Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ajoneuvon sähköinen käyttöönottoilmoitus -järjestelmä ETA-ajoneuvon veroton käyttö
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.    
Ajoneuvon sähköinen käyttöönottoilmoitus -järjestelmä
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Tilastokeskus
 • elinkeinonharjoittajien kuukausivalvonnan tiedot
 • Alkutuottajien ALV vuosivalvonnan tiedot
 • Tilastolaki (280/2004) 14 §
Fimea
 • apteekkien alv-tiedot
 • laki apteekkimaksuista (148/1946) 11 §

 

Asiakastietokanta
Kunnat
 • henkilöasiakkaiden yksilöintitiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 14 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • maatalouden harjoittajien yksilöintitiedot
 • Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 143 §
Metsänhoitoyhdistykset
 • metsänomistajien yksilöintitiedot
 • Laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998) 15 §
Suomen Asiakastieto Oy
 • ennakkoperintä- ja arvonlisäverotuksen rekisterissä olemisen tarkistus pyydetyille henkilöasiakkaille
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 9 §
Tilastokeskus
 • henkilöasiakkaiden yksilöintitiedot
 • Tilastolaki (280/2004) 14 §

 

Auto- ja valmisteverotuksen asiakasrekisteri

EU:n komission EOS-tietojärjestelmä

 • Suomen myöntämät EORI-tunnukset sekä niihin liittyvät nimi- ja osoitetiedot
 • tieto, saadaanko Eori-tunnus julkaista EU:n komission ylläpitämillä internet-sivustoilla.
 • Tietojen siirto EOS-tietokantaan perustuu EU-lainsäädäntöön
Autoverojärjestelmä
Tullin rikostorjunta

Verotuspäätöstietoja luovutetaan
autoverolain 86 § mukaisesti. 

 
Autoverovalvontataulukko
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
Dynasty-asiahallinta (asiarekisteri)
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Finseed asiakas- ja luparekisteri (Suomen kansallinen järjestelmä valmisteverovelvollisista)

Central SEED järjestelmä

Suomen valmisteverovelvollisten lupa- ja rekisteröintitietoja

 • valmisteveronumero
 • nimi- ja yhteystiedot
 • verottoman varaston tiedot
Neuvoston asetus (EU) N:o 389/2012, 19 artikla, 4 kohta
Invalidien autoveronpalautusasioita koskeva rekisteri, AVL 51 §
Trafille pyynnöstä Autoverolain 51 §:n nojalla palautettu autoveron määrä  
Kiinteistötietokanta
Kansaneläkelaitos
 • kiinteistöjen yksilöinti ja verotusarvotiedot
 • Kansaneläkelaki (568/2007) 85 §
Tilastokeskus
 • tontteja ja rakennuksia koskevat tiedot
 • Tilastolaki (280/2004) 14 §

 

Maksuliikkeen tietokanta
Ulosottoviranomaiset
 • ulosottovelallisten veronpalautustiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 20 §
Kansaneläkelaitos
 • Veronpalautustiedot
 • Elatustukilaki (580/2008) 5 luku 19 §
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Maksuunpanolaskennan tietokanta
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Osakehuoneistorekisteri
Kansaneläkelaitos
 • asunto-osakkeiden yksilöinti ja verotusarvotiedot
 • Kansaneläkelaki (568/2007) 85 §
Tilastokeskus
 • huoneiston omistajan yksilöinti- ja muut tiedot
 • asunto-osakeyhtiön yksilöintitiedot
 • huoneiston yksilöinti, pinta-ala ja muut ominaisuustiedot sekä luovutusta koskevat tiedot
 • Tilastolaki (280/2004) 14 §

 

Osinkotietokanta
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Perinnän tietokanta
Edita Oy / Virallinen lehti
 • verojäämiä koskevat tiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja 
Suomen Asiakastieto Oy / Kauppalehti ja Taloussanomat
 • verojäämiä koskevat tiedot valtakirjojen nojalla
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 21 §
Tekes
 • verojäämiä koskevat tiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 20 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
 • verojäämiä koskevat tiedot
 • Taksiliikennelaki (217/2007) 29 §
Tuotevalvontakeskus
 • verojäämiä koskevat tiedot
 • Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008) 6 §
Maahanmuuttovirasto
 • verojäämiä koskevat tiedot
 • Kansalaisuuslaki (359/2003) 48 §

Suomen Tilaajavastuu Oy (RALA ry, Seti Oy, MaRa ry)

 • Verojäämiä koskevat tiedot valtakirjojen nojalla

Kattoliitto

 • Verojäämiä koskevat tiedot valtakirjojen nojalla

 

Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Poroverotuksen tietokanta
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Proteus taloushallinnon järjestelmä

Proteuksesta luovutetaan tietoja seuraaville ulkopuolisille tahoille:

 • VTV
Rakennusalan veronumerorekisteri
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
 
Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
SAS-datoihin kootut tietokantatiedot autoverojärjestelmästä sekä TRAFIn tietokannasta
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
Sähköinen uutiskirje
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
Tarkastushallinnon tietokanta
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
 
 
Eläketurvakeskus
 • Eläketurvakeskuksen pyytämien henkilöasiakkaiden palkkatiedot
 • Työntekijän eläkelaki (395/2006) 198 § ja 199 §
 • Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 151 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • maataloudenharjoittajien palkka- ja eläketiedot
 • Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 143 §
Oikeusministeriö/
ulosottolaitos
 • ulosottolaitoksen pyytämien henkilöasiakkaiden palkkatiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 20 §
Tilastokeskus
 • henkilöasiakkaiden palkka, puunmyynti, korkotulo ja eläketiedot
 • Tilastolaki (280/2004) 14 §
Koulutusrahasto
 • palkkaerittelyt
 • Laki aikuiskoulutustuesta (1276/2000) 28 §
Maahanmuuttovirasto
 • palkkaerittelyt
 • Kansalaisuuslaki (359/2003) 48 §
Eläkelaitokset (Etera, Varma, Ilmarinen, Pohjola, Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola)
 • palkkaerittelyt, eläke-erittelyt
 • Työntekijän eläkelaki (395/2006) 198 §
 • Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 151 §
Työttömyysvakuutusrahasto
 • palkkatietoja ja vuosi-ilmoitustietoja
 • Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 22 b §

 

Vakinaisen asuinpaikan/väliaikaisen verottoman käyttöoikeuden selvittäminen -lomake
Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia
Vakuusjärjestelmä
Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.
Valmisteverotusjärjestelmä

Valtiovarainministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Ympäristöministeriö

Suomen ympäristökeskus

 • Valmisteverotuslaki 159/2016
 • Jäteverolaki (1126/2010)
Verokorttirekisteri

Työnantajat,  eläkkeenmaksajat ja  veronalaisia sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksia, vakuutusperusteisia suorituksia sekä muita vastaavia etuuksia maksavat vakuutuslaitokset, Kansaneläkelaitos, työttömyyskassat tai muut vastaavat tahot

 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 17 §

 

Veroreskontra
Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.
 
Verotietokanta
Eläketurvakeskus
 • elinkeinonharjoittajien yksilöinti- ja tulotiedot
 • Eläketurvakeskuksen pyytämien henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Työntekijän eläkelaki (395/2006) 198 § ja 199 §
 • Yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 151 §
Kansaneläkelaitos
 • henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Kansaneläkelaki (568/2007) 85 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • maataloudenharjoittajien tulo- ja varallisuustiedot
 • Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 143 §
Oikeusministeriö/ tuomioistuimet ja syyttäjät
 • Oikeusministeriön pyytämien henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 19 §
Oikeusministeriö/ulosottolaitos
 • ulosottolaitoksen pyytämien henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 20 §
Sisäasiainministeriö/
Poliisiosasto/
esitutkintaviranomaiset
 • poliisin pyytämien henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 19 §
Sisäasiainministeriö/
Rajavartiolaitos/
esitutkintaviranomaiset
 • Rajavartiolaitoksen pyytämien henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 19 §
Tilastokeskus
 • henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • elinkeinonharjoittajien tilinpäätöstiedot
 • Tilastolaki (280/2004) 14 §
Tullihallitus/
esitutkintaviranomaiset
 • Tullihallituksen pyytämien henkilöasiakkaiden tulo- ja varallisuustiedot
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 19 §
Suomen Pankki
 • Tasetietoja
 • Laki Suomen Pankista (214/1998) 26 §
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (62171999) 28 §

 

VIES
Tullihallitus
 • EU:n jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskeva tilastointi
 • Neuvoston asetus 638/2004
 • Komission asetus 91/2010

 

 
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
Yhteisöverotuksen tietokanta
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.


JULKISET REKISTERIT
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
 
 • Rekisterin tietoja annetaan tiedon pyytäjän yksilöimistä henkilöistä
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 8 § (249/2001)

 

Ennakkoperintärekisteri
 
 • Rekisterin tietoja annetaan tiedon pyytäjän yksilöimistä henkilöistä
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 8 § (249/2001)

 

Kiinteistöveron julkiset tiedot
Kunnan viranomaiset
 • Kunnan kiinteistöverovelvollisia koskevat julkiset tiedot lakisääteisten tehtävien hoitamista varten
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 14 §

 


Verotuksen julkiset tiedot / henkilöasiakkaat ja yhteisöt
Kunnanhallitus
 • Kunnan verovelvollisia koskevat verotuksen julkiset tiedot kunnanhallitukselle veronsaajana ja lakisääteisten tehtävien hoitamista varten; edelleen luovutus kunnan muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 14 §

Tiedotusvälineet

 • Tiedotusvälineet tilaavat verotuksen julkisia tietoja vuosittain toimitukselliseen tarkoitukseen
Pankit (Sampo Pankki, Handelsbanken)
 • Asiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot luotonvalvonnalliseen tarkoitukseen
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 9 § ja 16 §
 • Henkilötietolaki (523/1999) 13 §
Perintätoimistot (Lindorff Oy, OK Perintä, Suomen Asiakastieto Oy)
 • Saatavien perintää varten
 • Henkilötietolaki (523/1999) 13 §
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 9 § ja 16 §
Helsingin juutalainen seurakunta
 • Seurakunnan jäsenten tuloverotuksen julkiset tiedot seurakuntamaksun määrittelemistä varten
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 9 § ja 16 §
 • Henkilötietolaki (523/1999) 13 §
Evasu-tietokanta
Harmaan talouden selvitysyksikkö
 • evasu-tietokannan tiedot ilmiöselvitysten laatimista varten
 • Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) 4 § ja 7 §

Ennakkoverorekisteri
Kela, työttömyyskassat


 

 • Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 17 §