Yhteisöjen maastapoistumisverotusta koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2020

Uutinen, 2.1.2020

Hallituksen esityksessä (76/2019 vp) ehdotetut yhteisöjen maastapoistumisverotusta koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2020 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Uudet säännökset muuttivat voimassa olleita maastapoistumisverotussäännöksiä ja täsmensivät rajat ylittäviin yritysjärjestelytilanteisiin liittyviä maastapoistumisverotussäännöksiä

Varojen siirtyminen Suomen verotusvallan ulkopuolelle

Maastapoistumisverotuksessa Suomen verotusvallan ulkopuolelle siirtyvien varojen maastapoistumisarvo katsotaan veronalaiseksi tuloksi. Säännöksiä sovelletaan sekä ulkomaisen yhteisön siirtäessä varoja tai liiketoiminnan Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta että kotimaisen yhteisön siirtäessä varoja toisessa valtiossa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, jos Suomella ei enää siirron johdosta ole verotusoikeutta siirtyviin varoihin. Säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun suomalaisen yhteisön verotuksellinen kotipaikka siirtyy toiseen valtioon, jos varat eivät enää tosiasiassa liity Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.

Maastapoistumisveron maksunlykkäys

Uusien säännösten mukaan verovelvollisella on oikeus lykätä maastapoistumisveron maksamista silloin, kun varat siirtyvät toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai sellaiseen Euroopan talousalueella sijaitsevaan valtioon, joka on solminut Suomen tai Euroopan unionin kanssa keskinäistä avunantoa verosaatavien perinnässä koskevan sopimuksen. Vero on tällöin maksettava viiden vuoden aikana suoritettavilla maksuerillä, ellei maksunlykkäystä ennen tätä keskeytetä.

Verohallinto antaa säännösten soveltamisesta ohjeen alkuvuonna 2020.