Carried interest -projektin loppuraportti julkaistu

Verohallinnon tiedote, 14.4.2016

Kaksivuotinen projekti selvitti verovalvonnan keinoja hyödyntäen millaisia pääomasijoitusrahastojen voitonjakoihin liittyviä carried interest -järjestelyjä Suomessa esiintyy. Carried interest -projekti oli osa Kansainvälisen verotuksen riski-ilmiöt -hanketta. 

Pääomasijoitusrahastoihin liittyvät voitonjakojärjestelyt ovat maailmanlaajuisesti samankaltaisia, mutta niissä on yksilöllisiä rakenteita carried interest -palkkioiden jakamiseen liittyen. Vuodenvaihteessa päättynyt kaksivuotinen Carried interest -projekti tutki voitonjako-osuuspalkkioita ja niihin liittyviä järjestelyjä Suomessa. 

Carried interest -palkitseminen perustuu pääomasijoitusrahaston neuvonantajien tekemään työhön, ja järjestely muistuttaa mitä tahansa kannustinjärjestelmää, johon päästään työsuhteen perusteella. 

Kannustinjärjestelmä on luotu siten, että rahaston neuvonantajilla on voimakas halu tehdä työtä rahaston arvonnousun aikaansaamiseksi, ja he antavat siten oman osaamisensa eli työpanoksensa rahaston hyväksi.

Vastineeksi rahaston ulkopuoliset sijoittajat, kuten eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt, luopuvat osasta omaa voittoaan, jos neuvonantajat onnistuvat ylittämään etukäteen asetetun tuottotason. Näin ollen neuvonantajat saavat suuremman prosentuaalisen tuoton omalle sijoitukselleen.  

Verohallinnon tulkinta ei muuttunut

Carried interest -palkkioista ei ole nimenomaisesti säädetty laissa, joten Verohallinto arvioi voitonjako-osuuspalkkioiden verokohtelua yleisten ansio- ja pääomatuloa koskevien säännösten perusteella. Asiasta ei myöskään toistaiseksi ole olemassa julkaistua, lainvoimaista oikeuskäytäntöä. Projektin myötä käsityksemme siitä, että carried interest -palkkio on ansiotuloa, on vahvistunut.  

Palkkioiden ja niihin liittyvien järjestelyjen tutkimisen haasteita ovat monimutkaiset yritysryppäät, jotka muuttuvat rahastosta toiseen. Lisäksi palkkiot maksetaan ajallisesti vuosia myöhemmin kuin työ on tehty, mikä vaikeuttaa niiden verovalvontaa. Suomessa tehtävää verovalvontaa varten tarvitaan tietoja myös ulkomailta. 

Carried interest -projektin aikana havaittiin, että rahastorakenteet muuttuvat jatkuvasti. Loppuraportissa arvioidaan, että projektin aloittaman yhteistyön jatkaminen pääomasijoitustoimialan kanssa hyödyntäisi sekä Verohallintoa että pääomasijoitustoimialalla toimivia ja toisi lisää oikeusvarmuutta ja verotuksen parempaa ennustettavuutta.

Projekti ehdottaa myös, että sen saaman aineiston ja Verohallinnon tietokannoissa olevien tietojen perusteella tehtäisiin tarkempi vaikuttavuusanalyysi Suomessa pääomasijoitustoimialalla toimivista yhtiöistä ja henkilöistä, jotka liittyvät carried interest -järjestelyihin. 

Carried interest -projekti oli osa Verohallinnon Kansainvälisen verotuksen riski-ilmiöt -hanketta ja toimi yhtenä sen alaprojekteista. Kansainvälisistä ilmiöistä johtuvan verovajeen vähentäminen on yksi Verohallinnon strategisista tavoitteista.

Lue Carried interest -loppuraportti (13.4.2016) (pdf)