Verotuksen tehokas automatisointi vaatii verolainsäädäntöön muutoksia

Verohallinnon tiedote, 5.10.2016

Näin todetaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vasta julkaistussa laillisuustarkastuskertomuksessa.

VTV teki vuosina 2012 - 2015 useita verotuloihin kohdistuneita tarkastuksia, jotka liittyivät verotuksen automatisointiin. Tarkastuksessa selvitettiin, ovatko automatisoidun verotusprosessin verotusmenettelysäännökset ajantasaisia ja selkeitä ja onko sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää.

Verotuksen toimittamisessa on asteittain siirrytty kattavasta tutkinnasta valikoitujen tapausten tutkimiseen. Tarkastuskertomuksessa todetaan, että verotuksen automatisoinnin edellytyksenä on, että tutkintatavan muutos otetaan huomioon verotusmenettelysäännöksissä. Lisäksi verolainsäädäntöä on yksinkertaistettava niin, että veroilmoitusten tutkiminen automaatioprosessissa täyttää sille asetetut tehokkuus- ja yhdenmukaisuustavoitteet. Kun verotusprosessien automatisointiin kiinnitetään huomiota, tutkimiskynnystä voidaan alentaa ja tutkintaa kohdistaa tulkinnanvaraisiin ja olennaisiin tapauksiin.

Tarkastuksessa ilmenee, että valikointiehtojen avulla samanlaisia tapauksia tai euromääräisesti samaa suuruusluokkaa olevia tapauksia tutkitaan yhdenmukaisin perustein. Valikointien määrään ja valikointiehtoihin vaikuttaa Verohallinnon pyrkimys kohdentaa valvontaansa euromääräisesti olennaisimpien virheiden ja väärinkäytösten havaitsemiseen. Valikointien ja tutkittavien asioiden määrät ovat vähentyneet ja euromääräiset rajat nousseet.

Tuloverotuksessa menettelyitä koskevat muutostarpeet otettiin huomioon jo kymmenen vuotta sitten. Arvonlisäverotuksessa ja muissa oma-aloitteisesti maksettavissa veroissa muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alussa. Myös auto- ja valmisteverotuksessa, joiden kantaminen siirtyy Tullilta Verohallintoon, tulisi tehdä vastaavat säädösmuutokset tutkimistavan muutosten vuoksi toteaa VTV tarkastuskertomuksessa. Näissäkin verolajeissa verotus perustuu käytännössä valikointiin. Tutkintatavan muutos edellyttää myös verolainsäädännön yksinkertaistamista.

VTV:n mukaan verolainsäädäntöä pitäisi kehittää ja automaatiota lisätä siten, että verotusprosessit ja sisäinen valvonta toimisivat tehokkaasti.

Verohallinnon toimintaa kehitetään edelleen VTV:n laillisuustarkastuskertomuksessa esille tuomien arvioiden suuntaan.