KHO:n päätös 28.6. vaikeuttaa veronkiertoa

Verohallinnon tiedote, 1.7.2016

Ulkomaiselta viranomaiselta saatu asiakirja-aineisto voidaan ottaa näyttönä huomioon, vaikka sen saamiseen olisi mahdollisesti liittynyt rikos.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2016:100) liittyy tapaukseen, jossa Verohallinto oli saanut ulkomaiselta veroviranomaiselta tiedon, että Suomessa asuva henkilö oli edunsaajana Liechtensteinissa olevaan pankkiin perustetussa säätiössä. Asiakas ei antanut Verohallinnolle pyydettyjä selvityksiä. Verohallinto arvioi henkilölle säätiön varallisuuden perusteella veronalainen tulon vuosille 2005–2010. KHO vahvisti varallisuudelle arvioidun veronalaisen tulon arvion vuosille 2005–2010. Maksettaviksi tulivat myös veronkorotukset.

Suomen ja Liech­tens­tei­nin vä­lil­lä ei ol­lut ve­ro­so­pi­mus­ta ei­kä ky­sees­sä ole­viin ve­ro­vuo­siin (2005–2010) so­vel­let­ta­vaa tie­to­jen­vaih­toa kos­ke­vaa so­pi­mus­ta. Asiakas vetosi itsekrimointisuojaan, jonka  perusteella hänen ei tarvitsisi  selvittää asiaa. KHO:n päätöksessä asian sel­vit­tä­mis­een liit­ty­vä väi­te Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen mu­kai­sen it­sek­ri­mi­noin­ti­suo­jan louk­kaa­mi­ses­ta hy­lät­tiin.

Ul­ko­mai­sel­ta ve­ro­vi­ra­no­mai­sel­ta saa­tu asia­kir­ja-ai­neis­to otet­tiin KHO:n päätöksen mukaan näyt­tö­nä huo­mioon siitäkin huolimatta, että kyseessä olevan henkilön ja pan­kin yh­teyk­siä osoit­ta­vien asia­kir­jo­jen han­kin­taan oli mahdollisesti liit­tynyt ri­kos eli tietovarkaus.