Energiaverotukseen sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen esitetään muutoksia

Verohallinnon tiedote, 2.11.2018

Hallitus esittää muutoksia lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verotukseen, sähkövarastojen verotukseen sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Lisäksi hallitus esittää muutoksia biopolttoaineita koskevaan jakeluvelvoitteeseen.

Lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidivero muuttuisi siten, että verotuksessa otettaisiin huomioon kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren ajalta. Nykyisin huomioidaan vain poltosta syntyvät päästöt. Uusi menettely olisi samanlainen kuin liikennepolttoaineissa.

Muutos ei keskimäärin kiristäisi lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin. Muutosten seurauksena hiilidioksiditonnin arvoksi muodostuisi 53 euroa nykyisen 62 euron sijasta.

Lämmitys- ja työkoneiden polttoaineiden verotusta kiristetään

Hallitus esittää korotusta kivihiilen, maakaasun, nestekaasun sekä raskaan ja kevyen polttoöljyn hiilidioksidiveroon. Lisäksi turpeen energiaveroa korotettaisiin. Korotusten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja 38 miljoonalla eurolla. Yhdessä nämä muutokset parantaisivat vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian asemaa.

Energiasisältöveroon korotus olisi 0,13 euroa megawattitunnilta. Turpeen energiaveroa nostettaisiin 1,10 eurolla megawattitunnilta. Lakien liitteiden verotaulukoissa säädettyihin verotasoihin tehtäisiin ehdotusten edellyttämät muutokset.

Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen muutoksia

Esitys tuo muutoksia myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Verotusta muutettaisiin siten, että hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttaisiin, mutta se korvattaisiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa 7,63 eurolla megawattitunnilta. Muutokset kiristäisivät kivihiilen verotusta yhdistetyssä tuotannossa noin kolmella eurolla megawattitunnilta ja lieventäisivät maakaasun verotusta noin 0,70 eurolla megawattitunnilta.

Sähkövarastojen verotus selkeytyy

Sähkön verotus muuttuisi siten, että sähkövarastoissa vältytään sähkön kaksinkertaiselta sähköverotukselta. Muutos koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa sähköä siirretään sähköverkosta verottomiin sähkövarastoihin ja niistä takaisin verkkoon. Muutos ei koskisi verkkoon liittyjä mikro- ja pienvoimalan varastoja, sillä niihin ei saisi siirtää sähköä verotta sähköverkosta.

Uudistus edistäisi mahdollisuuksia tasata sähkön tuotanto- ja kulutushuippuja erityisesti sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon lisääntyessä.

Verotulot kasvavat 38 miljoonalla

Muutokset lisäisivät valtion energiaverotuottoja yhteensä 38 miljoonalla eurolla vuodessa. Turpeen veronkorotuksen osuus olisi tästä noin 10 miljoonaa euroa.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Säännöksiä sähkön varastoinnista sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.4.2019 lähtien.

Lue lisää: Hallituksen esitys HE 191/2018

Liikenteeseen lisää biopolttoaineita, lämmitykseen ja työkoneisiin biopolttoöljyä

Hallitus esittää muutoksia myös biopolttoaineita koskevaan jakeluvelvoitteeseen. Biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite kiristyisi tasaisesti 2020-luvulla. Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaisi vuodesta 2021 lähtien 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029. Kehittyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitetta tiukennetaan myös vuodesta 2021 alkaen niin, että se olisi 10 prosenttiyksikköä vuonna 2030.

Nyt asetettu jakeluvelvoite, yhdessä muiden energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden (250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa sekä energiatehokkuuden lisääminen) kanssa, mahdollistaa 50 prosentin päästövähenemän saavuttamisen vuonna 2030.

Kevyen polttoöljyn jakelijoille säädettäisiin uusi velvoite, jonka mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä olisi osa korvattava vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä. Velvoite kasvaisi asteittain alun 3 prosentista niin, että vuonna 2028 jakeluvelvoite olisi 10 prosenttia.

Biopolttoaineita ja biopolttoöljyä koskevat velvoitteet liittyvät vuoteen 2030 tähtäävien kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoon. Päästövähenemien lisäksi velvoitteiden avulla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään tuontiöljyn käyttöä.

Lue lisää: Hallituksen esitys HE 199/2018