Latviaan maksetuista rojalteista ei peritä lähdeveroa 1.1.2018 alkaen

Uutinen, 7.4.2021

Latvian ja Suomen väliseen verosopimukseen sisältyy niin sanottu suosituimmuuslauseke, joka vaikuttaa siten, että 1.1.2018 alkaen Latviaan maksetuista rojalteista ei tarvitse enää periä lähdeveroa.

Suomen ja Latvian välillä on voimassa 23. maaliskuuta 1993 allekirjoitettu sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkierron estämiseksi (SopS 92/1993). Sopimuksen 12 artiklan mukaan rojaltista on voitu periä lähdeveroa siinä valtiossa, josta se kertyy. Perittävän lähdeveron määrä on ollut 5 prosenttia sellaisen rojaltin kokonaismäärästä, joka maksetaan teollisen, kaupallisen tai tieteellisen välineistön käyttämisestä ja 10 prosenttia kaikissa muissa tapauksissa.

Latvia on ilmoittanut solmineensa kolmannen valtion kanssa verosopimuksen, jossa on sovittu suppeammasta rojaltin määritelmästä ja siitä, että rojalti verotetaan vain tulonsaajan asuinvaltiossa. Latvian ja Suomen välisen verosopimuksen suosituimmuuslausekkeesta (most favored nation clause) johtuen vastaavia määräyksiä sovelletaan automaattisesti myös Suomen ja Latvian välillä.

Valtiovarainministeriö on antanut asiasta 3.3.2021 ilmoituksen, joka on julkaistu sopimussarjassa (SopS 15/2021). Ilmoituksen mukaan verosopimuksen 12 artiklan 2 ja 3 kappaleiden sijaan sovelletaan seuraavia määräyksiä:

  1. Rojaltista, joka kertyy sopimusvaltiosta ja jonka etuudenomistaja on toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö, verotetaan vain tässä toisessa valtiossa.
  2. Sanonnalla ”rojalti” tarkoitetaan tässä artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen, siihen luettuna elokuvafilmi, tekijänoikeuden sekä patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeudesta, taikka kokemusperäisestä teollis-, kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta.

Jos lähdeveroa on peritty uuden määräyksen vastaisesti, rojaltin maksaja voi korjata veroilmoitustaan antamalla korvaavan veroilmoituksen tai tulonsaaja voi hakea lähdeveron palautusta Verohallinnosta.