Selvitysryhmä: ratkaisuehdotuksia pienyrittäjien digitalisaation edistämiseen

Uutinen, 31.5.2021

Pienyritysten rooli työllistäjänä ja talouden tekijänä on Suomessa merkittävä. Tulevina vuosina on välttämätöntä varmistaa, että pienyritykset kykenevät jatkamaan liiketoimintaansa ja säilyttämään kilpailukykynsä digitalisaation edetessä Suomessa ja kansainvälisesti.

Helmikuusta lähtien työskennellyt Verohallinnon ja taloushallintoalan asiantuntijoiden epävirallinen selvitysryhmä on saanut työnsä päätökseen. Ryhmä tunnisti ratkaisuja, joiden avulla varmistettaisiin pienyrittäjien pysyminen taloushallinnon digitalisaatiokehityksessä mukana.

Hyvä yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö korostuu

Selvitystyöhön osallistuneiden yhteinen näkemys on, että Suomessa toimivien taloushallintoalan tarjoamien ohjelmistojen taso on sinänsä korkea ja että Suomessa on myös tarjolla laajasti ohjelmistoja, joiden käyttö on myös pienille toimijoille kohtuuhintaista.

Toisaalta on käynyt ilmeiseksi, että pienenkin yrityksen kohdalla taloushallinnon digitalisoituminen edellyttää kehittämistä. Jotta toimiva palvelukokonaisuus voidaan saada aikaan, eri toimintojen yhteensopivuutta on parannettava.

Pienimmätkin yritykset voitaisiin periaatteessa saada kaupallisten taloushallintopalveluiden käyttäjiksi ja sen myötä digitaalisen taloushallinnon piiriin. Tämä kuitenkin edellyttäisi nykyistä enemmän pienyrityksille kohdennettuja, digitaalisten taloushallintoratkaisujen hankintaan ja käyttöön liittyviä kannusteita, ohjausta ja tukea.

Suomalaisen yhteiskunnan etu on, että yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä jatkuu hyvänä.

Valmiudet riittäväksi, palvelut helppokäyttöiseksi ja kustannukset mahdollisimman pieneksi

On huolehdittava siitä, että pienyrityskentän digitaaliset valmiudet ja mahdollisuudet lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ovat riittävällä tasolla, jos myöhemmin tehtäviin ratkaisuihin sisällytetään yrityksiä koskeva lakisääteinen velvoite järjestää taloushallinto (esimerkiksi verkkolaskut) ja/tai laatia viranomaisraportointi (esimerkiksi veroilmoitukset) rakenteisessa digitaalisessa muodossa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että tarvittavat palvelut ovat riittävän helppokäyttöisiä ja hyödynnettävissä mahdollisimman pienin kustannuksin.

Yhteiset näkemykset on nyt luotu, jatkotyötä tarvitaan

Käynnistyvä Yrityksen digitalous -hanke edistää digitalisaation edellyttämän perusinfran kehittämistä. Taloushallintoalan yritykset ja toimijat osallistuvat tiiviisti hankkeen toimintaan.

Hankkeen työhön kuuluu mm. yhteentoimivien digitaalisuuden keskeisten elementtien kuten digitaalisen identiteetin, rajapintojen, taloushallinnon dokumenttien ja standardien kehittäminen.

Selvitysryhmä lähtee siitä, että tarvittavien ratkaisujen edistämistä jatketaan myös muilla tavoin. Verohallinto luottaa siihen, että taloushallinnon ohjelmistojen kehittäjät ottavat edellä kuvatut kehittämis- ja yhteensovittamistarpeet huomioon omassa toiminnassaan.

Tutustu ja osallistu Yrityksen digitalous -hankkeeseen

Voit kesäkuussa osallistua avoimeen webinaariin yritysten taloushallinnon digitalisoitumisesta. Tilaisuudessa kerrotaan Yrityksen digitalous -hankkeen keskeisistä tavoitteista ja työvaiheista.

Tilaisuudessa kerrotaan myös mahdollisuuksista vaikuttaa käynnistyvän hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin sekä kuvataan tapoja osallistua yhteistyöhön. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2021