Verotuksen tietojärjestelmä

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukainen tietojärjestelmäseloste.

TIETOJÄRJESTELMÄ Verotuksen tietojärjestelmä
Tietojärjestelmän vastuutaho ja yhteystiedot Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite: Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Tietojärjestelmän käyttötarkoituksena on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta (verohallintolain 237/2008 2 §).

Tietojärjestelmän pitäminen perustuu verotusta koskevaa sääntelyyn, esimerkiksi:

 • laki verotusmenettelystä (1558/1995)
 • ennakkoperintälaki (1118/1996)
 • tuloverolaki (1535/1992)
 • kiinteistöverolaki (654/1992)
 • perintö- ja lahjaverolaki (378/1940)
 • veronkantolaki (609/2005)
 • arvonlisäverolaki (1501/1993)
 • laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
 • laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
 • laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999)
Tietolähteet

Tietolähteitä ovat esimerkiksi:

 • muut viranomaisrekisterit (väestötietojärjestelmä, kaupparekisteri, kiinteistötietojärjestelmä)
 • tiedonantovelvolliset (laki verotusmenettelystä 3 luku, voimassa oleva Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta)
 • verovelvolliset (laki verotusmenettelystä 2 luku, voimassa oleva Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista)
Tietojärjestelmän tietojen salassapito Tietojärjestelmän tiedot ovat salassa pidettäviä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 § mukaisesti. Poikkeuksena ovat lain 2 luvussa luetellut julkiset verotustiedot.
Julkiset tiedot

Julkisia tietoja ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 – 9 §:n sekä 21 §:n mukaiset:

 • tuloverotuksen julkiset tiedot (5 §)
 • kiinteistöverotuksen julkiset tiedot (6 §)
 • eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksesta annetun lain (680/1976) nojalla verohuojennuksen saaneen yhteisön nimi ja tieto siitä, mitä verovuosia huojennus koskee (6 §)
 • tonnistoverovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön nimi, tonnistoverokauden alkaminen sekä hyväksymisen peruuttaminen (6 §)
 • ennakkoperintärekisterin julkiset tiedot (8 §)
 • arvonlisäverovelvollisten rekisterin julkiset tiedot (8 §)
 • ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteristä tiedot yhteisön nimestä sekä tunnus tai muu vastaava yksilöintitieto (9 §)
 • eräät lain 21 §:n mukaiset verojäämätiedot, jotka Verohallinto on ilmoittanut julkaistavaksi verojen erikoisperintänä

Verohallinnon internet-sivuilla on julkista tietoa mm. veronsaajille tilitetyistä veroista.

Vuosittain julkaistaan tilastotietoja verotuksen toimittamisesta (verotilasto).