Verohallinnolta voi kysyä toisen EU:n jäsenvaltion arvonlisäverotuksesta

Verohallinnon tiedote, 6.3.2017

Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity yritys voi pyytää Verohallinnolta kirjallista ohjausta siitä, miten aiottua liiketointa kohdellaan arvonlisäverotuksessa toisessa EU:n jäsenvaltiossa, johon liiketoimella on yhteys.

Mistä on kysymys?

Kysymyksessä on EU VAT Forumin puitteissa 1.7.2013 aloitettu kokeilu, joka jatkuu 30.9.2018 saakka.

EU VAT Forum on Euroopan komission perustama jäsenvaltioiden veroviranomaisista ja liike-elämää edustavista järjestöistä koostuva yhteistyöelin. EU VAT Forumin tarkoituksena on pyrkiä parantamaan liike-elämän ja veroviranomaisten välisiä suhteita mm. luomalla edellytyksiä nykyisen arvonlisäverojärjestelmän sujuvammalle toiminnalle EU:ssa.

Yrityksillä on mahdollisuus pyytää kirjallista ohjausta arvonlisäverokohtelusta toisessa jäsenvaltiossa tietyissä rajat ylittävissä tilanteissa (Cross-Border Rulings, CBR).  CBR-kokeilussa on tällä hetkellä mukana 18 jäsenvaltiota. Suomi on ollut mukana vuoden 2014 alusta.

Millaisissa tapauksissa ohjausta voi pyytää?

Edellytyksenä on, että liiketoimeen liittyy vähintään yksi muu jäsenvaltio, joka on mukana kokeilussa. Mukana olevat jäsenvaltiot on lueteltu EU VAT Forumin laatimassa CBR-tiedotteessa (linkki tiedotteeseen kohdassa Lisätietoja).

Tilanteen on oltava tulkinnanvarainen. Tulkinnanvaraisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Kysymyksen on oltava yksilöity ja siitä tulee käydä ilmi asian ratkaisemisen kannalta olennaiset seikat. Kysyjän pitäisi tuoda esiin, mikä asiassa on epäselvää tai tulkinnanvaraista. Mahdollisuuksien mukaan kysyjän pitäisi myös esittää oma näkemyksensä arvonlisäverokäsittelystä. Lisäksi pyynnössä on erikseen mainittava, että asiasta pyydetään toisen jäsenvaltion kantaa.

EU VAT Forum on julkaissut lyhennelmiä jo annetuista CBR-tapauksista (linkki EU:n internetsivuilla julkaistuihin lyhennelmiin kohdassa Lisätietoja).

Miten ohjausta pyydetään?

Yritykset pyytävät ohjausta oman valtionsa veroviranomaisen kautta. Jäsenvaltioiden veroviranomaiset huolehtivat pyyntöjen välityksestä jäsenvaltiosta toiseen.

Jos kysymys on luonteeltaan sellainen, että myyjän ja ostajan yksilöinti ei ole välttämätöntä asian ratkaisemiseksi, voidaan nimien, Y-tunnusten tai VAT-tunnisteiden sijaan puhua esimerkiksi suomalaisesta yhtiöstä A ja ranskalaisesta yhtiöstä B. Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity yritys voi lähettää tällaiset kysymykset osoitteeseen cbr.vat@vero.fi.

Jos kysymys vaatii osapuolten yksilöimisen, kysymykset tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen Konserniverokeskus, CBR-selvitykset, PL 10, 00052 VERO.

Kysymyksen laatijan on huolehdittava siitä, että kysymys on käännetty valmiiksi yhdelle niistä kielistä, jonka kysymyksen vastaanottajavaltio on hyväksynyt. Hyväksytyt kielet vastaanottajavaltioittain on lueteltu VAT Forumin CBR-tiedotteessa. Esimerkiksi kun suomalaisen yrityksen kysymys on määrä lähettää Ruotsin veroviranomaiselle, suomalainen yritys toimittaa Verohallintoon joko ruotsin tai englannin kielellä laaditun pyynnön.

Vastaus ei ole sitova

Veroviranomaisen antama vastaus ei sido vastauksen antaneen jäsenvaltion eikä kysyjän oman valtion veroviranomaista. Vastaus voi sisältää joko vastauksen kysymykseen tai tiedon siitä, että vastausta ei jostain syystä voida antaa. Vastaukseen ei voi hakea muutosta. Vastauksen antamiselle ei ole sovittu määräaikaa, mutta vastaukset pyritään antamaan viivytyksettä.

Lisätietoja:

EU VAT Forumin laatima tiedote Cross-Border Ruling (CBR) -kokeilusta (pdf, vain englanniksi)

EU VAT Forumin julkaisemia lyhennelmiä (pdf, vain englanniksi)

Ylitarkastaja Anne Korkiamäki, puh. 029 512 6226 ja ylitarkastaja Mikael Kestilä, puh 029 512 6302.