EU-maat kehittävät verotustietojen vaihtoa Helsingissä

Verohallinnon tiedote, 16.9.2015

Verohallinto järjestää 16.–18.9.2015 Helsingissä EU:n tietojenvaihtojohtajien tapaamisen. Verohallinnon tavoitteena on, että verotuksen kansainvälinen tietojenvaihto on mahdollisimman tehokasta ja saatua tietoa hyödynnetään laajasti.

Kansainvälistymisen myötä verovelvolliset toimivat nykyään usein usean valtion alueella. Jotta valtiot voivat toteuttaa verotuksen oikean määräisenä, tarvitaan verotustietoa muista valtioista.

Verohallinto pyrkii tietojenvaihtoa tehostamalla pienentämään Suomen ja muiden EU-maiden verovajetta. Tämä edellyttää, että käytössä on järjestelmät, joilla tiedot saadaan ajoissa ja laadukkaana, ja että saatuja tietoja hyödynnetään tehokkaasti. Lisäksi tarvitaan tehostettua yhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa.

Verohallinnon järjestämä tapaaminen kerää Helsinkiin eri EU-maiden ja Euroopan komission verotustietojen vaihdosta vastaavat johtajat. Tapaamisessa käsitellään muun muassa uusia yhteistyötapoja ja työkaluja, kansainvälisten rekistereiden ylläpitoa sekä erilaisia läpinäkyvyyttä lisääviä toimia.

Suomen aloitteesta tapaamisessa on aiheena myös yhteistyön lisääminen välittömän ja välillisen verotuksen tietojenvaihdossa. Verohallinto näkee, että yhteistyöllä voidaan lisätä toiminnan tehokkuutta ja saavuttaa kustannushyötyjä.

Monipuolista EU-tietojenvaihtoa

Kullakin valtiolla on oikeudellinen toimivalta vain omien rajojensa sisällä, joten kansainvälinen tietojenvaihto perustuu aina kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin. Tietojenvaihto voi tapahtua pyynnöstä tai oma-aloitteisesti ja olla tapauskohtaista tai massaluonteista.

EU-maiden tietojenvaihdon pohjana on EU-lainsäädäntö, joka velvoittaa kaikki jäsenmaat tietojenvaihtoon. EU:ssa on panostettu erityisesti arvonlisäveropetosten torjuntaan ja yhtäaikaisiin simultaanitarkastuksiin. Tietoluovutukset ovat pitkälti automatisoituja massaluovutuksia. EU-maat saavat toisiltaan esimerkiksi tietoja verovelvollisten verotettavista tuloista eri maissa.

Suomi on myös mukana esimerkiksi Euroopan neuvoston ja OECD:n yleissopimuksessa veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta.