Valtiontuensaajien tulee rekisteröityä - Koskee II-veroluokan sähköä käyttäviä teollisuusyrityksiä

Verohallinnon tiedote, 8.3.2017

Komission ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisten valtiontukien avoimuusvelvoitetta on sovellettu 1.7.2016 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikista 1.7.2016 alkaen myönnetyistä yksittäisistä yli 0,5 milj. euron valtiontuista on julkaistava määrätyt tiedot Komission ylläpitämällä valtiontukiverkkosivustolla.

Suomessa energiaverotukseen liittyvissä tuissa ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan teollisuuden ja konesalien alennettuun sähköveroon, yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennukseen ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen.

II-veroluokan sähköä käyttävien teollisuusyritysten rekisteröityminen on alkanut

Sähköveron II-veroluokan sähköä käyttävät teollisuusyritykset ovat ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettuja tuensaajia. Koska sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain mukaan verovelvollisia loppukäyttäjien sijaan ovat sähköverkonhaltijat, jotka luovuttavat sähköä edelleen teollisuudelle, ei Verohallinnolla ole asetuksen edellyttämiä tietoja tukea saavista yrityksistä.

Valmisteverotuslain mukaan II-veroluokan sähköä käyttävien teollisuusyritysten tuleekin rekisteröityä Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle.

Sähköverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien tietojenantovelvollisuus

Valtiota koskevan julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskee tietojenantovelvollisuus sähköveroluokan II mukaisista sähkön luovutuksista.

Tämän vuoksi sähköverkkoyhtiöiden, sähköntuottajien sekä kaikkien muiden sähköverovelvollisten tulee kerran vuodessa toimittaa Verohallinnolle tiedot kaikista niistä yrityksistä, joille ne ovat toimittaneet II-veroluokan sähköä sekä jos ne ovat itse omassa teollisessa toiminnassaan käyttäneet II-veroluokan sähköä. Tukea saavista yhtiöistä tarvittavat tiedot ovat:

  • yrityksen nimi
  • Y-tunnus 
  • kilowattitunnit.

Ohje tietojen toimittamisesta on myös valmisteverotuksen tuensaajarekisterin yhteydessä. Tiedot tulee toimittaa kalenterivuoden päätyttyä tammikuun loppuun mennessä.

Tiedot luovutuksista ajalta 1.7.2016 - 31.12.2016 tulee toimittaa poikkeuksellisesti 15.5.2017 mennessä.

Lisätietoa: Valtiontukien avoimuusvelvoite