Vuoden 2022 luontoisetuarvot on vahvistettu

Uutinen, 25.11.2021

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle. Työnantajalta saatu luontoisetu on työntekijälle palkkatuloa. Edun verotusarvo määräytyy luontoisetupäätöksen mukaan.

Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin

Päätöksen mukaan ravintoetua voi käyttää myös niin, että kustannuksiin sisältyy aterian kuljettamisesta aiheutuneita kuluja. Luontoisetupäätös vastaa tältä osin vuoden 2021 päätöstä. Kustannukset voi maksaa esimerkiksi lounassetelillä, lounaskortilla, mobiilisovelluksella tai muulla vastaavalla kohdennetulla maksuvälineellä. Työnantajan maksama osuus ateriasta ja kuljetuskustannuksista saa kuitenkin olla korkeintaan 11,30 euroa, mikä on ravintoedun yläraja. Jos tämä määrä ylittyy, työnantajalta saatu ravintoetu (esimerkiksi lounasseteli tai maksuvälineeseen ladattu euromäärä) arvostetaan nimellisarvoonsa eli verotusarvo on sama kuin edun nimellisarvo.

Autoetuun ja polkupyöräetuun tarkennuksia

Vuodesta 2022 alkaen vapaan autoedun perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta tehdään euromääräinen vähennys (17.3 § 2 kohta) myös silloin, jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton (ns. lataushybridi) käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine (kaasuauto).

Päätökseen on lisätty viittaus (17.6 §) tuloverolain uuteen 64 a §:n 3 momenttiin, joka koskee vähäpäästöisten autojen veronhuojennusta. Muutos sisältyy hallituksen esitykseen 142/2021 vp.

Polkupyöräetuun on tehty sähköavusteisia polkupyöriä koskeva tarkennus (27.4 §). Päätöksessä määrätään erikseen korkeampi 30 euron kaavamainen arvo sähköavusteisen polkupyörän huolto- ja korjauskustannuksille.