Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verotuksen muutoksia 2021

Uutinen, 16.12.2020

Tämä on kooste verotukseen vuonna 2021 voimaan tulevista muutoksista. Osa muutoksista on hallituksen esittämiä lakimuutoksia, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa.

Arvonlisäverotus

Alv-velvollisuuden alarajaa korotetaan

Arvonlisäverottoman vähäisen liiketoiminnan rajaa nostetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon. Vuonna 2021 alkaviin tilikausiin sovelletaan korotettua 15 000 euron rajaa. Tämä tarkoittaa, että jos yrityksen liikevaihto tilikaudella (12 kk) on enintään 15 000 euroa, ei yrityksen tarvitse ilmoittautua alv-rekisteriin eikä yrityksen myymien tuotteiden tai palvelujen hintoihin tarvitse lisätä arvonlisäveroa. Alv-rekisteriin voi kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti, vaikka liikevaihtoraja ei täyttyisi, jos yritys esimerkiksi haluaa vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron. Lisätietoja: HE 143/2020 vp ja Pienen yrityksen alv

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi. One Stop Shop -järjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021. Nykyinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä kattaa pelkästään tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin kuluttajille EU:ssa, mutta uusi arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee kattamaan muun muassa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin. Lisätietoja: Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Autoverotus

Autoveroilmoitukset annetaan OmaVerossa

Autoverolla tarkoitetaan veroa, joka maksetaan esimerkiksi, kun ajoneuvo otetaan käyttöön tai rekisteröidään ensimmäisen kerran Suomessa. Autoveron määrään tai perusteisiin ei ole tulossa muutosta. Muutoksia tulee esimerkiksi siihen, miten ilmoitukset annetaan ja vero maksetaan. Autoveroilmoitukset annetaan vuodesta 2021 lähtien OmaVerossa. Autoveron voi maksaa OmaVeron kautta helmikuun alusta alkaen. Lisätietoja: vero.fi/autoverotus

Myös autoveron perintä yhdenmukaistuu 1.2.2021 alkaen muiden verojen perinnän kanssa. Maksuvaikeuksissa oleva voi saada maksunlykkäyksen sijasta maksujärjestelyn, jossa ovat mukana kaikki verot. Maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa. Lue maksujärjestelyn ehdoista: vero.fi/maksujärjestely

Finanssiala

Uudistuksia hallintarekisteröityjen osakkeiden lähdeverotukseen

Lähdeverolain muutos muuttaa hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen.

 • OECD:n TRACE-malli otetaan käyttöön. TRACE-mallin myötä rekisteröitynyt säilyttäjä voi ottaa verovastuuta osingoista ja raportoida osingon loppusaajan tiedot suoraan Verohallinnolle kansainvälisellä skeemalla.
 • Säilyttäjärekisteri tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Säilyttäjärekisteriin voi hakea arvopapereiden säilytystoimintaa harjoittava yritys. Säilyttäjiä voivat olla esimerkiksi luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskukset.

Lisätietoja: Hallintarekisteröidyt osakkeet

Henkilöasiakkaiden verotus

Asuntovelan korot

Asuntovelan koroista vähennyskelpoista on 10 % vuonna 2021. 

Luontoisedut

Luontoisetuihin tulee seuraavat muutokset vuodelle 2021:

 • Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa vuosina 2021-2025.
 • Sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on verovapaa etu vuosina 2021-2025.
 • Työsuhdesähköauton latauslaite katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.
 • Työsuhdematkalippu on verovapaa 3 400 euroon asti vuodessa.
 • Työsuhdepolkupyörä on verovapaa etu 1 200 euroon asti vuodessa.

Lisätietoja: HE 142/2020 ja Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla

Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään 3,5 vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos 3 vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Säännöstä sovelletaan myös vuoden 2022 verotuksessa, jos 3,5 vuoden määräaika jatkuu vuoden 2022 puolelle. Lisätietoja: HE 142/2020

Urheilijarahasto

Urheilutulosta verovapaasti urheilurahastoon siirrettävä enimmäismäärä nousee 200 000 euroon. Lisätietoja: HE 142/2020, valtiovarainvaliokunnan mietintö

Eräiden luonnonsuojelullisten sekä vesien- ja merenhoidollisten tukien verovapaus

Eräät luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävät tukitoimenpiteet, joissa tuki saadaan muuna kuin rahana, on säädetty tuloverotuksessa verovapaiksi. Lisätietoja: HE 197/2020

Väliaikainen epidemiatuki

Väliaikaisessa epidemiakorvauksesta annetussa laissa tarkoitettu Kelan maksama tuki ei ole veronalaista tuloa tuloverotuksessa.

Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien veronhuojennus

Kun listaamaton osakeyhtiö järjestää henkilöstölleen osakeannin, työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään samansuuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo. Listaamattoman osakeyhtiön pitää antaa tiedot henkilöstöannista vuosi-ilmoituksella. Lisätietoja: Listaamaton osakeyhtiö: Järjestätkö henkilöstöannin?

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 44 euroa, osapäivärahan 20 euroa ja ateriakorvauksen 11,00 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 44 senttiä kilometriltä. Lisätietoja: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista

Työtulovähennys ja kunnallisverotuksen perusvähennys

Työtulovähennyksen enimmäismäärä korotetaan 1 770 eurosta 1 840 euroon, ja kunnallisverotuksen perusvähennys enimmäismäärä korotetaan 3 540 eurosta 3 630 euroon. Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi.

Muita muutoksia henkilöverotuksessa:

Katso-tunnisteet ja Katso-valtuudet

Katso-tunniste ja Katso-valtuudet poistuvat käytöstä 30.4.2021. Sen jälkeen Verohallinnon asiointipalveluihin, esimerkiksi OmaVeroon, kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Voit valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan puolestasi henkilökohtaisia tai yrityksesi veroasioita Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. Asianhoitaja voi olla esimerkiksi tilitoimisto tai toinen henkilö. Et tarvitse valtuutta, jos hoidat alaikäisen lapsesi asioita tai toimitusjohtajana yrityksesi asioita. Huomaa, että Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi.

Lisätietoja: vero.fi/valtuudet

Mediamaksu ja muut Ahvenanmaata koskevat muutokset

Ahvenanmaalaisilta henkilöasiakkailta ja yhteisöiltä kerätään mediamaksu verovuodesta 2021 alkaen. Maksu on luonteeltaan saman tyyppinen kuin Manner-Suomessa perittävä Yleisradiovero. Henkilöasiakkaille mediamaksu on 110 €, jos tulot ylittävät vuodessa 14 000 euroa. Mediamaksu näkyy ahvenanmaalaisille henkilöasiakkaille ensimmäisen kerran vuoden 2021 verokortissa. Yhteisöasiakkaille se näkyy vuoden 2022 ennakkoveropäätöksissä sekä 2021 verotuspäätöksissä. Lisätietoja: Yleisradiovero ja Ahvenanmaan mediamaksu

Ahvenanmaan työ- ja eläketulovähennys poistuu kokonaan. Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa 3 500 euroon nykyisestä 3 100 eurosta.

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden verotus

Brexitin vaikutukset verotukseen

EU:n ja Britannian erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy 31.12.2020. Ota selvää, vaikuttaako tämä yrityksesi verotukseen ja mitä toimenpiteitä tai muutoksia se mahdollisesti edellyttää. Lisätietoja: vero.fi/brexit

Eräiden luonnonsuojelullisten sekä vesien- ja merenhoidollisten tukien verovapaus

Eräät luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävät tukitoimenpiteet, joissa tuki saadaan muuna kuin rahana, on säädetty tuloverotuksessa verovapaiksi. Lisätietoja: HE 197/2020

Konsernivähennys

Hallitus on esittänyt, että toisessa ETA-valtiossa sijaitsevan tytäryhtiön lopulliset tappiot huomioitaisiin suomalaisen emoyhtiön verotuksessa tehtävällä konsernivähennyksellä. Lakia sovellettaisiin niihin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, jotka voivat olla konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitetun konserniavustuksen antajana tai saajana. Emoyhtiöltä edellytettäisiin lähtökohtaisesti vähintään yhdeksän kymmenesosan välitöntä omistusta tytäryhtiön osakepääomasta tai osuuksista.  Emoyhtiön tulisi osoittaa tytäryhtiöiden tappioiden määrä ja niiden lopullisuus EU-oikeuden tarkoittamalla tavalla. Konsernivähennyksenä voitaisiin vähentää enintään emoyhtiön verovuoden veronalaisen elinkeinotoiminnan tuloksen verran. Vähennys tehtäisiin sinä verovuonna, jona tytäryhtiö puretaan. Vähennys olisi mahdollista tehdä ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. Verohallinto tulee julkaisemaan konsernivähennyksestä syventävän vero-ohjeen. Lisätietoja: HE 185/2020 vp

Korotetut poistot koneista ja laitteista

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava voi tehdä käyttöomaisuuteen kuuluvista uusista koneista ja laitteista korotetut poistot verovuosien 2020-2023 verotuksessa. Korotetun poiston määrä voi olla enintään 50 prosenttia. Lisätietoja: Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2023

Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien veronhuojennus

Kun listaamaton osakeyhtiö järjestää henkilöstölleen osakeannin, työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään samansuuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo. Listaamattoman osakeyhtiön pitää antaa tiedot henkilöstöannista vuosi-ilmoituksella. Lisätietoja: Listaamaton osakeyhtiö: Järjestätkö henkilöstöannin?

Pienhankinnat sekä tietyt menojäännökset voi vähentää nopeammin

Hallitus on esittänyt, että yritykset voisivat vähentää pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset nopeammin vuodesta 2021 lähtien. Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan yläraja nostetaan 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon vuodessa. Metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston raja nostetaan 600 euroon. Lisäksi elinkeinotulon verotukseen ja maatilatalouden tuloverotukseen lisätään uusi säännös, joka mahdollistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen poistamisen kerralla. Lisätietoja: Valtiovarainministeriön uutinen (29.10.2020)

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka perusteella elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat voivat verovuosina 2021-2025 tehdä 50 prosentin lisävähennyksen tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskuista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön. Lisävähennyksen vähimmäismäärä verovuonna on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Lisävähennyksen voi tehdä vain sellaisten alihankintalaskujen perusteella, jotka perustuvat 1.1.2021 tai sen jälkeen tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa solmittuun sopimukseen. Lisävähennystä ei voi tehdä siltä osin kuin verovelvollinen on saanut suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea alihankintalaskun kattamiseen. Verohallinto tulee julkaisemaan syventävän vero-ohjeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä. Lisätietoja: HE 196/2020 vp

Ulkomaisen yhteisön verovelvollisuus: tosiasiallinen johtopaikka

Ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen tosiasiallisen johtopaikan perusteella 1.1.2021 alkaen. Suomessa yleisesti verovelvollisena pidetään lakimuutoksen myötä myös sellaista ulkomaista yhteisöä, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Tosiasiallinen johtopaikka tarkoittaa paikkaa, jossa yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään. Verohallinto tulee julkaisemaan tosiasialliseen johtopaikkaan liittyen syventävän vero-ohjeen. Lisätietoja: Ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen tosiasiallisen johtopaikan perusteella 1.1.2021 alkaen

Tulorekisteri

Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin

Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin. Tiedot ilmoittaa etuuden maksaja, esimerkiksi Kela. Lisätietoja: Etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Tulorekisteri-ilmoituksen myöhästymisestä seuraamusmaksu

Tulorekisteriin myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään seuraamusmaksu vuoden 2021 ilmoituksista lähtien. Myöhästymisestä ei pääsääntöisesti määrätty seuraamusmaksua vielä tulorekisterin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kyseessä oli tilapäinen jousto. Etuuksien ja eläkkeiden ilmoittamisessa myöhästymismaksujen siirtymäaika päättyy vuoden 2021 lopussa. Lisätietoja: Tulorekisterin seuraamusmaksut

Valmisteverotus

Valmisteveroilmoitukset annetaan OmaVerossa

Valmisteveroilla tarkoitetaan alkoholi-, tupakka-, virvoitusjuoma- ja juomapakkausveroa, nestemäisten polttoaineiden veroa, sähkön ja eräiden polttoaineiden veroa, jäteveroa sekä öljysuojamaksua.

Valmisteveroilmoitukset annetaan vuodesta 2021 lähtien OmaVerossa. Valmisteveroja voi maksaa OmaVeron kautta helmikuusta alkaen. Verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen tulee lisää aikaa, kun valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi ja määräaika pitenee nykyisestä. Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan joiden määrän asiakas itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Vastaava menettely on käytössä esimerkiksi arvonlisäverotuksessa. Lisätietoa muutoksista: vero.fi/valmisteverotus

Myös valmisteverojen perintä yhdenmukaistuu 1.2.2021 alkaen muiden verojen perinnän kanssa. Maksuvaikeuksissa oleva voi saada maksunlykkäyksen sijasta maksujärjestelyn, jossa ovat mukana kaikki verot. Maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa. Lue maksujärjestelyn ehdoista: vero.fi/maksujärjestely

Muita muutoksia valmisteverotuksessa

Hallituksen esityksiä:

 • alkoholiveron muutoksia 1.1.2021 (HE 145/2020)
 • sähköveron sekä eräiden polttoaineiden valmisteverojen ja palautusten muutoksia 1.1.2021 (HE 167/2020)
 • tupakkaveron muutoksia 1.1.2021 (HE 25/2019)
 • nestemäisten polttoaineiden veromuutoksia 1.1.2021

Vuosi-ilmoitukset

Vuodelta 2021 annettaviin vuosi-ilmoituksiin tulee kaksi uutta ilmoitusta:

 • Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista
 • Vuosi ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista

Lisäksi muun muassa osinkojen sekä rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuosi-ilmoituksiin tulee muutoksia.

Eläke- ja etuustietoja, jotka jatkossa ilmoitetaan tulorekisteriin, ei enää ilmoiteta Verohallinnolle vuosi-ilmoituksilla.

Lisätietoja: Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021


Seuraavat vuosi-ilmoitukset annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020:

 • Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista
 • Vuosi-ilmoitus osakesäästötilistä

Vuosi-ilmoitukset pitää antaa viimeistään 1.2.2021. Lisätietoja: Vuosi-ilmoitus

Tutustu myös sivustoon vero.fi/muutoksia sekä korona-ajan ohjeisiin sivustolla: vero.fi/korona

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2020