Veroilmoitus 6B tekeillä? Lue vinkit ja välty turhilta selvityspyynnöiltä

Verohallinnon tiedote, 4.4.2017

Tarkista ainakin seuraavat yleisimmät kompastuskohdat, ennen kuin annat veroilmoituksen 6B verovuodelle 2016. Veroilmoituksen 6B antavat muun muassa osakeyhtiöt, osuuskunnat ja ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

Tiedot osakkeenomistajista

Tarkista, että tiedot osakkeenomistajista (myös henkilö- tai Y-tunnus) ja heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärä (ei prosenttiosuus) on ilmoitettu. Tiedot osakkeenomistajista on aina annettava, vaikka muutoksia ei olisikaan tapahtunut.

Yhtiön päätös voitonjaosta

Jos yhtiö on tehnyt osingonjakopäätöksen, osingonjakotiedot on ilmoitettava veroilmoituksella (paperisen veroilmoituksen kohdat 537, 538 ja 522). Ilmoita vain siltä tilikaudelta tehdyn osingonjaon tiedot, jolta veroilmoitus annetaan. Jos päätös osingonjaosta tehdään veroilmoituksen antamisen jälkeen, tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Sellainen varojen jako, jota pidetään luovutuksena, ilmoitetaan ainoastaan kohdassa Vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetty määrä (kohta 293).

Poistot

Tarkista, että olet merkinnyt veroilmoitukselle 6B sekä kirjanpidon mukaiset poistot (kohta 364) että verotuksessa vähennyskelpoiset poistot (kohta 365).

Kaikki verovuonna vähennettävät poistot sekä käyttöomaisuutta koskevat tiedot on ilmoitettava joko sähköisen veroilmoituksen yhteydessä tai lomakkeella 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista).  Muista eritellä mahdolliset tuotannollisten investointien korotetut poistot. Poiston korotettu osuus merkitään kohtaan Lisäpoisto ja veronhuojennuspoisto.

Verotuksessa vähentämätöntä poistoa (ns. hyllypoistoa) muodostuu, kun kirjanpidon poistot ylittävät verotuksessa tehtyjen poistojen määrän. Hyllypoisto on ilmoitettava aina, kun sitä muodostuu tai kun sitä käytetään.

Hyllypoistot on ilmoitettava joko sähköisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä tai paperilomakkeella 12A (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista). Jos vähentämättömiä poistoja on usealta vuodelta, merkitse jokainen vuosi omalle rivilleen. Verovuonna käytettävät hyllypoistot on merkittävä veroilmoitukselle 6B (kohta 365).

Tarkista tulos tai tappio

Tarkista, että tulos- tai tappiotietona (kohta 500 tai 505) on ilmoitettu verovuoden verotettava tulos tai verotuksessa verovuonna vahvistettava tappio. Verotuksen tulos tai tappio poikkeaa usein tilinpäätöksen tulosta tai tappiosta.

Varmista, ettei verovuoden verotettavasta tuloksesta ole vähennetty vähennyskelvottomia menoja (esimerkiksi vähennyskelvottomia arvonalennuksia) tai ettei verovuoden verotettavaan tulokseen sisälly verovapaita tuottoja (esimerkiksi verovapaita osinkoja). Muista myös ilmoittaa vähennyskelvottomissa kuluissa yhtiön verovuoden tuloverot (kohta 378 Välittömät verot).

Kunkin tulolähteen tulos tai tappio ilmoitetaan omissa kohdissaan.

Ilmoita nettovarallisuus

Nettovarallisuus lasketaan siten, että veroilmoituksella ilmoitetuista varoista vähennetään velat. Ilmoita nettovarallisuus veroilmoituksella (joko kohdassa 573 tai 574).

Muut liitteet

Rastita kohta Muut liitteet (paperisen veroilmoituksen kohta180) vain, jos liität veroilmoitukseen vapaamuotoisia liitteitä. Jos liitteenä lähetetään esimerkiksi vain tuloslaskelma ja tase, kohtaa ei rastiteta.

Liitelomakkeiden tiedot veroilmoitukseen

Jos annat veroilmoituksen paperisena, siirrä erillisillä liitelomakkeilla ilmoitettavat tiedot veroilmoitukseen 6B.

Pörssiyhtiöstä saadut osingot

Jos listaamaton osingonsaajayhtiö omistaa alle 10 % listatun osingonjakajayhtiön osakepääomasta, osinko on kokonaan veronalaista tuloa. Ilmoita saadut osingot veroilmoituksella (kohdat 337 ja 338).

Tarkista lisäksi, että

  • elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut on laskettu ja ilmoitettu veroilmoituksella (kohdat 354 ja 397)
  • veroilmoituksen sarakkeet sekä kirjanpidon että verotuksen mukaisille luvuille on täytetty
  • osakkeiden omistusajat ja omistusosuudet yhtiöstä on ilmoitettu (lomakkeet 71A ja 71B)
  • osakaslainana ilmoitetaan ainoastaan sellainen laina, jonka osakas on saanut osakeyhtiöstä. Jos osakeyhtiö on saanut osakkaalta lainaa, kyse on osakeyhtiön velasta osakkaalle - ei osakaslainasta
  • veroilmoitukselle on merkitty täydentäviä tietoja antavan henkilön yhteystiedot.