Viroon maksetuista rojalteista ei enää peritä lähdeveroa

Verohallinnon tiedote, 3.10.2016

Viron ja Suomen väliseen verosopimukseen sisältyy niin sanottu suosituimmuuslauseke, minkä vuoksi 1.1.2016 alkaen Viroon maksetuista rojalteista ei ole tarvinnut enää periä lähdeveroa.

Suomen ja Viron välillä on voimassa sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkierron estämiseksi (SopS 96/1993). Verosopimuksen 12 artiklan mukaan rojaltista on voitu periä lähdeveroa siinä valtiossa, josta se kertyy.

Viro on ilmoittanut solmineensa kolmannen valtion kanssa verosopimuksen, jossa on sovittu suppeammasta rojaltin määritelmästä. Lisäksi on sovittu, että rojalti verotetaan vain tulonsaajan asuinvaltiossa. Viron ja Suomen välisen verosopimuksen suosituimmuuslausekkeesta (most favored nation clause) johtuen sovelletaan vastaavia määräyksiä automaattisesti myös Suomen ja Viron välillä.

Valtiovarainministeriö on antanut asiasta 18.8.2016 ilmoituksen, joka on julkaistu sopimussarjassa (SopS 55/2016). Ilmoituksen mukaan verosopimuksen 12 artiklan 2 ja 3 kappaleiden sijaan sovelletaan seuraavia määräyksiä:

  • Rojaltia ei veroteta siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy (2. kappale).
  • Sanonnalla ”rojalti” tarkoitetaan tässä artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen, siihen luettuna elokuvafilmi, tekijänoikeuden sekä patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeudesta, taikka kokemusperäisestä teollis- kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta (3. kappale).

Jos lähdeveroa on peritty vastoin uutta määräystä, rojaltin maksaja voi korjata kausiveroilmoitustaan tai tulon saaja voi hakea lähdeveron palautusta.

Hakemus lähdeveron palauttamiseksi (yhteisöt)