Energiaverotukseen muutoksia 1.1.2019  ja 1.4.2019

Verohallinnon tiedote, 11.1.2019

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset muutoksista lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verotukseen, sähkövarastojen verotukseen sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Sähkövarastojen verotusta sovelletaan vasta 1.4.2019 lähtien.

Lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidivero muuttui siten, että verotuksessa otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren ajalta. Nykyisin huomioidaan vain poltosta syntyvät päästöt. Uusi menettely on samanlainen kuin liikennepolttoaineissa.

Muutos ei keskimäärin kiristä lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettiin. Muutosten seurauksena hiilidioksiditonnin arvoksi muodostuu 53 euroa nykyisen 62 euron sijasta.

Lämmitys- ja työkoneiden polttoaineiden verotusta kiristettiin

Kivihiilen, maakaasun, nestekaasun sekä raskaan ja kevyen polttoöljyn hiilidioksidivero muuttui. Lisäksi turpeen energiaveroa korotettiin. Korotusten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja 38 miljoonalla eurolla. Yhdessä nämä muutokset parantavat vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian asemaa.

Energiasisältöveroon korotus on 0,13 euroa megawattitunnilta. Turpeen energiaveroa nostettiin 1,10 eurolla megawattitunnilta. Lakien liitteiden verotaulukoissa säädettyihin verotasoihin tehtiin ehdotusten edellyttämät muutokset.

Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen muutoksia

Myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotus muuttui. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttiin, mutta se korvattiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa 7,63 eurolla megawattitunnilta. 

Muutokset kiristävät kivihiilen verotusta yhdistetyssä tuotannossa noin kolmella eurolla megawattitunnilta ja lieventävät maakaasun verotusta noin 0,70 eurolla megawattitunnilta.

Sähkövarastojen verotus selkeytyi

Sähkön verotus muuttui siten, että sähkövarastoissa vältytään sähkön kaksinkertaiselta sähköverotukselta. Muutos koskee esimerkiksi tilanteita, joissa sähköä siirretään sähköverkosta verottomiin sähkövarastoihin ja niistä takaisin verkkoon. Muutos ei koske verkkoon liittettyjä mikro- ja pienvoimalan varastoja, sillä niihin ei saa siirtää sähköä verotta sähköverkosta.

Uudistus edistää mahdollisuuksia tasata sähkön tuotanto- ja kulutushuippuja erityisesti sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon lisääntyessä.

Verotulot kasvavat 38 miljoonalla

Muutokset lisäävät valtion energiaverotuottoja yhteensä 38 miljoonalla eurolla vuodessa. Turpeen veronkorotuksen osuus on tästä noin 10 miljoonaa euroa.

Lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Säännöksiä sähkön varastoinnista sovelletaan kuitenkin vasta 1.4.2019 lähtien.

Lue lisää:

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta