Verotusmenettelyihin, seuraamusmaksuihin ja veronkantoon ehdotetaan muutoksia

Verohallinnon tiedote, 14.9.2017

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka toteutuessaan merkitsee muutoksia kaikkien verovelvollisten verotuksen toimittamiseen, seuraamusmaksuihin ja  veronkantoon.

Tähän tiedotteeseen on tiivistetty keskeiset lakimuutosehdotukset. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa tuloverotuksessa ja sitä koskevassa muutoksenhaussa. Kiinteistöverolain muutoksia sovellettaisiin verovuodesta 2020 lähtien.

Hallituksen esityksen keskeiset ehdotukset

  • Verotuksen reaaliaikaisuuden parantamiseksi tuloverotus, kiinteistöverotus ja tonnistoverotus voisivat päättyä eri verovelvollisilla eri aikaan. Jäännösverojen ja veronpalautusten aikataulut sekä kiinteistöveron eräpäivät määräytyvät verotuksen päättymispäivän perusteella, joten ne voisivat olla eri verovelvollisilla eri aikaan. Tämä aikaistaisi verojen maksupäiviä ja nopeuttaisi veronpalautusten maksamista suurella osalla asiakkaista. 
  • Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää palautettaisi Verohallinnolle. Muutokset ilmoitetaan sähköisessä palvelussa tai erillisillä lomakkeilla. Siltä osin kuin verovelvollinen ei ilmoita muutoksia, hänen katsotaan antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena, kuten nykyisinkin.
  • Veroilmoitus katsottaisiin annetuksi ajallaan, kun se on perillä Verohallinnossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Aikaisemmin veroilmoitus on katsottu annetuksi oikeaan aikaan, jos verovelvollinen on jättänyt ilmoituksen postin kuljetettavasi määräajan viimeisenä päivänä.
  • Verotuksen toimittamisen ja muutoksenhaun välisen rajan selkeyttämiseksi tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa otetaan käyttöön uusi täydentävää verotuspäätöstä koskeva menettely. Täydentävä verotuspäätös tehdään tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa verotuksen päättymisen jälkeen sellaisen verotukseen vaikuttavan tiedon, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut.
  • Seuraamusmaksukäytännön yhtenäisyyden ja ennustettavuuden parantamiseksi tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen seuraamusjärjestelmää yhtenäistetään siten, että ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrättävät seuraamukset ovat nykyistä kaavamaisemmat ja niiden määräämiseen liittyvä viranomaisharkinta vähenee.
  • Sähköisen ilmoittamisen lisäämiseksi yhteisön ja yhteisetuuden olisi annettava kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa koskevat tiedot sähköisesti. Sähköinen ilmoittamisvelvollisuus koskisi varainsiirtoverotuksessa myös kiinteistönvälittäjiä ja arvopaperikauppiaita. Menettelyjen yhtenäistämiseksi varainsiirtoveroon liittyvä ilmoittamisvelvollisuus laajenisi arvopapereiden ja rakennusten erillisluovutusten lisäksi kiinteistöjen luovutuksiin.
  • Uudessa veronkantolaissa säädetään Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä. Kaikkiin veronkantolain soveltamisalaan kuuluviin veroihin sovellettaisiin yhtenäistä menettelyä. Kantomenettelyn uudistukset koskevat maksujen ja palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, pienintä palautettavaa ja kannettavaa määrää, yhteenvetoa, veronkantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä.
  • Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettu laki muuttuisi niin, että Verohallinto voi oma-aloitteisesti poistaa veronumerorekisteristä tarpeettomat tiedot.

Lakien voimaantulo

  • Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä toukokuuta 2018. Uusi veronkantolaki sekä varainsiirtoverolain ja kiinteistöverolain muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.  Hallituksen esitys sisältää myös eräiden muutosten soveltamista koskevia siirtymäsäännöksiä. Lisäksi esitys sisältää muita vähäisempiä muutoksia eri verolakeihin.

Valtiovarainministeriön tiedote

Hallituksen esitys