Syvennetty asiakasyhteistyö osaksi Konserniverokeskuksen toimintaa

Verohallinnon tiedote, 16.2.2016

Syvennetyn asiakasyhteistyön soveltamista on tarkoitus  laajentaa Konserniverokeskuksessa tänä vuonna. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toimintatapaa sovelletaan merkittävään osaan Konserniverokeskuksen asiakkaita. Konserniverokeskuksessa syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatapaa pilotoitiin vuosina 2013–2015. Pilottiprojektin päätyttyä syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatapa otettiin käyttöön Konserniverokeskuksen päivittäistoiminnassa 1.1.2016 alkaen.

Pilottiprojektin tavoitteena oli kehittää ja testata syvemmän asiakasyhteisyhteistyön toimintatapaa sen perusperiaatteiden - yhteisymmärrys, läpinäkyvyys ja luottamus - mukaisesti. Projektin aikana toimintatavan pilotoimisesta ja  kehittämisestä keskusteltiin usean suuryrityksen kanssa ja keskustelujen päätteeksi pilottiprojektiin osallistui viisi suuryritystä. Näiden suuryritysten kanssa yhteistyössä luotiin ja kehitettiin Suomen verolainsäädännön huomioiva toimintatapa.

Syvennetty asiakasyhteistyö on OECD:n suosittelema toimintatapa suuryritysten veroasioiden hoitamiseksi. Syvennetyn asiakasyhteistyön tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman tehokas ja tuloksellinen tapa veroasioiden hoitamiseksi Verohallinnon ja verovelvollisen välillä. Tehokkuudella tarkoitetaan veroasioiden käsittelemistä mahdollisimman reaaliaikaisesti ja tuloksellisuudella tavoitellaan verotuksen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden lisäämistä. Tavoitteena on siirtää verovalvonnan painopiste jälkikäteisestä valvonnasta ennakoivaan toimintaan. Ajallisesti pisimmät kokemukset toimintatavasta ovat Iso-Britannian, Irlannin ja Hollannin veroviranomaisilla, joista jälkimmäisen avustuksella ja ohjauksella aloitettiin vuonna 2013 Suomen toimintatavan kehittäminen.

Syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatavassa toimitaan asiakkaiden/verovelvollisten kanssa yhteisymmärryksessä, avoimesti ja toisiinsa luottaen.  Toimintatavassa toimiminen ei kuitenkaan millään tavalla lisää taikka vähennä lainsäädännöstä johtuvia osapuolten oikeuksia tai velvollisuuksia. Syvennetty asiakasyhteistyö on yksi ennakoivan ohjauksen ja verovalvonnan toteuttamismuoto muiden verovalvontamuotojen rinnalla.

Syvennetyn asiakasyhteistyön toimintatavasta lisätietoja antavat Konserniverokeskuksen verojohtaja Ari Mäkelä ja ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan prosessivastaava Kirsti Piiskoppel. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vero.fi