DIMO Verohallinnon diaari

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERIN NIMI DIMO Verohallinnon diaari
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

- käsiteltäväksi annettujen ja otettujen sekä ratkaistujen ja käsiteltyjen asioiden  rekisteröinti ja seuranta

- rekisterin avulla varmistetaan asiakirjojen saatavuus ja löydettävyys

- vireilletuloasiakirjat, kirjalliset välitoimenpiteet ja annetut kirjalliset vastaukset, kannanotot, ja päätökset muodostavat asianhallintajärjestelmän sähköisen arkiston

- laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 18, jäljempänä julkisuuslaki

- asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) 5-7 §

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- asian vireille saattaja
- asiakirjan saapumispäivä / laatimispäivä
- asian sisältö ja laatu
- suoritetut välitoimenpiteet
- tieto tiedottamistavasta
- tieto siitä kenelle kirje asianosaisten lisäksi lähetetään
- lopputoimenpidemerkinnät
- muut merkinnät
- asiakirjat on salassa pidettäviä, osittain salassa pidettäviä ja julkisia

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
- asianosaiset
- lausunnonantajat
- muut asian vireillepanijat
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET
 LUOVUTUKSET

- ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
- Asianhallintajärjestelmään sisältyviä julkisia henkilötietoja luovutetaan julkisuuslain 16 §: 1 momentin mukaisesti pyydettäessä suullisesti ja puhelimitse. Asianhallintajärjestelmän julkisia henkilötietoja annetaan kopioina, tulosteina tai sähköisessä muodossa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyin edellytyksin. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain lain nojalla tiedon saantiin oikeutetulle taholle ja asianosaiselle julkisuuslain 11 §:n mukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE - ei siirretä ulkomaille
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen.

Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti, katselu ja muuttaminen kirjataan.

Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla.