Suomi on neuvotellut uudet verosopimukset Espanjan, Saksan ja Portugalin kanssa

Verohallinnon tiedote, 28.4.2016

Espanjan ja Saksan sopimuksista on annettu hallituksen esitykset jotka eduskunta hyväksynyt. Jotta sopimukset tulisivat voimaan vuoden 2017 alusta, Espanjan ja Saksan on saatettava sopimukset voimaan kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Portugalin sopimuksen sisältö ei ole vielä julkinen, koska sitä ei ole allekirjoitettu. Keskeiset muutokset verosopimuksissa koskevat Suomesta maksettavan eläkkeen verotusta.

Espanjan verosopimus

Nykyisen sopimuksen mukaan Suomi saa verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos se maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen myötä Suomi saa verottaa myös muita Suomesta Espanjaan maksettavia eläkkeitä. Näissä tilanteissa eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti tulon lähdevaltio. Tämä tarkoittaa sitä, että Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään samasta eläkkeestä Espanjassa maksettu vero.

Uudessa sopimuksessa on sovittu kolmen vuoden siirtymäajasta eläkkeiden verotuksessa. Siirtymäaikana sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklan määräyksiä yksityissektorin palveluksessa ansaitun eläkkeen (esim. TyEL-eläke) verotuksessa. Ehtona kuitenkin on se, että Espanja verottaa eläkettä. Jos tietty eläke on Espanjassa verovapaata tuloa, uutta sopimusta aletaan soveltaa heti. Siirtymäsäännöstä ei sovelleta sellaisiin eläkkeisiin, jotka eivät perustu aikaisempaan palvelukseen (esim. YEL- ja MyEL-eläke ja vapaaehtoinen eläkevakuutus).

Nykyisen sopimuksen mukaan Suomessa ei veroteta Espanjassa asuvan henkilön Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavaa tuloa. Uuden sopimuksen nojalla Suomessa verotetaan jatkossa myös näitä tuloja.

Saksan verosopimus

Nykyisen sopimuksen mukaan Suomessa ei ole verotettu Saksassa asuvalle henkilölle maksettavaa vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettä. Jatkossa Suomessa voidaan verottaa näitäkin eläkkeitä.

Suomessa on määrätty nykyisen sopimuksen nojalla Suomessa asuvalle henkilölle vain sairaanhoitomaksu Saksan sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvasta eläkkeestä. Muut kuin sosiaaliturvalainsäädäntöön ja julkiseen palvelukseen perustuvat eläkkeet on verotettu vain Suomessa. Uuden sopimuksen nojalla edellä mainittuja eläkkeitä verotetaan jatkossa Suomessa, mutta verotuksessa hyvitetään mahdollinen Saksaan samasta eläkkeestä maksettu vero.

Portugalin sopimus

Suomi on saanut neuvoteltua uuden verosopimuksen myös Portugalin kanssa. Nykyinen verosopimus on vuodelta 1970 ja muistuttaa sisällöltään Suomen ja Espanjan välistä verosopimusta. Uuden sopimuksen sisältö ei ole vielä julkinen, koska sopimusta ei ole allekirjoitettu. Uusi sopimus muuttaisi mahdollisesti ainakin Suomesta maksettavien eläkkeiden verokohtelua.

 

Lue lisää:

Lisätietoa vero.fi:ssä: