Muutosverotus

Verotuksen muuttamista, veron määräämistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset sekä yleiset menettelysäännökset yhtenäistetään muiden oma-aloitteisten verojen kanssa, valmisteverotukseen liittyviä välttämättömiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Määräaika viranomaisaloitteiselle verotuksen muuttamiselle ja verovelvollisen muutoksenhaulle on pääsääntöisesti kolme vuotta kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Valmisteverotukseen haetaan muutosta ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä valitetaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika lyhenee 60 päivään oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Ennakkopäätösvalitus koskee jatkossa myös valmisteveroja.

Verohallinto voi oikaista havaitsemansa virheen verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi riippumatta siitä, millaisesta virheestä on kyse ja mistä virhe on aiheutunut. Joissakin tilanteissa oikaisun tekemistä kuitenkin rajoitetaan. Viranomaisen aloitteesta tapahtuvan verotuksen oikaisun määräaika on pääsääntöisesti kolme vuotta. Määräajan laskeminen alkaa kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.