Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yhteistyö ja kumppanuus

Kestävän kehityksen tavoite 17: yhteistyö ja kumppanuus.

Tässä luvussa kuvataan Verohallinnon toiminnan myönteisiä vaikutuksia (kädenjälki) YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 17 toteutumiseen.

Verohallinto on julkinen toimija, joka jakaa avoimesti omaa osaamista ja tietoaan sekä luo kumppanuuksia. Verohallinto tukee keskinäistä tietojenvaihtoa eri yhteiskuntien eri osa-alueilla sekä jakaa myös teknologista osaamista. Verohallinnolla on verotukseen liittyviä kehitysyhteistyöprojekteja Afrikassa.

Verohallinnon tavoitteena on olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Verohallinto vaikuttaa aktiivisena osana verotuksen ekosysteemiä. Verohallinto vaikuttaa myös kansainvälisessä verotusyhteistyössä ja tiedonvaihdossa ja tekee kansainvälistä tiedonvaihtoa verotuksessa.

Sidosryhmäyhteistyö

Tavoitteena on, että sidosryhmien kanssa työskennellään suunnitelmallisesti ja entistä saumattomammin. Verohallintotasoisen vaikuttamissuunnitelman avulla varmistetaan, että strategian keskeiset vaikuttamisen tavoitteet on yhteisesti tunnistettu ja toimenpiteet suunniteltu taktisesti läpimietityllä tavalla.

Viime vuonna (2021) sidosryhmien kanssa työstettäviä aiheita olivat: digitalisaatio, viestintä, ohjaus ja neuvonta sekä rajapintojen kehittäminen. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa yhtenäisesti, läpinäkyvästi ja laadukkaasti.

Sidosryhmätapaamisia alettiin seurata systemaattisemmin vuoden 2021 aikana ja kirjattuja tapaamisia oli 119 kappaletta. Tiedonkeruu aloitettiin vasta elokuusta 2021. Eniten tapaamisia oli julkishallinnon edustajien kanssa sekä Suomen Yrittäjien, Kelan ja Elinkeinoelämän keskusliiton. Myös tapaamiset muiden etujärjestöjen sekä tilitoimistojen kanssa näkyvät seurannassa.

Kansainvälisyys

Verohallinto oli vuonna 2021 mukana yli 140:ssä säännöllisesti kokoontuvassa kansainvälisessä työryhmässä ja projektissa. Yhteistyöfoorumeita niissä olivat mm. OECD, EU, IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) sekä pohjoismainen Nordisk Agenda.

Kansainvälisillä foorumeilla kiinnostusta herättäneitä teemoja ovat olleet muun muassa Verohallinnon etätyön tekemisen ja johtamisen malli, "uusi normaali", ketteryys, itseohjautuvuus, heimomainen toimintatapa sekä Suomen ja Viron välisen reaaliaikaisen tietojenvaihdon tuore toteutus.

Vuonna 2021 julkaistiin Verohallinnon johdolla uudistettu yhteispohjoismainen Nordisk eTax -sivusto. Se palvelee pohjoismaalaisia henkilöitä, joilla on tuloja tai omaisuutta muussa Pohjoismaassa kuin asuinmaassaan.

Vuonna 2021 Verohallinto jatkoi aktiivista osallistumista EU:n komission vuonna 2020 aloittamaan EU Co operative Compliance Programme -ohjelmaan. Sen yhtenä tarkoituksena on luoda pienille ja keskisuurille yrityksille EU:n laajuinen työkalu yhtiöiden ennakolliseen ohjaamiseen rajat ylittävissä tilanteissa, joissa asiakasyrityksen tavoitteena on saada ohjausta verokysymykseen kahden tai useamman valtion veroviranomaiselta. Pohjana siinä on Suomen Verohallinnon jo aiemmin esittelemä rajat ylittävä ennakollinen keskustelu, Cross Border Dialogue. Toimintamalli luotiin vuonna 2021 ja sitä pilotoidaan vuoden 2022 aikana.

Verohallinnon kehitysyhteistyöhanke Tansanian verohallinnon kanssa jatkui hyödyntäen online-missioita, -kokouksia ja koulutuksia.

Verohallinto tukee Kyproksen verohallintoa valmisohjelmiston toteutuksessa. Vuoden aikana järjestettiin myös useita yksittäisiä workshopeja ja koulutuksia muun muassa Kenian, Eswatinin, Serbian ja Azerbaidzhanin verohallintojen kanssa.

Tapauskuvaus: Verohallinnon kehitysyhteistyöhanke Tansanian verohallinnon kanssa

Verohallinto ja Tanzania Revenue Authority (TRA) aloittivat yhteistyön veromyönteisyyden lisäämiseksi vuonna 2018. Suomen rahoittaman, instituutioiden välisen ns. IKI-kehitysyhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää TRA:n toimintaa veromyönteisyyden, asiakaslähtöisyyden, viestinnän ja sisäisen tarkastuksen alalla. Verohallinnon asiantuntijat tukevat kollegoita Tansaniassa mm. veronmaksajien rekisteröimisessä, asiakasryhmien segmentoinnissa, palvelukonseptin luomisessa sekä eri asiakasryhmien tavoittamisessa.

Hanke on osa Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa, jonka taustalla on Addiksen verokumppanuus (Addis Tax Initiative). Addiksen verokumppanuudessa Suomi on sitoutunut kaksinkertaistamaan tukensa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiselle vuoteen 2020 mennessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2022