Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Selvitys automaattisesta raportoinnista arvonlisäverotuksessa

Uutinen, 13.10.2020

Arvonlisäveron raportoinnin kehittämistä on selvitetty Verohallinnossa yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa vuodesta 2017 lähtien. Selvitys ehdotuksineen on luovutettu valtiovarainministeriölle, ja mahdollinen eteneminen ja lainsäädäntötyön aloittaminen on valtiovarainministeriön päätettävä asia.

Alv-raportointiin tarvittavat tiedot voitaisiin saada tulevaisuudessa automaattisesti yritysten taloushallintojärjestelmistä lasku- ja kuittitietojen perusteella. Tiedot siirtyisivät Verohallinnolle rajapinnan välityksellä. Automaattisen raportoinnin avulla olisi myös mahdollista muodostaa esitäytetty alv-ilmoitus pienille yrityksille, jolloin yrityksen tarvitsisi vain tarkistaa ja tarvittaessa muokata ilmoitusta.

Verohallinnon ehdotuksen mukaan lasku- ja kuittikohtaiseen ilmoittamiseen siirryttäisiin vaiheittain reaaliaikatalouden ja taloushallintoalan kehittymisen myötä. Reaaliaikataloudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että sähköiset kuitti- ja laskutusjärjestelmät ovat yleisesti käytössä.

Kansainväliset kokemukset rohkaisevia

Lasku- ja kuittikohtaisesta raportoinnista on hyviä kokemuksia kansainvälisesti. Raportoinnin kehittämisen on todettu pienentävän esimerkiksi tietojen puutteellisesta tai virheellisestä ilmoittamisesta aiheutuvaa verovajetta.

Lasku- ja kuittikohtaisten tietojen myötä asiakkaita voitaisiin ohjata ennakoivammin, kohdennetummin ja reaaliaikaisemmin. Tämä hyödyttäisi myös yrityksiä, sillä nykyisin ilmoitusten puutteet ja virheet saatetaan havaita vasta jälkikäteisessä valvonnassa, jolloin niistä saattaa seurata merkittäviä viivästysseuraamuksia.

Tarkempi raportointi antaisi myös paremman kokonaiskuvan yritysten liiketoiminnasta. Tämä mahdollistaisi yrityksille lähetettävien selvityspyyntöjen kevenemisen ja paremman kohdentumisen sekä esimerkiksi alv-palautusten nopeamman käsittelyn.

Tavoitteena on, että myös alv-ilmoituksen tietosisältöä voitaisiin kehittää lähivuosina. Nämä kaksi uudistusta olisivat tosiaan tukevia. Alv-ilmoituksen uudistamista tarvitaan, jotta voidaan varmistaa lasku- ja kuittitietojen parempi kohdentuminen. Ilmoituksen uudistamista tarvitaan myös arvonlisäveron erityistilanteiden raportointiin.

Edellytyksiä ja kustannuksia on selvitetty

Lasku- ja kuittikohtainen raportointi edellyttäisi muutoksia yritysten ja tilitoimistojen käyttämiin taloushallinto-ohjelmistoihin ja tietojen tuottamisen prosesseihin. Siksi muutos toteutettaisiin vaiheittain, jolloin erikokoisten yritysten mahdollisuudet siirtyä uuteen raportointitapaan otettaisiin huomioon.

Jotta raportoinnin käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa, tiedot voisi raportoida vaihtoehtoisesti joko laskutusjärjestelmästä tai kirjanpitojärjestelmästä - yritykselle helpoimman tai tarkoituksenmukaisimman tavan mukaisesti. Verohallinto selvittää myös mahdollisuutta tarjota pienille yrityksille maksutonta taloushallinto-ohjelmaa, jonka avulla ilmoitustiedot voisi lähettää Verohallinnolle. Järjestelmällä voisi myös esimerkiksi laatia verkkolaskuja sekä tehdä lakisääteisen kirjanpidon.

Osana alv-raportoinnin selvitystä Verohallinto on tehnyt kustannus-hyötyanalyysin yhteistyössä Maailmanpankin kanssa. Selvityksessä kustannuksia ja hyötyjä on arvioitu eri asiakasryhmien näkökulmasta. Kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, minkälainen taloushallinto-ohjelma ja prosessi yrityksellä on alv-raportointiin. Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tilitoimistoille, jotka käyttävät valmisohjelmistoja, kustannukset olisivat selvästi pienemmät kuin räätälöityjä ohjelmistoja käyttäville yrityksille. Yrityskohtaisesti räätälöityjä ohjelmistoja käyttävät eteenkin isot yritykset.

Tulosten perusteella lasku- ja kuittikohtaisella raportoinnilla asiakkaille ja koko yhteiskunnalle saavutettavat hyödyt ylittäisivät pidemmällä aikavälillä euromääräisesti muutoksen aiheuttamat kustannukset. Hyötyjinä olisivat erityisesti pienyritykset esitäytetyn alv-ilmoituksen myötä. Yhdessä alv-ilmoituksen uudistamisen kanssa lasku- ja kuittikohtaisen tapahtumaraportoinnin on arvioitu pienentävän alv-vajetta yli 200 miljoonalla eurolla vuodessa.

Lisätietoa uudistuksesta