Osakeyhtiön veroilmoitus tekeillä? Lue vinkit 6B-ilmoituksen tekemiseen

Verohallinnon tiedote, 11.4.2018

Veroilmoituksen 6B antavat muun muassa osakeyhtiöt, osuuskunnat ja ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt. Veroilmoitus on annettava sähköisesti neljän kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden loppumisesta. Lue tästä mitä veroilmoitusta antaessa kannattaa muistaa, ja vältyt turhilta selvityspyynnöiltä.

Veroilmoituksen voi tehdä OmaVero-palvelussa. Palvelu ohjaa ilmoituksen täyttämisessä, ja sen kautta voi lähettää tarvittavat veroilmoituksen liitteet. Veroilmoituksen voi lähettää myös suoraan joidenkin taloushallinto-ohjelmien kautta tai lähettämällä ohjelman muodostaman tiedoston Verohallinnon Ilmoitin.fi-palvelussa. Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa ei voi enää tehdä veroilmoitusta.

Veroilmoitukseen on liitettävä myös tilinpäätöstiedot. Verohallinto välittää tilinpäätösasiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisterissä julkaistavaksi.

Tiedot osakkeenomistajista

Tarkista, että tiedot osakkeenomistajista (myös henkilö- tai Y-tunnus) ja heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärä (ei prosenttiosuus) on ilmoitettu. Tiedot osakkeenomistajista on aina annettava, vaikka muutoksia ei olisikaan tapahtunut.

Yhtiön päätös voitonjaosta

Jos yhtiö on tehnyt osingonjakopäätöksen, osingonjakotiedot on ilmoitettava veroilmoituksella (pdf-veroilmoituksen osa 4 Yhteisön päätös voitonjaosta). Ilmoita vain siltä tilikaudelta tehdyn osingonjaon tiedot, jolta veroilmoitus annetaan. Jos päätös osingonjaosta tehdään veroilmoituksen antamisen jälkeen, tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Sellainen varojen jako, jota pidetään luovutuksena, ilmoitetaan ainoastaan kohdassa Vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetty määrä.

Poistot

Tarkista, että olet merkinnyt veroilmoitukselle 6B sekä kirjanpidon mukaiset poistot että verotuksessa vähennyskelpoiset poistot osan 7 Elinkeinotoiminnan kulut  kohtaan 3 Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset .

Kaikki verovuonna vähennettävät poistot sekä käyttöomaisuutta koskevat tiedot on ilmoitettava joko sähköisen veroilmoituksen yhteydessä tai lomakkeella 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista). 

Verotuksessa vähentämätöntä poistoa (ns. hyllypoistoa) muodostuu, kun kirjanpidon poistot ylittävät verotuksessa tehtyjen poistojen määrän. Hyllypoisto on ilmoitettava aina, kun sitä muodostuu tai kun sitä käytetään.

Hyllypoistot on ilmoitettava joko sähköisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä tai lomakkeella 12A (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista). Jos vähentämättömiä poistoja on usealta vuodelta, merkitse jokainen vuosi omalle rivilleen. Verovuonna käytettävät hyllypoistot on merkittävä veroilmoitukselle 6B poistojen Verotus-sarakkeeseen.

Tarkista tulos tai tappio

Tarkista, että tulos- tai tappiotietona (osa 8 Verotettava tulos tai vahvistettava tappio) on ilmoitettu verovuoden verotettava tulos tai verotuksessa verovuonna vahvistettava tappio. Verotuksen tulos tai tappio poikkeaa usein tilinpäätöksen tulosta tai tappiosta.

Varmista, ettei verovuoden verotettavasta tuloksesta ole vähennetty vähennyskelvottomia menoja (esimerkiksi vähennyskelvottomia arvonalennuksia) tai ettei verovuoden verotettavaan tulokseen sisälly verovapaita tuottoja (esimerkiksi verovapaita osinkoja). Muista myös ilmoittaa vähennyskelvottomissa kuluissa yhtiön verovuoden tuloverot (Elinkeinotoiminnan kulujen kohdassa 4 Liiketoiminnan muut kulut – Välittömät verot).

Veroilmoituksella 6B eritellään vain elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut. Jos yhteisöllä on henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, täytä lomake 7A tai jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa, täytä lomake 7M.

Ilmoita nettovarallisuus

Nettovarallisuus lasketaan siten, että veroilmoituksella ilmoitetuista varoista vähennetään velat. Ilmoita nettovarallisuus (joko positiivinen tai negatiivinen) veroilmoituksella osien 9 Varat ja 10 Velat päätteeksi.

Muut liitteet

Anna tieto ”Muita, vapaamuotoisia liitteitä” (pdf-veroilmoituksen osassa 14 Liitteet) vain, jos liität veroilmoitukseen vapaamuotoisia liitteitä. Jos liitteenä lähetetään esimerkiksi vain tuloslaskelma ja tase, ne nimetään omilla liitetyypeillään eikä vapaamuotoiseksi liitteeksi.

Pörssiyhtiöstä saadut osingot

Jos listaamaton osingonsaajayhtiö omistaa alle 10 % listatun osingonjakajayhtiön osakepääomasta, osinko on kokonaan veronalaista tuloa. Ilmoita saadut osingot veroilmoituksella osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot kohdassa 4 Rahoitustuotot.

Tarkista lisäksi, että

  • elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä ja vähennyskelpoiset kulut yhteensä on laskettu ja ilmoitettu veroilmoituksella
  • veroilmoituksen sarakkeet sekä kirjanpidon että verotuksen mukaisille luvuille on täytetty
  • osakkeiden omistusajat ja omistusosuudet yhtiöstä on ilmoitettu (lomakkeet 71A ja 71B)
  • osakaslainana ilmoitetaan ainoastaan sellainen laina, jonka osakas on saanut osakeyhtiöstä. Jos osakeyhtiö on saanut osakkaalta lainaa, kyse on osakeyhtiön velasta osakkaalle - ei osakaslainasta
  • veroilmoitukselle on merkitty täydentäviä tietoja antavan henkilön yhteystiedot.

Lisätietoa: