Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verotuksen muutoksia 2022

Uutinen, 10.12.2021

Tämä on kooste verotukseen vuonna 2022 voimaan tulevista muutoksista. Osa muutoksista on hallituksen esittämiä lakimuutoksia, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Uutista päivitetään vuoden 2021 loppuun saakka.

Henkilöverotus

Kotitalousvähennykseen suunnitellaan määräaikaisia korotuksia

Kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta seuraavasti:

  • vähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa (normaalisti 2 250 euroa)
  • vähennys on työn osuudesta 60 prosenttia (normaalisti 40 prosenttia)
    ja palkkakulujen osalta 30 prosenttia (normaalisti 15 prosenttia)
  • omavastuu on 100 euroa vuodessa, kuten normaalisti

Kyseessä on väliaikainen muutos, joka on voimassa vuosina 2022–2027. Muiden remonttitöiden osalta kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

Kotitalousvähennystä korotetaan myös kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta seuraavasti:

  • vähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa (normaalisti 2 250 euroa)
  • vähennys on työn osuudesta 60 prosenttia (normaalisti 40 prosenttia)
    ja palkkakulujen osalta 30 prosenttia (normaalisti 15 prosenttia)
  • omavastuu on 100 euroa vuodessa, kuten normaalisti

Kyseessä on väliaikainen muutos, joka on voimassa vuosina 2022–2023.

Lisätietoja:

Asuntolainan korkovähennys pienenee

Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2022 asuntolainan korkovähennys laskee 10 prosentista 5 prosenttiin. Vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei saa enää vähentää verotuksessa.

Työsuhdeauton verotusarvo alenee 

Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 euroa kuukaudessa, kun kyseessä on vähäpäästöinen hybridi- tai kaasuauto. Kyse on määräaikaisesta tuesta vuosille 2022–2025.

Lisätietoa: HE 142/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Katso myös: Autoverotus

Veronumero tulee käyttöön myös telakoilla

Veronumero otetaan käyttöön rakennusalan lisäksi laivanrakennusalalla. Laivanrakennusalan veronumerorekisteriin voi hakea 1.4.2022 alkaen. Telakalla työskentelevällä tulee olla rekisteriin merkitty veronumero 1.7.2022 alkaen.

Lisätietoa: HE 2/2021 (eduskunta.fi)

Yhteismetsän osakas: hankintavelan korko muuttuu vähennyskelpoiseksi

Yhteismetsäosuuden hankintaa varten otetun velan koron saa jatkossa vähentää verotuksessa verovuodesta 2021 alkaen. Jatkossa tämän velan korko on tulonhankkimisvelan korkoa, joka vähennetään pääomatuloista. Myös aiemmin tähän tarkoitukseen otettujen velkojen korot ovat maksuvuodesta 2021 alkaen vähennyskelpoisia.

Lisätietoa: HE 142/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Työttömyysvakuutusmaksu poistuu alle 18-vuotiailta

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan jatkossa vain täysi-ikäisenä tehdystä työstä. Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja.

Työttömyysvakuutusmaksu peritään ajalta 1.1.–31.7., jos työntekijä on 17–64-vuotias. Jos työntekijä on 17-vuotias 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksun periminen lakkaa, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Lue myös: Vuoden 2022 sosiaalivakuutusmaksut

Autoverotus

Täyssähköautot halutaan vapauttaa autoverosta

Täyssähköautojen autoveroa ehdotetaan poistettavaksi ensi vuodesta alkaen. Autoveroa ei tarvitsisi maksaa autosta, jonka käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety.

Muutos tulisi voimaan 1.1.2022, mutta asiakkaille hyvitettäisiin autovero takautuvasti lokakuun 2021 alusta lähtien. Verohallinto palauttaa asiakkaille veron automaattisesti ajalta 1.10.–31.12.2021.

Lisätietoa: Hallitus esittää muutosta sähköautojen verotukseen – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Yritysverotus

Koronaviruksen kotitestit vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta

Sekä Suomessa tapahtuvat kotitestien myynnit että kotitestien hankinnat ulkomailta vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Myynnin verovapauteen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero.

Lisätietoa: 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys kolminkertaistuu

Yritykset voivat jatkossa tehdä 150 prosentin suuruisen lisävähennyksen menoista, jotka liittyvät oman elinkeinotoiminnan tai maatalouden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisävähennys myönnetään tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jota on tehty yhdessä tutkimusorganisaation kanssa.

Laki tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa. Yritys voi tehdä lisävähennyksen 150 prosentin suuruisena 1.1.2022–31.12.2027. Vuoden 2021 loppuun asti lisävähennys on 50 prosentin suuruinen.

Lisätietoa: HE 186/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Korkovähennysoikeutta rajoitetaan

Elinkeinoverolaissa muutetaan korkovähennysrajoitussäännöksiä, joilla säännellään tasevertailuun perustuvaa poikkeusta ja infrastruktuurihankkeita koskevaa poikkeusta. Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen hyödyntämistä rajoitetaan tilanteissa, joissa merkittävän osuuden konsernista omistava taho on rahoittanut konsernia. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

Lisätietoa: HE 211/2021 (eduskunta.fi)

Siirtohinnoittelun oikaisusäännöt vastaamaan OECD:n ohjeita

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä (VML 31 §) muutetaan niin, että se vastaa jatkossa OECD:n malliverosopimusta ja verosopimusten tulkinnassa käytettäviä OECD:n siirtohinnoitteluohjeita. Säännöksellä täsmennetään esimerkiksi siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatetta ja liiketoimen määrittämistä. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

Lisätietoa:

Käänteisen hybridiyksikön tuloista tulee veronalaisia

Suomalaisen elinkeinoyhtymän rajoitetusti verovelvollisia yhtiömiehiä verotetaan soveltamisedellytysten täyttyessä käänteisen hybridiyksikön tulosta Suomessa. Käänteisellä hybridiyksiköllä tarkoitetaan tilannetta, jossa suomalaista elinkeinoyhtymää pidetään toisen valtion lakien mukaisesti erillisenä verovelvollisena. Muutoksen myötä veron kiertämistä estävä direktiivi ja sen muutosdirektiivi on saatettu kaikilta osin voimaan Suomessa.

Lisätietoa: Veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin mukaiset käänteisen hybridiyksikön tulot säädetään veronalaisiksi (vm.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Yhteismetsät: metsävähennyksen hyödyntämistä rajoitetaan

Metsärahastojen mahdollisuutta hyödyntää metsävähennystä rajoitetaan vuoden 2022 alusta alkaen. Rajoitus koskee vuonna 2022 tai sen jälkeen hankittavia metsiä, ei aiemmin hankittuja. 

Jatkossa yhteismetsällä on oikeus metsävähennykseen vain, jos luonnolliset henkilöt tai kuolinpesät omistavat vähintään puolet osakaskunnan osuuksista.

Lisätietoa: HE 142/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Valmisteverotus

Alkoholiverotus muuttuu

Oluen alennetun verotason raja nostetaan 2,8 tilavuusprosentista 3,5 tilavuusprosenttiin etyylialkoholia. Miedon oluen verotaso nostetaan nykyisestä 24,75 sentistä 28,35 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Muutoksella ei ole vaikutusta alkoholiveron tuottoon. 

Riippumattomat alkoholin pienvalmistajat saavat jatkossa antaa itse pientuotantotodistuksen, jolla ilmoitetaan vuosituotannon määrä ja pientuotantoalennuksen edellytysten täyttyminen.

Lisätietoa: HE 175/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Tupakkaveroa korotetaan

Tupakkaveroa korotetaan vuosina 2022–2023. Savukkeiden veroa korotetaan keskimäärin 13 prosenttia, kääretupakan 40 prosenttia, piippu- ja savuketupakan 24 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 31 prosenttia. Korotukset toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana neljässä vaiheessa. Lisäksi lakiin lisätään uusi veroluokka kuumennettaville tupakkatuotteille, joiden vero on 30 senttiä grammalta.

Lisätietoa: HE 143/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Polttoaineiden verotus muuttuu

Parafiinisen dieselin verotuen ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten alentamista jatketaan vuonna 2022, kuten aikaisemmin on päätetty.  

Liikenteessä käytetylle biokaasulle asetetaan vero. Myös biokaasu, joka ei täytä kestävyyskriteereitä, on verollista niin lämmitys- kuin liikennekäytössä. Kestävän biokaasun lämmityskäytöstä halutaan tehdä verotonta, mikä vaatii vielä Euroopan komission luvan. 

Lisätietoa: HE 212/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty muutettuna eduskunnassa

Lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja konesalien sähkövero alenee

Aiempaan sähköveroluokkaan II siirrettäisiin sähkö, jota käytetään kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa. Sähköveron alennus myönnettäisiin myös geotermisen lämpölaitoksen kiertovesipumppujen kuluttamasta sähköstä. Sähköveron alennus edellyttää Euroopan komission hyväksyntää, ja alennus tulisi voimaan vuoden 2022 aikana.

Konesalien sähköverotusta muutetaan siten, että myös nykyistä pienemmät konesalit olisivat oikeutettuja hankkimaan alemman veroluokan II sähköä. Vuoden 2022 alusta konesalit, joiden palvelinlaiteteho on vähintään 0,5 MW ja jotka täyttävät energian hyödyntämis- tai tehokkuuskriteerit, kuuluvat konesalien sähköveroluokkaan II. Konesalitoiminnan pitää olla yrityksen pääasiallista toimintaa. Uudet kriteerit eivät koske konesaleja, jotka ovat alennuksen piirissä jo 31.12.2021.

Kierrätysteollisuus siirretään teollisuuden sähköveroluokkaan II vuoden 2022 alusta alkaen. 

Lisätietoa: HE 212/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Maakaasun jakeluverkot ja biokaasun tuottajat voivat rekisteröityä

Maakaasun ja biokaasun verotusta uudistetaan siten, että jatkossa kaasun jakeluverkko voi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi. Tällöin kaasun loppukäyttäjä, joka kuuluu rekisteröityneeseen jakeluverkkoon, pystyy rekisteröitymään kaasun käyttäjäksi.

Koska biokaasu muutetaan verolliseksi, biokaasun tuottajien pitää rekisteröityä verovelvollisiksi. Verovelvollisia ovat sekä jakelu- ja siirtoverkkoon biokaasua tuottavat laitokset että off grid -tuottajat.

Pienten biokaasun tuottajien ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi, vaan ne rekisteröityvät biokaasun pientuottajiksi, jos vuosituotannon määrä on enintään 1 GWh. Pientuottajan pitää antaa Verohallinnolle ilmoitus tuottamansa biokaasun määrästä tuotantorajan valvomista varten.

Lisätietoa: HE 212/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Polttoturpeen verottoman käytön rajaa korotetaan

Polttoturpeen verotuksen ns. lattiahintamekanismi otetaan käyttöön. Lisäksi polttoturpeen verottoman käytön rajaa korotetaan. Vuosina 2022–2026 verotonta on enintään 10 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö ja vuosina 2027–2029 enintään 8 000 megawattitunnin käyttö. Verottomuus koskee kaikkia polttoturvetta käyttäviä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia.

Turpeen käyttäjien rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan koskemaan polttoturpeen pienkäyttäjiä. Pienkäyttäjän vuosituotanto ei saa ylittää verottoman käytön vuotuista raja-arvoa.

Rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuus ei koske kotitalouksia tai niihin rinnastettavia toimijoita, jos ne tuottavat polttoturpeella lämpöä omaan käyttöönsä.

Lisätietoa: HE 144/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Kalankasvattajat voivat jatkossa hakea energiaveron palautusta

Ammattimaiset kalankasvattajat ja muut vesiviljelijät voivat hakea energiaveron palautusta verovuodesta 2022 alkaen. Palautusta voi hakea vesiviljelyyn käytetystä sähköstä ja polttoöljystä.

Yhteisöt, kuten osakeyhtiöt, hakevat palautusta viimeistään 4 kuukautta tilikautensa päättymisen jälkeen. Muut kuin yhteisöt hakevat palautusta verovuotta seuraavan vuoden helmikuun lopussa. Kalankasvatuksen lisäksi muutos koskee kaikkea vesiviljelyä, esimerkiksi äyriäisten kasvatusta.

Lisätietoa: HE 212/2021 (eduskunta.fi) – päivitys: hyväksytty eduskunnassa

Muita muutoksia

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille ei enää postiteta veroilmoituslomakkeita

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille ei postiteta vuoden 2021 elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeita (lomake 5) tammikuussa 2022. Kuolinpesille veroilmoituslomake 5 postitetaan jatkossakin. 

Ammatin- ja liikkeenharjoittajista jo yli 90 prosenttia täydentää elinkeinotoiminnan veroilmoituksen sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Palvelussa on valmiina pohjatietoja elinkeinotoiminnan ilmoitusta varten. 

Jo aiemmin on luovuttu paperisten lomakkeiden lähettämisestä avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille sekä yhteisöille, kuten osakeyhtiöille.

Negatiivisen arvonlisäveron palautuksen käsittely muuttuu

Negatiivisen alv-palautuksen käsittely muuttuu 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilta verokausilta. Muutos vaikuttaa tilanteisiin, joissa negatiivinen alv pienenee eli maksettavaksi tulevan arvonlisäveron määrä kasvaa aiemmin ilmoitetusta. Jos alun perin virheellisesti ilmoitettu eli aiheeton palautus on käytetty työnantajasuoritusten tai jonkin muun veron maksamiseen, tämä aiheeton palautus peritään takaisin.

Tuleva muutos ei vaikuta takautuvasti verokausiin, jotka päättyvät 31.12.2021 tai sitä aikaisemmin. Viimeistään 31.12.2021 päättyvien verokausien negatiivisen arvonlisäveron palautus käsitellään jatkossakin nykyisellä tavalla, eli muun veron maksuun käytetty negatiivinen arvonlisävero peruutetaan ja muu vero täytyy maksaa uudelleen.

Lue lisää: Palautuksen maksaminen

Vuoden 2022 luontoisetuarvot on vahvistettu

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle.

Päätöksessä todetaan, että ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Päätöksessä on tarkennuksia autoetuun ja polkupyöräetuun.

Lisätietoa: Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verovapaat matkakustannustenkorvaukset vuonna 2022

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 45 euroa (44 euroa v. 2021), osapäivärahan 20 euroa (20 euroa v. 2021) ja ateriakorvauksen 11,25 euroa (11,00 euroa v. 2021). Verovapaa kilometrikorvaus on 46 senttiä kilometriltä (44 senttiä v. 2021).

Lisätietoa: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022

 

Uutista on päivitetty 10.12. ja 30.12.2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2021