Rajoitetusti verovelvollinen: Muista hakea lähdeveroa saamillesi osakeosingoille

Uutinen, 31.3.2020

Viime vuonna useat suomalaiset yhtiöt maksoivat niin sanottua osakeosinkoa, eli osinkoa osakkeiden muodossa. Myös osakeosinko on lähdeveronalaista tuloa rajoitetusti verovelvolliselle. Mahdollinen puuttuva lähdevero määrätään maksettavaksi erillisellä päätöksellä. Jos Verohallinto ei ole erikseen määrännyt lähdeveroa maksettavaksi, tulee rajoitetusti verovelvollisen hakea lähdeveron määräämistä Verohallinnolta. Lisätietoa muuna kuin rahana maksetun osingon verotuksesta saat aiemmin julkaistusta uutisesta (16.7.2019).

Miten lähdeveroa haetaan ja mitä liitteitä tarvitaan?

Lähdeveron määräämistä haetaan Verohallinnon lomakkeilla. Henkilöasiakkaille ja yhteisöille on eri lomakkeet. Jos tulonsaajaa edustaa asianhoitaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. Suosittelemme liittämään hakemukseen myös pankin tai muun välittäjän myöntämän tositteen tulonmaksusta.

Jos tulonsaaja haluaa, että Verohallinto soveltaa verosopimusmääräyksiä lähdeveroa määrättäessä, hänen on liitettävä hakemukseen asuinvaltion myöntämä asuinpaikkatodistus tulonmaksuvuodelta.

Jos yhteisö katsoo olevansa rinnastettavissa verovapaaseen suomalaiseen yhteisöön ja siten oikeutettu vapautukseen lähdeverosta, yhteisön tulee liittää hakemukseen tarkat perustelut. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää tulonsaajaa toimittamaan myös muita käsittelyn kannalta tarpeellisia liitteitä.

Rajoitetusti verovelvollinen henkilö 

Rajoitetusti verovelvollinen yhteisö

 Valitse lomake sen mukaan, miltä maksajayhtiöltä tulonsaaja on saanut osakeosinkoa.

Arvopaperikeskus Euroclear Finland on myös jakanut yllä olevat lomakkeet tilinhoitajille.

Mihin mennessä lähdeveroa pitää hakea?

Jos rajoitetusti verovelvollinen henkilö on saanut osakeosinkoa verovuonna 2019, hänen tulee toimittaa hakemus lähdeveron määräämiselle viimeistään 19.5.2020 Verohallintoon. Hakemuksen voi jättää myös kolmen vuoden sisällä sen vuoden päättymisestä, jolloin vero olisi tullut periä. Jos rajoitetusti verovelvollinen päättää noudattaa tätä kolmen vuoden määräaikaa, voi seurauksena olla myöhästymismaksu.

Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön tulee hakea lähdeveron määräämistä neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Hakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa yhteisön tilikausi. Esimerkiksi, jos yhteisön tilikausi on kalenterivuosi, tulisi hakemus antaa viimeistään 30.4.2020. Jos hakemus saapuu myöhässä, voi seurauksena olla myöhästymismaksu.

Verohallinnon päätöksen (VH/5450/00.01.00/2019) 1 §:n mukaan, rajoitetusti verovelvollisen on ilmoitettava veroilmoituksessaan esimerkiksi tulosta, josta vero määrätään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 2 momentin mukaisesti.

Kyseinen pykälä viittaa tilanteisiin, joissa lähdevero on jätetty perimättä muutoin kuin veron perimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta (kuten osakeosinkojen kohdalla).