Moni uusi yrittäjä ei ymmärrä Verohallinnon ohjeita

Verohallinnon tiedote, 27.2.2019

Verohallinnon kyselytutkimuksen perusteella puolella uusista yrittäjistä on haasteita Verohallinnon ohjeiden ymmärtämisessä. Vaikka Verohallinto saa kiitosta asiakasneuvonnasta ja uuden yrittäjän ohjauksesta, moni toivoo selkeämpää ohjeistusta, etenkin yrittäjän perusvelvoitteiden hoitamisesta.

Verohallinto toteutti syksyllä 2018 uusille yrittäjille suunnatun kyselyn Webropol-kyselytutkimuksena. Kyselyssä kerättiin tietoa uusien yrittäjien verotukseen liittyvistä haasteista ja selvitettiin sitä, mitä toiveita uusilla yrittäjillä on Verohallinnon palveluiden kehittämisestä.

Kyselyyn vastasi 650 uutta yrittäjää, joista 617 toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana, 27 harjoittaa toimintaa osakeyhtiön kautta ja kuusi harjoittaa toimintaa avoimessa- tai kommandiittiyhtiössä.

- Kyselyyn vastanneista noin puolet kertoi, että heillä oli yrityksen perustamisvaiheessa ollut haasteita Verohallinnon ohjeiden ymmärtämisessä. Sanallisissa vastauksissa esitettiin paljon toiveita ohjeiden selkeyttämisestä. Useiden vastaajien esittämä toive oli muistilista tärkeistä verotukseen liittyvistä velvoitteista yrityksen perustajalle. Ulkomaalaistaustaisilla asiakkailla korostui toive runsaammasta palvelutarjonnasta englanninkielellä, Henkilöverotusyksikön Uusien yrittäjien asiakkuusvastaava Aulikki Kannala kertoo.

Merkittävinä haasteina vastauksissa nousi esiin verotukseen liittyvien perusvelvoitteiden hoito, kuten veroilmoitusten antaminen ja ennakkoverojen hakeminen. Ennakkoverojen hakemattomuutta perusteltiin tosin usein tulojen vähäisyydellä. Erityisesti vastauksissa korostui se, että ennakkoverojen määrän arvioiminen oli haasteellista.

Osa ei kysy neuvoa lainkaan viranomaiselta

Vastaajat olivat hakeneet neuvoa useista eri lähteistä yrityksen perustamisvaiheessa. Vastaajista lähes 40 prosenttia kertoi, etteivät he ole ottaneet yhteyttä Verohallintoon kysyäkseen neuvoa yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Runsas 20 prosenttia vastanneista ei ole hyödyntänyt ollenkaan viranomaistahoja, kuten uusyrityskeskuksia ja TE- tai ELY-keskuksia yrityksen perustamisvaiheessa.

Kiitos kaikille vastanneille

- Tavoitimme tällä kyselyllä pääasiassa yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Toteutamme myöhemmin vastaavanlaisen kyselyn myös osakeyhtiömuotoisille yrityksille. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastaustenne ja kehittämisehdotustenne avulla pyrimme edelleen parantamaan ja kehittämään uusien yrittäjien ohjausta ja neuvontaa, sanoo Kannala.