Ympäristövastuu on osa Verohallinnon toimintaa

Julkishallinnon toimijoilla kuten Verohallinnolla on suuret mahdollisuudet hidastaa ilmastonmuutosta omalta osaltaan. Verohallinto on laatinut toimitiloilleen ympäristöohjelman ja sitoutunut noudattamaan valittuja WWF:n Green Office -kriteerejä.

Verohallinto on sitoutunut paperin- ja sähkönkulutuksen sekä matkustuskulujen ja jätemäärän vähentämiseen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteiden koko elinkaaren aiheuttamaan mahdollisimman vähäiseen ympäristöä kuormittavaan vaikutukseen.

Verohallinnon tavoitteena on säästää luontoa kaikessa päivittäisessä toiminnassaan. Pohjois-Suomen verovirasto, Konserniverokeskus ja silloinen Verohallitus saivat Green Office -merkin jo vuoden 2009 lopussa. Vuoden 2010 marraskuussa koko Verohallinto – kaikki toimistot ja toimitilat – täytti Green Office -kriteerit.

Sähköisillä palveluilla on vaikutusta CO2 -päästöihin

Sähköiset palvelut pienentävät paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Verohallinnon merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät paperin ja energian kulutuksesta sekä liikenteen päästöistä.

Verohallinnon keskeiset ympäristövastuukysymykset liittyvät välilliseen vastuuseen asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksista ja mahdollisuuksiin vaikuttaa sekä ohjata asiakkaiden toimintaa verotuksen yhteydessä.

Paperiton verotus ja sähköiset palvelut osaltaan edistävät kestävää kehitystä. Verohallinto on antanut oman Itämerilupauksensa sitoutumalla konkreettisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sitoumus tehtiin Baltic Sea Action Group -säätiön kanssa vuonna 2010.

Hallitus teki keväällä 2009 periaatepäätöksen, jonka mukaan julkisissa organisaatioissa tulee olla ympäristöjärjestelmät tai -ohjelmat käytössä vuodesta 2010 alkaen. Green Office -ohjelma tukee myös valtion toiminnan tuottavuustavoitteita vähentämällä kulutusta.

Sitoudumme

Vuosien 2017 ja 2025 välillä vähentämään:

 • sähkönkulutusta 7,5 %.
 • paperinkulutusta 30 %
 • virkamatkoja 32 %. Lisäksi suosimme vähemmän saastuttavia kulkuneuvoja. Työn ja kodin välillä suositellaan julkista liikennettä ja sitä tuetaan työmatkaseteleillä.
 • jätemääriä 18 %

Tilastotietoa

Vuonna 2017

 • Verokortteja tilattiin verkosta yli 1 316 000 kpl
 • Veroilmoitus verkossa -palvelun kautta lähetettiin 837 000 ilmoitusta
 • Palkka.fi -palvelun kautta maksetut palkat olivat yli 1,2 mrd euroa
 • Vero.fi -sivuilla käytiin 23 000 000 kertaa.

Aikajanalla

2018

Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä ympäristön hyväksi. Kymmenessä vuodessa Verohallinnon CO2 päästöt ovat vähentyneet 30 %.

2014

Yhteiskuntavastuuohjeiston taloudellisten indikaattoreiden hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa – case Verohallinto
Opinnäytetyö (AMK): Anna Nieminen: Turun ammattikorkeakoulu: Liiketalous

2013

Verohallinnon asiointiprosessien ja eri asiointikanavien ilmastovaikutukset (Veroilmoitus- ja verokorttiverkossa palvelut)
ISO 14040 / 14044 standardien mukainen hiilijalanjäljen laskenta

2012
 • "Valtiohallinnon rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa” tapahtuma järjestettiin 18.1.2012. Iltapäivän tavoitteena oli luoda yhteistyöverkosto.
  Verkoston tavoitteena on lisätä tiedonvaihtoa, yhteistyötä sekä yhteiskuntavastuuseen liittyvien asioiden näkyvyyttä.
 • Yhteiskuntavastuu ja sen kehittäminen julkishallinnon organisaatiossa 
  -Verohallinto-
  Maisterin tutkinnon tutkielma: Jenni Möykkymäki: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Yritysten ympäristöjohtaminen
 • Verohallinnon energiatehokkuussuunnitelma 31.12.2012

2011
 • Verohallinto, Valtiovarainministeriö ja WWF järjestivät kesäkuussa mediatilaisuuden, jossa Verohallinto kertoi toimistaan ympäristön hyväksi. Tilaisuudessa esiteltiin myös Verohallinnon virkapolkupyörät, jotka tulivat ensimmäiseksi käyttöön Haapaniemenkadun toimipaikkaan Helsinkiin.
 • Selvitys yhteiskuntavastuuraporttien vertailusta Verohallinnolle: Ari Hopia: Ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan koulutusohjelma:
  Master of Environmental Management and Responsible Business,
  MEMA 2011: Aalto-yliopisto 1.11.2011

2010
 • Kaikki Verohallinnon toimipisteet liittyivät Green Office -ohjelmaan.
 • Verohallinto teki sitoumuksen Baltic Sea Action Group -säätiön kanssa.
  Lisätietoa: Baltic Sea Action Group, Verohallinnon sitoumus 
 • Pääjohtaja Laitinen osallistui BSAG:n isännöimään huippukokoukseen Itämeren suojelemisen hyväksi.
  Lisätietoa: Tasavallan presidentin kanslia, Lehdistötiedote 4.2.2010 (ruotsiksi)
 • Marraskuun lopussa WWF teki tarkastuksen Verohallinnon toimipaikoissa, ja Green Office -merkin käyttöoikeus saatiin koko Verohallintoon.
 • WWF:n ilmastolaskurin indikaattoreiden järjestelmällistä seurantaa varten
  tehtiin oma seuranta- ja raportointitietokanta.
2009

Pohjois-Suomen verovirasto, Konserniverokeskus ja Verohallitus täyttivät Green Office -merkin myöntämisen edellyttämät kriteerit.

2008

WWF:n kanssa solmittiin Green Office -sopimus.

Verohallinto

Verohallinnon henkilöstömäärä oli noin 4 900 vuonna 2016. 

Tutustu Verohallinnon organisaatioon

Yhteistyössä

WWF

 • WWF Green Office -ympäristöohjelmat

Baltic Sea Action Group -säätiö

 • Verohallinto haluaa kantaa osaltaan vastuun ympäristöstä ja antaa sitä osaamista, jota hallinnolla on Itämeren ja ilmastonmuutoksen torjumisen hyväksi. Hallintojättiläinen voi olla ympäristöystävällinen. Itämeri ja ilmastonmuutos liittyvät toisiinsa, joten on tärkeää työskennellä molempien hyväksi.

Lisätietoja antaa

Green Office -projektin johtaja Keijo Vehmas, 029 512 000 /vaihde