Kansainväliset tietojenvaihtostandardit CRS ja DAC2 astuneet voimaan

Verohallinnon tiedote, 18.4.2016

OECD:n yhteinen raportointistandardi CRS ja EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos DAC2 ovat astuneet voimaan. Verohallinnon annettua näihin liittyvän tiedonantopäätöksensä finanssilaitoksilla on velvollisuus antaa Verohallinnolle asiakkaitaan koskevia tietoa.

Vastaavalla tavalla kuin vuonna 2015 voimaan astunut Suomen ja Yhdysvaltojen välinen FATCA-sopimus, myös OECD:n raportointistandardi CRS (Common Reporting Standard) ja Euroopan Unionin direktiivimuutos DAC2 edellyttävät, että suomalaiset finanssilaitokset, kuten luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt, tunnistavat asiakkaidensa verotuksellisen asuinvaltion ja antavat vuosi-ilmoituksella heitä koskevia tulo- ja varatietoja Verohallinnolle.

Finanssilaitosten on pyydettävä asiakkailtaan lain edellyttämät tiedot verotuksen asuinvaltion selvittämiseksi. Lisäksi heiltä on pyydettävä verotusta varten tarvittavat tunnistamistiedot. Asiakkaan on annettava finanssilaitokselle tiedot, joita se pyytää lakisääteisten velvoitteidensa hoitamista varten.

Automaattinen tietojenvaihto vaikeuttaa veronkiertoa

Suomi on jo 29.10.2014 sitoutunut OECD:n monenkeskiseen ja toimivaltaisten viranomaisten väliseen sopimukseen,  joka koskee finanssitilitietojen automaattista vaihtamista (CRS). Suomen lisäksi 78 valtiota tai lainkäyttöaluetta on tehnyt vastaavan sitoumuksen. Keskinäinen tietojenvaihto toteutetaan ensimmäisen kerran syyskuussa 2017 koskien verovuotta 2016.                  

Euroopan unionissa CRS on sisällytetty DAC2-virka-apudirektiiviin ilman olennaisia muutoksia. EU:n finanssilaitoksia koskevat tietojenvaihto- ja huolellisuussäännöt ovat yhdenmukaiset OECD:n vastaavien sääntöjen kanssa.

Finanssitilitietojen lisääntyvän automaattisen tietojenvaihdon avulla Suomi tulee saamaan Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja niiden tuotoista. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Verohallinto antaa lähiaikoina päätöksen CRS- ja DAC2-tiedonantovelvollisuuksista sekä niihin liittyvän tulkinta- ja soveltamisohjeen. 

Lisätietoa: