Säännönmukaiset tietolähteet

Verotuksen toimittamisessa käytetään verotuksen eri osarekistereiden tietoja.

Ajoneuvon sähköinen käyttöönottoilmoitus -järjestelmä
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Ajoneuvon sähköinen käyttöönottoilmoitus -järjestelmä ETA-ajoneuvon veroton käyttö
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Asiakastiedot
Väestörekisterikeskus väestötietojärjestelmän henkilötiedot
Patentti- ja rekisterihallitus kaupparekisteritiedot
Kansaneläkelaitos invaliditeettia koskevat tiedot
Eläketurvakeskus invaliditeettia koskevat tiedot
Holhousasioiden rekisteri edunvalvontatiedot
holhoustoimilain 1999/442 42 § 5 mom.
  Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 §
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)

tiedot apteekkiveroa suorittavista verovelvollisista

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 29 § 5 mom.

 
Auto- ja valmisteverotuksen asiakasrekisteri
Suomen Asiakastieto Oy
 
Autoverojärjestelmä
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Autoverovalvontataulukko
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Dynasty-asiahallinta (asiarekisteri)
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Ennakkoverorekisteri
Samat tietolähteet kuin verotietokannassa.
 
Finseed asiakas- ja luparekisteri (Suomen kansallinen järjestelmä valmisteverovelvollisista)

Central SEED järjestelmä

EU jäsenmaiden valmisteverovelvollisten lupa- ja rekisteröintitietoja
 
Invalidien autoveronpalautusasioita koskeva rekisteri, AVL 51 §
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Kiinteistötietokanta
Väestörekisterikeskus väestötietojärjestelmän rakennustiedot
Maanmittauslaitos lainhuutorekisterin puutetiedot
Kunnat kiinteistö- ja rakennustiedot
  Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 §
 
Maksamisen valvonnan ja maksuliikkeen tiedot
Rahalaitokset tiliote- ja maksutiedot
  Veronkantolaki (609/2005) 2. luku
VvMA veronkannosta (747/2005)
Ahvenanmaan valtionvirasto maksutiedot
Tullin eräät toimipaikat maksutiedot

Tuomioistuimet

verorikostiedot
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa

Ulosottolaitos maksutiedot

ulosoton esteet, ulosmittaustiedot, ulosoton maksusuunnitelmat

  Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) 

Asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (20.12.2007/1324) 

 
Maksuunpanolaskennan tietokanta
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Osakehuoneistorekisteri
Asunto-osakeyhtiö/isännöitsijä huoneistoa koskevat tiedot
  Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 17 §
 
Oma-aloitteisen verotuksen tiedot
 Tulli maahantuonnin arvonlisäveron peruste, jolla valvotaan
arvonlisäveron ilmoittamista oikeilla tiedoilla/määrillä
 
Yhteisöjen tuloverotuksen tiedot
osinkoa jakava yhtiö osinkotiedot
  Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 15 §
 
Perinnän tietokanta
Ulosottolaitos

ulosoton esteet, ulosmittaustiedot, ulosoton maksusuunnitelmat
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007)

Suomen Asiakastieto Oy konkurssitiedot
velkajärjestelyä koskevat tiedot
yrityssaneerausta koskevat tiedot
liiketoimintakiellot
Verohallinnon (ent.Verohallitus) ja Suomen Asiakastiedon välinen sopimus
Tuomioistuimet

Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (137/2004)
verorikostiedot
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)

 
Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri
Vakuutusyhtiöt perintö- ja lahjaverotuksessa huomioon otettavat vakuutussuoritukset
  Perintö- ja lahjaverolaki 28a § (507/1998)
 
Poroverotuksen tietokanta
Paliskunnan poroisäntä porotalouteen liittyvät tiedot
  Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 15 §
 
Proteus taloushallinnon järjestelmä
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä
 
Rakennusalan veronumerorekisteri
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä
 
Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä
 
SAS-datoihin kootut tietokantatiedot autoverojärjestelmästä sekä TRAFIn tietokannasta
Trafin ajoneuvotietopalvelu
 
Sähköinen uutiskirje
Asiakkaiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet
 
Vakuusjärjestelmä
Suomen Asiakastieto Oy
 
Vakinaisen asuinpaikan/väliaikaisen verottoman käyttöoikeuden selvittäminen -lomake
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.
 
Valmisteverotusjärjestelmä

Finseed

Henkilöasiakas:

  • asiakkaan etu- ja sukunimi
  • hetu
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • tilinumero
 
Verokorttirekisteri
Samat tietolähteet kuin verotietokannassa.
 
Veroreskontra
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä
 
Verotarkastuksen tiedot
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä
 
Verotietokanta
Työnantajat palkat, palkkiot, luontaisedut, kustannusten korvaukset
työ- ja käyttökorvaukset, työpanososingot ja muut rahanarvoiset suoritukset

työntekijän eläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
velka-ja korkotiedot

Kotitaloudet palkat ja työkorvaukset
Valmennusrahastot urheilijoiden valmennuskustannukset
Työmarkkinajärjestöt ja työttömyyskassat ammattiyhdistysjäsenmaksut
Kansaneläkelaitos eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat, muut veronalaiset sosiaalietuudet, valtion varoista maksettu korkoavustus, reserviläispalkka, opintorahat

työttömän korvauspäivien lukumäärä

opintolainavähennyksen perustetiedot

rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan sairaanhoitovastuutiedot

Vakuutus- ja eläkelaitokset

eläkkeet, vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksujen palautukset ja muut vakuutuksiin tai pitkäaikaissäästämissopimuksiin perustuvat suoritukset

YEL/MYEL -vakuutuksen työtulotiedot

vapaehtoisetn yksilöllisen eläkevakuutuksen,  kollektiivisen lisäeläketurvan ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut
velka- ja korkotiedot

rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan asuinvaltio- ja kansalaisuustiedot

Merimieseläkekassa merimieseläkevakuutusmaksut
Ministeriöt, kunnat, kuntayhtymät, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Teknologian kehittämiskeskus elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavat tuet ja avustukset
Opetusministeriö, yliopistot, säätiöt, rahastot ja muut apurahanmaksajat apurahat, stipendit, avustukset ja kirjastokorvaukset
Luotto- ja rahoituslaitokset tuloverolain mukaiset korot, jälkimarkkinahyvitykset ja takausprovisiot

velka- ja korkotiedot

Sijoitusrahastot rahasto-osuudet ja maksetut voitto-osuudet, sijoitusrahasto-osuuksien lunastukset
Arvopaperivälittäjät osakkeiden, osaketalletustodistusten ja merkintäoikeuksien sekä johdannaissopimusten kaupat, sijaisosingot, jälkimarkkinahyvitykset
Puhelinyhteisöt jäsenten osuusomistukset tai osakeomistukset
Osakeyhtiöt osakaslainat
Puunostajat puunmyyntitulot
Työvoimaviranomainen työttömän korvauspäivät
Kunnat velka- ja korkotiedot
  Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 Luku
 
VIES-tietokanta
EU-jäsenvaltiot EU-tavarakaupan arvoa koskevat tiedot
  Neuvoston asetus 218/92 ETY
 
JULKISET REKISTERIT
Tiedot on poimittu muista verotuksen tietojärjestelmän osarekistereistä.