Vertaislainat yksityishenkilöille ja lainamuotoinen joukkorahoitus yrityksille – velkapääoman menettämisen sekä luovuttamisen verokohtelu

Verohallinnon tiedote, 5.7.2018

Vertaislainatoiminta tarkoittaa sitä, että toisilleen tuntemattomat yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen. Lainamuotoinen joukkorahoitus puolestaan tarkoittaa sitä, että yritykset lainaavat varoja toisilta yrityksiltä tai yksityisiltä sijoittajilta.

Lainoja välittävät alan yritykset digitaalisilla markkinapaikoilla. Niiden kautta sijoittajat voivat lainata varojaan ja lainantarvitsijat hakea rahoitusta.

Sijoittajan verotuksen kannalta keskeinen kysymys on se, miten verotetaan

  • korkotuloa
  • velkapääoman menetystä
  • luovutustappiota
  • luovutusvoittoa.

Vertaislainaus korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on vuosikirjapäätöksessään KHO 2018:11 ottanut kantaa siihen, miten vertaislainasopimuksen luovutusta ja sen pääoman menettämistä käsitellään verotuksessa. Tapauksessa yksityishenkilö sijoitti varojaan vertaislainapalvelun kautta lainanhakijoiden velkakirjoihin. Velkoja ja velallinen eivät tienneet toistensa henkilöllisyyttä.

Lainoja välittänyt verkkopalvelu vastasi mahdollisista velkojen perintätoimista. Jos saatavaa ei saatu perittyä ulosoton kautta, saatava kirjattiin luottotappioksi ulosottoviranomaisen antaman niin sanotun varattomuustodistuksen perusteella. Ehtojen mukaan verkkopalvelulla oli myös oikeus myydä perittäväksi siirtyviä saatavia perintäyhtiölle hakijan puolesta.

Vertaislainatoimintaan sovelletaan luovutusvoiton ja -tappion säännöksiä

KHO:n ratkaisun perusteella juokseva velkakirja on tuloverolain (TVL) 50 §:n 3 momentin 2 kohdan mukainen arvopaperi ja sen arvonmenetys rinnastetaan luovutustappioon. Ratkaisun mukaan arvopaperina pidettävän vertaislainan vastikkeelliseen luovutukseen sovelletaan luovutusvoittoa ja -tappiota koskevia säännöksiä, kun vertaislainapalvelu luovuttaa verovelvollisen puolesta esimer-kiksi perintäyhtiölle ne juoksevat velkakirjat, joihin verovelvollisen sijoitukset on tehty. Kun velkakirjan luovutushinta alittaa pääoman, verotuksessa syntyy vähennyskelpoinen luovutustappio.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy (TVL 50 §). Luovutustappio syntyy sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena.

  • Vertaislainan arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena, kun saatava on kirjattu velallisen varattomuustodistuksen perusteella luottotappioksi.
  • Joukkorahoituksena annettujen lainojen arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta, kun konkurssipesänhoitaja ilmoittaa, että jako-osuutta ei kerry, tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään.

TVL 50 §:n 2 momentin perusteella luovutustappiota ei voi vähentää verotuksessa, jos verovelvollisen verovuonna luovuttaman omaisuuden luovutushinnat ja hankintamenot ovat olleet enintään 1 000 euroa. Edellä kerrotuissa tilanteissa vertaislainoihin ja joukkolainoihin sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat luovutusvoittoa ja -tappiota. Tästä syystä myös tätä tuloverolain säännöstä sovelletaan vertaislainoihin ja joukkolainoihin.