Verotuksen muutosta hakevalle menettely on helppo ja nopea

Verohallinnon tiedote, 14.11.2016

On hyvä, että julkisesti pohditaan verotuksen oikeudenmukaisuutta ja siten myös oikaisulautakunnan toimintaa. Artikkelissa muun muassa oikaisuvaatimusmenettelyssä noudatetusta päätöksenteosta ja päätösten pysyvyydestä.

Verotuksen oikaisulautakunta käsittelee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena verotuksesta tehtyjä oikaisuvaatimuksia, eli tilanteita, joissa verovelvollinen on tyytymätön saamaansa verotuspäätökseen. Muutosta hakevalle menettely on helppo, nopea ja kustannustehokas.

Päätösten pysyvyys on korkea

Tilastojen valossa verotuksen oikaisulautakunnan päätösten pysyvyys on korkea: Oikaisuvaatimuksia tehdään vuosittain noin 80 000–90 000. Verohallinto hyväksyy niistä noin 60 000 ja loput, noin 20 000 vaatimusta käsitellään oikaisulautakunnassa. Näistä vain joka kymmenes eli noin 2 000 päätyy valituksena hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuksissa oikaisulautakunnan päätöksistä noin 70 – 80 prosenttia pysyy muuttumattomina. Jonkinasteinen muutos – pieni tai suuri – kohdistuu siten vain noin 400 – 500 tapaukseen vuosittain. Tämä on noin 0,5 prosenttia kaikista oikaisuvaatimuksista ja vain noin 2 – 2,5 prosenttia lautakunnan ratkaisemista tapauksista. 

Sidosryhmät ovat nimenneet oikaisulautakuntiin edustajia 

Päätöksen tekevät oikaisulautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja. Olennaista on huomata , että tapauksen esittelijä ei osallistu päätöksentekoon. Jäseniä on neljä ja he ovat verotukseen perehtyneitä henkilöitä, joista yksi on kuntien ehdottama, kaksi järjestöjen ja yksi Verohallinnon ehdottama jäsen. Jäsenet ovat tyypillisesti järjestöjen, yliopistojen, tilitoimistojen sekä yritysten veroammattilaisia.

Oikaisulautakuntamenettely ei ole lainkäyttöä

Oikaisulautakuntamenettely on jo varsin vakiintunut osa muutoksenhakujärjestelmäämme. Oikaisulautakuntamenettely ei ole lainkäyttöä vaan hallintomenettelyä, joka toteuttaa hyvän hallinnon palveluperiaatetta. Siitä saadut hyvät kokemukset ovat myötävaikuttaneet osaltaan siihen, että menettely on laajenemassa, myös verotuksen ulkopuolisessa hallinnossa.

Asiakkaiden oikeussuoja turvataan

Verotusasiakirjat sisältävät asiakkaiden taloudellista asemaa kuvaavia tietoja, joihin liittyy salassapitovelvollisuus. Kysymys on tältä osin asiakkaiden oikeussuojasta. Näin on niin oikaisulautakunnassa, hallinto-oikeudessa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessakin. Oikaisulautakunnan päätös ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ovat kuitenkin asianosaisjulkisia.

Lisäksi:

  • Oikaisulautakuntamenettelyn ohjeet ovat saatavilla vero.fi:ssa.