Valmiste- ja autoverotus siirretään Tullilta Verohallintoon

Verohallinnon tiedote, 22.9.2016

Hallitus esittää, että valmiste- ja autoverolainsäädäntöä sekä Tullin hallinnosta annettua lakia muutetaan.  Tullin tehtäviksi säädetyt valmisteverotus ja autoverotus siirtyvät Verohallinnon tehtäviksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen.

Myös biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia sekä yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Jatkossa toimivaltainen viranomainen on Tullin sijaan Verohallinto.

Verohallinto toimittaisi toistaiseksi valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja nykyisin tietojärjestelmin. Muutoksenhakua koskevaa menettelyä yhdenmukaistetaan tietyin osin muun verolainsäädännön vastaavan sääntelyn kanssa.
                    
Muutoksen seurauksena valmiste- ja autoverotustehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Tullista Verohallintoon.

Valmiste- ja autoverotuksen valvonta ja rikostutkinta jatkuu Tullin tehtävänä

Tullille jää edelleen valmiste- ja autoverotusta koskeva valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaa edelleen Euroopan unionin ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteiden verotuksesta tietyissä tilanteissa. Tulli, poliisi ja Rajavartiolaitos valvovat edelleen huvialusten polttoaineiden käyttöä.  Liikenteen turvallisuusviraston toimivalta autoverotuksessa ja ajoneuvoverotuksessa säilyy nykyisellään, samoin kuin Tullin toimivalta ajoneuvoverotuksessa tietyissä tilanteissa.

Hanke on osa hallitusohjelmaa. Nyt esitettyjen lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Hallituksen esitys (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja: 
                     
Valtiovarainministeriö, ylijohtaja Helena Tarkka puh. 02955 30141
Valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Pia Kivimies (hallituksen esitys) puh. 02955 30183
etunimi.sukunimi@vm.fi
Verohallinto, johtaja Arto Pirinen, puh. 029 512 000/vaihde, etunimi.sukunimi@vero.fi