Yhteisöjen tulolähteiden verotukseen muutoksia

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu 1.1.2020 voimaan tulevien lakimuutosten myötä. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Muutos koskee lähes kaikkia yhteisöjä

Lakimuutos koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Uudet säännökset eivät siten vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen.

Osa yhteisöistä jää kuitenkin tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle. Tulolähdejaon poistaminen ei koske yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkisyhteisöjä, muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä, ulkomaisia kuolinpesiä sekä asunto-osakeyhtiötä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Näillä yhteisöillä voi lakimuutoksen jälkeenkin olla kolme tulolähdettä, ja niihin sovelletaan elinkeinoverolakia vain silloin, kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa.

Henkilökohtainen tulolähde poistuu

Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa sitä, että yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde poistuu. Lakimuutoksen jälkeen aiemmin yhteisön muun toiminnan tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu yleensä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen. Vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolähteen tappiot ja luovutustappiot voidaan vähentää niiden jäljellä olevana vähentämisaikana elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot sekä tulon hankkimiseen liittyvät menot ja menetykset ovat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja. Menot ja menetykset voidaan lähtökohtaisesti vähentää kaikista elinkeinotulolähteen tuloista. Kuitenkin esimerkiksi muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja muiden kuin asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutustappioiden vähentämistä on rajoitettu.

Muutos ei vaikuta elinkeinotoiminnan käsitteeseen

Tulolähdejaon poistaminen ei vaikuta elinkeinotoiminnan käsitteen sisältöön. Siten kun muualla lainsäädännössä viitataan elinkeinotoimintaan, sillä tarkoitetaan vain varsinaista elinkeinotoimintaa eli liike- ja ammattitoimintaa.

Muutoksia myös muuhun verolainsäädäntöön

Tulolähdejaon poistamisen yhteydessä on tehty muutoksia elinkeinoverolain lisäksi tuloverolakiin, konserniavustuksesta verotuksessa annettuun lakiin, asuintalovarauksesta verotuksessa annettuun lakiin, varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun lakiin. Esimerkiksi konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain soveltamisalaa on muutettu siten, että eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta sellaiset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia, voivat antaa tai saada konserniavustusta.

Sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa

Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa tuloverotuksessa. Siten jos yhteisön tilikausi päättyy 1.1.2020 tai sen jälkeen, yhteisön verotus toimitetaan kyseiseltä tilikaudelta kokonaan elinkeinoverolain mukaan yhteisön toiminnan luonteesta riippumatta. Viimeistään 31.12.2019 päättyvien tilikausien verotuksessa sovelletaan nykyisin voimassa olevia säännöksiä.

Voidaan huomioida ennakkoveroissa 1.1.2020 alkaen

Tulolähdejaon poistaminen voidaan ottaa huomioon verovuosille 2020 ja 2021 määrättävissä ennakkoveroissa vasta 1.1.2020 alkaen. Verohallinto ei korjaa viranomaisaloitteisesti ennen tätä ajankohtaa määrättyjä ennakkoveroja.

Jos yhteisöllä on nykyisin voimassa olevien säännösten perusteella henkilökohtaisen tulolähteen tuloa tai vähentämättä olevia henkilökohtaisen tulolähteen tappiota, jotka yhteisö haluaa otettavaksi huomioon verovuosien 2020 ja 2021 ennakoiden perusteena olevassa verotettavassa elinkeinotoiminnan tulossa, yhteisö voi tällä perusteella hakea 1.1.2020 alkaen muutosta ennakkoveroonsa OmaVerossa.

1.1.2020 alkaen OmaVeron ennakkoverohakemuksessa näkyy vähennyskelpoisten elinkeinotoiminnan ja henkilökohtaisen tulolähteen tappioiden määrä jo hakemusvaiheessa.

Verovuosi 2019
Osakeyhtiön ennakkoveron perusteena oleva elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 25 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tulos 5 000 euroa. Osakeyhtiöllä on verovuodelta 2018 vahvistettua elinkeinotoiminnan tappiota 5 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tappiota 10 000 euroa. Koska henkilökohtaiseen tulolähteeseen ei jää vanhojen tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavaa tuloa, ennakkoveroa määrätään vain elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen perusteella. Ennakkoveron määrä on 4 000 euroa (0,20 x (25 000 euroa - 5 000 euroa)).

Verovuosi 2020
Osakeyhtiön ennakkoveron perusteena oleva elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 30 000 euroa. Osakeyhtiöllä on verovuodelta 2018 vahvistettua elinkeinotoiminnan tappiota 5 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tappiota 10 000 euroa. Koska sekä henkilökohtaisen tulolähteen että elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiot voidaan vähentää ennakkoveron perusteena olevasta tuloksesta, ennakkoveroa määrätään 3 000 euroa (0,2 x (30 000 euroa - 5 000 euroa - 10 000 euroa)).

Jos osakeyhtiö on saanut verovuoden 2020 ennakkoveropäätöksen ennen 1.1.2020, siinä ei ole huomioitu tulolähdejaon poistamisen vaikutuksia tappioiden vähentämiseen. Verohallinto ei korjaa oma-aloitteisesti ennakkoveropäätöstä vastaamaan tässä esitettyä tappioiden käyttöä, vaan osakeyhtiön tulee tarvittaessa itse hakea muutosta ennakkoveroonsa.

Verohallinto on julkaissut tulolähdejaon uudistamisesta erillisen syventävän vero-ohjeen. Verohallinto päivittää muutoksen vuoksi myös muita ohjeitaan.

Lue lisää: