Kokonaishoitopalvelua koskevien säännösten soveltamisala laajenee tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa

Verohallinnon tiedote, 9.1.2018

Eduskunta on hyväksynyt elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) ja arvonlisäverolain (AVL) kokonaishoitopalvelusäännösten soveltamisalan laajentamista koskevat lait 18.12.2017. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018.

Mitä kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan?

Kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan hanketta, jossa palvelun tuottaja vastaa palvelun tilaajan käyttöön tulevan kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta ennalta sovitun ajan. Tilaaja maksaa palvelumaksua, jonka suuruus määräytyy yleensä kohteen käytön tai käytettävyyden mukaan.

Ketkä voivat olla palvelun tilaajia ja hankkijoita?

EVL:n ja AVL:n kokonaishoitopalveluja koskevia erityissäännöksiä on sovellettu tähän saakka vain valtiolle luovutettaviin tie- ja väylähankkeisiin. Tämä vuoksi osa elinkaarimallilla toteutettavista hankkeista jäi säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Lakimuutosten tarkoituksena on mahdollistaa verotuksessa hankkeiden toteuttaminen valtion lisäksi muille julkisyhteisöille sekä yksityisille yrityksille ja laajentaa soveltamisala kattamaan myös muuntyyppisiä hankkeita kuin väylähankkeita.

Kokonaishoitopalvelun tilaaja ja hankkija voi valtion lisäksi jatkossa olla esimerkiksi kunta, kuntayhtymä tai maakunta taikka yksityinen yritys. Tuloverotuksessa konserni- ja muut etuyhteystilanteet on kuitenkin rajattu ulkopuolelle.

Mihin tilanteisiin säännöksiä sovelletaan?

Säännöksiä sovelletaan jatkossa tiehen, rautatiehen, rakennukseen ja pysyvään rakennelmaan sekä niihin tai niiden käyttöön liittyvän irtaimiston suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalveluista muodostuvaan palvelukokonaisuuteen. Palvelukokonaisuudesta saatava vastike määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. Säännökset koskevat uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita.

Kokonaishoitopalvelu ei voi kohdistua pelkästään irtaimeen omaisuuteen, vaan kokonaishoitopalveluun tulee aina sisältyä myös kiinteään omaisuuteen kohdistuvaa rakentamista. Tämän lisäksi edellytetään, että irtaimistolla on kiinteä yhteys kokonaishoitopalvelusopimuksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Mistä lähtien uusia säännöksiä sovelletaan?

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa tuloverotuksessa. Arvonlisäverolain uusia säännöksiä sovelletaan niihin kokonaishoitopalveluihin, joihin sisältyvä rakentamistyö aloitetaan lain tultua voimaan. Siten uusia säännöksiä sovelletaan 1.1.2018 jälkeen aloitettavien uusien hankkeiden lisäksi sellaisiin hankkeisiin, joissa esimerkiksi suunnitteluvaihe on aloitettu ennen lain voimaantuloa, mutta rakentamistyöt aloitetaan vasta vuoden 2018 puolella.

Hallituksen esitys (HE 155/2017)