Hallituksen esitys monikansallisten suuryritysten maaraportoinnista annettu

Verohallinnon tiedote, 20.9.2016

Hallituksen esittämä lakiehdotus lisää kansainvälisten suuryritysten velvollisuutta raportoida verotukseen liittyvistä asioista. Esityksen mukaan maaraportointi käynnistyisi tilikaudesta 2016 ja laajennettu dokumentointivelvollisuus vuonna 2017 alkavista verovuosista. 
 
Hallitus on 15.9.2016 antanut eduskunnalle esityksen (HE 142/2016) uusista verotuksen maakohtaista raportointia koskevista säännöksistä sekä jo voimassa olevien siirtohinnoittelun dokumentointia koskevien säännösten muuttamisesta.

Lakimuutosten taustalla ovat OECD:n Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting -raportin suositukset sekä EU-direktiivi 2016/881/EU. Ne heijastelevat kansainvälistä tahtoa lisätä suuryritysten verotusta koskevan informaation läpinäkyvyyttä.

Maakohtainen raportointi

Verotuksen maakohtainen raportti koskee suurimpia monikansallisia yrityksiä. Lakiehdotuksen mukaan näiden yritysten tulee vuosittain antaa Verohallinnolle maakohtaisesti koottuna tiedot konserniyhtiöiden tuloista, veroista ja tietyistä muista tiedoista.

Asia koskee lähtökohtaisesti sellaisten konsernien ylimpiä emoyhtiöitä, joiden konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksen mukaan tietoja raportoitaisiin ensimmäisen kerran tilikaudelta 2016.

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentoinnilla tarkoitetaan yrityksen laatimaa selvitystä etuyhteydessä tehtyjen liiketoimien siirtohinnoittelun markkinaehtoisuudesta. Hallituksen esitys laajentaisi nykyistä dokumentointivelvollisuutta koskemaan yrityksen tietojen lisäksi konsernitason tietoja.

Siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuudesta olisi muutoksen jälkeenkin vapautettu pienet ja keskisuuret yritykset. Muutettuja dokumentointisäännöksiä sovellettaisiin esityksen mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 alkaviin verovuosiin. 

Sähköinen ilmoittaminen

Annamme lakien voimaantulon jälkeen ohjeet siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimisesta ja verotuksen maakohtaisen raportin antamisesta.

Alustavana ennakkotietona se, että maakohtainen raportti tulee antaa sähköisesti. Raportti tulee mahdolliseksi antaa joko xml-muotoisena tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun kautta tai hyödyntämällä sähköistä verkkolomaketta.

Julkaisemme syksyn aikana vero.fi:ssä teknisen soveltamisohjeen xml-muotoista ilmoittamista varten.

Lisätietoa siirtohinnoittelusta