Verohallinto oikaisee Fiskars Oyj Abp:ltä saadun osingon verotuksen

Uutinen, 22.12.2020

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2020:127) vuoksi Verohallinto oikaisee Fiskars Oyj Abp:n osingonsaajina olevien henkilöiden vuoden 2019 tuloverotusta. Verotusta oikaistaan niin, että Fiskarsin osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero verotetaan osinkotulona, ei kokonaan veronalaisena pääomatulona. Osinkotulosta on veronalaista vain 85 prosenttia.

Verohallinto oikaisee myös osakkeenomistajina olevien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotusta, jos yhteisön veronalaisen tulon määrä muuttuisi KHO:n päätöksen vuoksi.

Jos palautuksen määrä on vähintään 10 euroa, se palautetaan automaattisesti eikä asiakkaiden  tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Mistä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä on kyse?

Fiskars Oyj Abp jakoi vuonna 2019 osakkeenomistajilleen osinkona Wärtsilä Oyj:n osakkeita. Fiskars maksoi osakkeenomistajien puolesta osakeosingosta menevän varainsiirtoveron Verohallinnolle. Vuodelta 2019 toimitetussa tuloverotuksessa varainsiirtoveron määrän on katsottu olevan muuna kuin osinkotulona pidettävää tuloa, joka on verotettu osakkeenomistajina olevien luonnollisten henkilöiden verotuksessa kokonaan veronalaisena pääomatulona keskusverolautakunnan päätöksen KVL 64/2019 mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus antoi 25.11.2020 päätöksen KHO 2020:127, joka muutti osakeosingosta maksetun varainsiirtoveron verokohtelua. Päätöksessä todetaan, että Fiskarsin osakeosingon saajan puolesta maksama varainsiirtovero on osakeosingon saajan tuloverotuksessa osinkotuloa. Verohallinto tulee oikaisemaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi osakeosingon saajien vuoden 2019 tuloverotusta.

Osakeosingon saajana olevan luonnollisen henkilön verotuksessa Fiskarsin henkilön puolesta maksama varainsiirtovero on päätöksen KHO 2020:127 perusteella tuloverolain 33 a §:n 1 momentissa tarkoitettua osinkotuloa, josta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Miten verotus oikaistaan?

Verohallinto oikaisee osingonsaajina olevien henkilöiden vuoden 2019 tuloverotusta siten, että kokonaan veronalaisena pääomatulona verotettu varainsiirtoveron määrä verotetaan osinkona, josta veronalaista tuloa on vain 85 prosenttia. Asiakkaalle palautetaan liikaa maksettu vero.

Päätös voi vaikuttaa myös Fiskarsin osakkeenomistajina olevien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotukseen. Yhteisöjen verotuksessa osingon verokohtelu määräytyy yleensä EVL 6 a §:n mukaisesti. Verohallinto oikaisee myös osakkeenomistajina olevien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotusta, jos yhteisön veronalaisen tulon määrä muuttuisi KHO:n päätöksen vuoksi. 

Milloin palautus maksetaan?

Verotus oikaistaan ja palautus maksetaan automaattisesti, jos palautettava määrä on vähintään 10 euroa, eikä sitä käytetä muiden verojen suoritukseksi. Oikaisujen tekeminen aloitetaan tammikuussa 2021.

Oikaisujen suuren määrän vuoksi niiden käsittely vie aikaa. Asiakas saa päätöksen, kun oikaisu on käsitelty. Palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle tilille. Palautettavalle verolle maksetaan hyvityskorkoa palautusajankohtaan saakka.

Milloin asiakkaan pitää itse toimia?

Verohallinto ei oikaise verotusta viran puolesta, jos asiakkaalle oikaisun vuoksi palautettava määrä olisi alle 10 euroa. Asiakas voi kuitenkin itse tehdä oikaisuvaatimuksen tällaisessa tilanteessa. Esimerkiksi osingonsaajana oleva luonnollinen henkilö voi vaatia, että pääomatulona verotettu varainsiirtoveron määrä verotetaan osinkona. Asiakkaan kannattaa tehdä oikaisuvaatimus silloin, kun hänelle on tulossa myös muuta veron palautusta ja palautukset ovat yhteensä vähintään 10 euroa.     

Katso esimerkkejä

Esimerkkilaskelmat ovat tilanteista, joissa osingonsaaja on luonnollinen henkilö ja palautettava vero on vähintään 10 euroa.

Esimerkki 1. Jos Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön veronalaiset pääomatulot verovuonna 2019 olivat 30 000 euroa tai alle, Verohallinto maksaa oma-aloitteisesti veronpalautusta, jos osakkeenomistaja sai osinkona vähintään 1 047 kappaletta Wärtsilä Oyj:n osakkeita.

Laskelma:

Osakeosingon arvo: 1047 kpl x 13,27 euroa = 13 893,69 euroa.
Tästä varainsiirtovero (1,6 %): 222,30 euroa.
Verovapaaksi oikaistava osa (15 %): 33,34 euroa.
Veronpalautus (30 %): 10,00 euroa.
 

Esimerkki 2. Jos Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön veronalaiset pääomatulot verovuonna 2019 olivat yli 30 000 euroa, Verohallinto maksaa oma-aloitteisesti veronpalautusta, jos osakkeenomistaja sai osinkona vähintään 924 kappaletta Wärtsilä Oyj:n osakkeita.

Laskelma:

Osakeosingon arvo: 924 kpl x 13,27 euroa = 12 261,48 euroa.
Tästä varainsiirtovero (1,6 %): 196,18 euroa.
Verovapaaksi oikaistava osa (15 %): 29,43 euroa.
Veronpalautus (34 %): 10,01 euroa.