETORYHMÄT
 


 

Asiakkaan yksilöintitiedot

Erilaisia vertailutietoja

Tiedot suoritetuista verovalvontatoimenpiteistä

Verotarkastusten havainnot

Verovalvontatoimenpiteiden tulokset

Kansainvälisen hallinnollisen yhteistyön käsittelytiedot