Veronkantoa, verotuksen toimittamista ja seuraamusmaksuja koskevat lait on hyväksytty

Verohallinnon tiedote, 20.12.2017

Eduskunta on hyväksynyt veronkantoa, verotuksen toimittamista ja eräitä seuraamusmaksuja koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2017 )vp.

Tuloverotuksen menettelymuutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2018 verotuksessa. Muutoksia ei siten sovelleta vielä vuonna 2018 toimitettavassa verovuoden 2017 verotuksessa. Kiinteistöverotuksessa muutoksia sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen.

Keskeiset muutokset:

  • Verotuksen reaaliaikaisuuden parantamiseksi tuloverotus ja tonnistoverotus tulevat päättymään eri verovelvollisilla eri aikaan. Jäännösverojen ja veronpalautusten aikataulut eräpäivät määräytyvät verotuksen päättymispäivän perusteella, joten ne voivat olla eri verovelvollisilla eri aikaan. Tämä aikaistaa verojen maksupäiviä ja nopeuttaa veronpalautusten maksamista suurella osalla asiakkaista. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös kiinteistöverotuksessa.
  • Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää palauteta Verohallinnolle. Muutokset ilmoitetaan sähköisessä palvelussa tai erillisillä lomakkeilla. Siltä osin kuin verovelvollinen ei ilmoita muutoksia, hänen katsotaan antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena, kuten nykyisinkin.
  • Veroilmoitus katsotaan annetuksi ajallaan, kun se on perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Aikaisemmin veroilmoitus on katsottu annetuksi oikeaan aikaan, jos verovelvollinen on jättänyt ilmoituksen postin kuljetettavasi määräajan viimeisenä päivänä.
  • Verotuksen toimittamisen ja muutoksenhaun välisen rajan selkeyttämiseksi tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa otetaan käyttöön uusi täydentävää verotuspäätöstä koskeva menettely. Täydentävä verotuspäätös tehdään tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa verotuksen päättymisen jälkeen sellaisen verotukseen vaikuttavan tiedon, johon verotus ei ole perustunut.
  • Seuraamusmaksukäytännön yhtenäisyyden ja ennustettavuuden parantamiseksi tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen seuraamusjärjestelmää yhtenäistetään siten, että ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrättävät seuraamukset ovat nykyistä kaavamaisemmat ja niiden määräämiseen liittyvä viranomaisharkinta vähenee. Näissä verolajeissa otetaan käyttöön myöhästymismaksu.
  • Sähköisen ilmoittamisen lisäämiseksi yhteisön ja yhteisetuuden on annettava kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa koskevat tiedot sähköisesti. Sähköinen ilmoittamisvelvollisuus koskee varainsiirtoverotuksessa myös kiinteistönvälittäjiä ja arvopaperikauppiaita. Menettelyjen yhtenäistämiseksi varainsiirtoveroon liittyvä ilmoittamisvelvollisuus laajenee arvopapereiden ja rakennusten erillisluovutusten lisäksi kiinteistöjen luovutuksiin.
  • Uudessa veronkantolaissa säädetään Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä. Kaikkiin veronkantolain soveltamisalaan kuuluviin veroihin sovelletaan yhtenäistä menettelyä. Kantomenettelyn uudistukset koskevat maksujen ja palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, pienintä palautettavaa ja kannettavaa määrää, yhteenvetoa, veronkantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä.
  • Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettu laki muuttuu siten, että Verohallinto voi oma-aloitteisesti poistaa veronumerorekisteristä tarpeettomat tiedot silloin kun rekisteröidystä ei ole annettuja työntekijätietoja kahden vuoden ajalta.

Linkit:

Valtiovarainvaliokunnan mietintö

Hallituksen esitys