KHO-päätökset selkiyttävät verotarkastuksen asiakirjajulkisuutta

Verohallinnon tiedote, 14.9.2016

Korkein hallinto-oikeus julkaisi kaksi asiakirjajulkisuutta koskevaa päätöstä, jotka selkiyttävät tulkintoja asiakirjojen julkisuudesta. Haastettelumuistiinpanojen julkisuudella on merkitystä erityisesti siirtohinnoittelua koskevissa verotarkastuksissa.
 
Korkein hallinto-oikeus (KHO) julkaisi 13.9.2016 kaksi asiakirjajulkisuutta koskevaa päätöstä, jotka selkiyttävät asiakirjajulkisuutta koskevia tulkintoja verotusmenettelyssä. Jo ennen näitä päätöksiä Verohallinto on tarkentanut haastattelumuistiinpanojen luovuttamiseen liittyviä menettelyjään, jotka vastaavat KHO:n nyt julkaisemia päätöksiä.
 
Haastettelumuistiinpanojen julkisuudella on merkitystä erityisesti siirtohinnoittelua koskevissa verotarkastuksissa. Niissä henkilöhaastattelut ovat tavanomainen, kirjallista materiaalia täydentävä tiedonhankintakeino. Siirtohinnoittelutarkastuksissa tehtävät henkilöhaastattelut nauhoitetaan, ja pyydettäessä nauhoitteista luovutetaan kopio verotarkastuksen kohteelle.

Ratkaisu KHO:2016:131

Ratkaisussa KHO:2016:131 oli kysymys verotarkastuksella laadittujen haastattelumuistiinpanojen luovuttamisesta yhtiölle, johon verotarkastus kohdistui. 
 
Ratkaisussa todettiin, että verotarkastajien muistiinpanoja, joita he olivat tehneet verotarkastushaastattelun yhteydessä, ei voida pitää sellaisina muistiinpanoina tai alustavina luonnoksina, jotka jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Siten Verohallinto ei voinut kieltäytyä antamasta asiakirjoja verotarkastuksen kohteena olevalle yhtiölle.
 
Oikeus piti kuitenkin perusteltuna sitä, että Verohallinto hylkäsi asiakirjapyynnön koskien kysymysrunkoja, jotka verotarkastajat olivat etukäteen laatineet haastatteluja varten, koska kyseiset asiakirjat eivät ole julkisuuslaissa 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

Ratkaisu KHO 13.9.2016/3803

Ratkaisussa KHO 13.9.2016/3803 oli kysymys verotarkastajien laatimien tarkastusmuistiinpanojen sekä muiden taustamateriaalien, kuten Excel-taulukoiden ja Orbis-tietokantahauista saatujen tulosten, luovuttamisesta verovelvolliselle.
 
Korkein hallinto-oikeus totesi, että mainitut asiakirjat olivat sellaisia hahmotelmia, asiakysymyslistoja ja muita muistiinpanoja sekä luonnoksia valmisteltavana olevasta asiasta, joihin ei sovelleta julkisuuslakia. Verohallinto oli siten toiminut oikein kieltäytyessään luovuttamasta pyydettyjä taustamateriaaleja yhtiölle.