Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Tarjoatko digitaalisen alustan? Yhtenäinen tiedonantovelvollisuus EU-maihin 2023

EU-maissa tulee 1.1.2023 voimaan yhtenäinen tiedonantovelvollisuus, joka kattaa digitaalisen eli sähköisen alustan kautta välitetyt palvelut ja tavaroiden myynnit. Muutos tarkoittaa, että nykyinen kuljetus- ja vuokrauspalveluja koskeva tiedonantovelvollisuus laajenee muihinkin palveluihin, jotka on välitetty digitaalisen alustan kautta.

Myös vuosi-ilmoituksen tietosisältö ja ilmoittamisen tekninen muoto muuttuvat. Tiedonantovelvollisia ovat alustaoperaattorit eli yritykset, jotka tarjoavat alustan palvelujen ja tavaroiden välittämiseen.

Muutoksen taustalla on EU-direktiivin muutos, joka velvoittaa jäsenvaltioiden verohallinnot keräämään tietoja sekä omassa maassa että muissa EU-maissa asuvista tulonsaajista. Myös kansainvälistä tietojenvaihtoa lisätään tuntuvasti. Jäsenvaltioiden pitää lähettää muiden jäsenvaltioiden veroviranomaisille niitä valtioita koskevat alustatalouden tiedot sovitussa muodossa ja aikataulussa.

Mitä tarkoittavat digitaalinen alusta ja alustaoperaattori?

Alustalla tarkoitetaan ohjelmistoa, verkkosivustoa tai mobiilisovellusta, jonka avulla palvelun tai tavaran myyjä voi tehdä ostajan kanssa sopimuksen ja myydä tavaroita tai palveluita digitaalisen alustan kautta. Alustan välityksellä myyjä ja ostaja voivat myös hoitaa myyntiin tai vuokraukseen liittyvät maksut.

Alustaoperaattorilla eli alustapalvelun tarjoajalla tarkoitetaan yritystä, joka tekee myyjän kanssa sopimuksen siitä, että myyjä voi tarjota palveluja tai tavaroita alustaoperaattorin ylläpitämän digitaalisen alustan kautta. Alustaoperaattorina voi toimia esimerkiksi yritys, joka tarjoaa alustan asuntoa tai liikehuoneistoa vuokraavalle henkilölle tai yritykselle, tai taksiyritys, joka tarjoaa auton omistajalle alustan, jossa tämä voi tarjota kuljetuspalveluita autollaan. Muita välitettyjä palveluja voivat olla esimerkiksi tavaran myynti tai auton tai veneen vuokraus.

Alustatalous tarkoittaa liiketoimintaa, jossa yksityishenkilöt tai yritykset myyvät tavaroita tai palveluita sähköisen alustan kautta.

Mitä muutos tarkoittaa tiedonantovelvolliselle eli alustaoperaattorille?

Silloin kun alustaoperaattorina toimivalla yrityksellä on kotipaikka, johtopaikka tai kiinteä toimipaikka jossain EU-maassa, yrityksen pitää muun muassa antaa yksilöintitiedot asiakkaasta ja asiakkaan asuinvaltiosta. Alustaoperaattorin pitää myös kerätä muita tietoja verotusta varten ja ilmoittaa ne sijaintivaltionsa verohallinnolle vuosittain.

Jos alustaoperaattorin kotipaikka on Suomessa, alustaoperaattorin pitää antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus sekä suomalaisista että ulkomaisista henkilöistä ja yrityksistä, jotka saavat alustan kautta tuloja. Sama tiedonantovelvollisuus koskee EU:n ulkopuolista alustaoperaattoria, joka on valinnut EU:ssa rekisteröitymismaaksi Suomen eli joka raportoi välittämänsä alustapalvelut vuosittain Verohallinnolle.

Esimerkiksi kun yksityishenkilö tai yritys vuokraa asuntoaan tai tarjoaa kuljetuspalveluita suomalaisen alustan välityksellä, alustaoperaattorin pitää antaa vuosi-ilmoituksella tiedot sekä tulonsaajasta että tulonsaajan myynti- ja vuokraustoiminnasta. Alustaoperaattori antaa samat tiedot myös ulkomaalaisista tuloja saavista henkilöistä tai yrityksistä. Verohallinto välittää ulkomaalaisia tulonsaajia koskevat tiedot heidän asuinmaihinsa. Jos kyse on kiinteän omaisuuden vuokrauksesta, tiedot välitetään myös kiinteistön sijaintivaltioon.

Miten ja milloin tiedot pitää antaa?

Alustaoperaattorin on annettava tarvittavat tiedot Verohallinnolle uudella, laajemmalla vuosi-ilmoituksella xml-muodossa ensimmäisen kerran vuodelta 2023. Tiedot pitää antaa tammikuun 2024 loppuun mennessä. Tiedot voi antaa joko Verohallinnon asiointipalvelussa tai Ilmoitin.fi:n välityksellä .

Mitä tietoja alustaoperaattori antaa vuosi-ilmoituksella?

Alustaoperaattorin pitää ilmoittaa tiedot omasta yrityksestään ja niistä yrityksistä ja yksityishenkilöistä, jotka ovat saaneet tuloja alustan kautta. Alustan kautta toimineista yrityksistä ja henkilöistä pitää ilmoittaa muun muassa yksilöintitiedot, asuinvaltio, vuokrattavan kohteen osoitetiedot ja alustan kautta saatujen tulojen määrä.

Verohallinto määrittelee tarkemman tietosisällön myöhemmin kevään 2023 aikana. Samalla linjataan myös, mitä seuraamuksia alustaoperaattoreille voi tulla tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä.

Muutos lisää kansainvälistä tietojenvaihtoa

Verohallinto saa jatkossa myös tietoja, joita alustaoperaattorit ovat ilmoittaneet muiden EU-maiden verohallinnoille. Suomen Verohallinto saa tiedon siitä, mitä tuloja Suomessa asuvat henkilöt ja yritykset saavat ulkomaisten alustojen kautta.

Vastaavasti Verohallinto lähettää muihin EU-maihin tietoja, jotka Verohallinto on saanut Suomeen rekisteröityneiltä alustaoperaattoreilta. Ulkomaisia tulonsaajia koskevat tiedot lähetetään tulonsaajan asuinmaahan. Jos alustan kautta on annettu vuokralle kiinteistö tai muuta kiinteää omaisuutta, tiedot välitetään myös omaisuuden sijaintivaltioon.

Tietojenvaihto laajenee myöhemmin myös muiden kuin EU-maiden välille.

Miksi tietoja kerätään?

Yhtenäisellä tiedonantovelvollisuudella halutaan varmistaa reilu pelikenttä EU:ssa toimiville alustaoperaattoreille ja myyjille. Suomessa ilmoitettuja ja kansainvälisen tietojenvaihdon kautta saatuja tietoja käytetään verotuksessa. Tulonsaajilla on kuitenkin edelleen itsellään velvollisuus ilmoittaa kaikista, myös ulkomailta saamistaan tuloista.

Muutoksen aikatauluja:

  • Kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan viimeistään 31.12.2022
  • Direktiivin soveltaminen alkaa 1.1.2023
  • EU:n ulkopuoliset alustaoperaattorit voivat rekisteröityä 1.1.2023
  • Tiedot on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella viimeistään 31.1.2024

Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella: Alustapalveluraportointi.DAC7(at)vero.fi

Lisää aiheesta


Sivu on viimeksi päivitetty 15.9.2022