Markkinaoikeuden päätös: Verohallinnon kirjejakelu kilpailutettava uudestaan

Uutinen, 28.1.2020

Verohallinto kilpailutti vuoden 2018 lopulla asiakaskirjeidensä tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun sekä näihin liittyvän aineistonhallintajärjestelmän. Markkinaoikeus kumosi tehdyn hankintapäätöksen.

Verohallinto asetti hankittavalle palvelulle tiukat turvallisuusvaatimukset. Posti Messaging Oy:n tarjous suljettiin kilpailutuksesta ulos, koska tarjous ei Postin oman ilmoituksen mukaan täyttänyt pakollisia turvallisuusvaatimuksia.

Yhteistyökumppaniksi valittiin Edita Prima Oy, jonka alihankkijoina Verohallinnon kirjeistä on vuonna 2019 jakanut 65% Posti ja 35% Jakeluyhtiö Suomi. Verohallinto lähettää tavanomaisena päivänä noin 15 000 asiakaskirjettä.

Posti Messaging Oy valitti hankintapäätöksestä, jonka kokonaisarvo on noin 9-16 miljoonaa euroa vuodessa. Markkinaoikeus puolsi valitusta 23.1.2020 tekemällään päätöksellä. Nyt Verohallinto kilpailuttaa palvelun uudelleen ja korvaa Posti Messaging Oy:lle n. 15 000€ oikeudenkäyntikuluja.

Verotustietoja käsiteltävä tietoturvallisesti, huolellisesti ja asianmukaisesti

Hankinnan kohteena on kirjeiden jakelua laajempi palvelukokonaisuus, jossa käsitellään yksityisten henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen verotietoja. Verohallinnolle on olennaisen tärkeää, että näitä tietoja käsitellään turvallisesti kaikissa työn vaiheissa: tiedon siirrossa, tulostuksessa, kuorituksessa ja jakelussa.

Markkinaoikeuden mukaan Verohallinnon tarjouspyynnön turvallisuutta koskevat pakolliset vaatimukset olivat epäselviä siltä osin, mitä kaikkia palvelun osa-alueita ne koskevat.

Nähdäksemme vaiheet on helppo erottaa toisistaan. Verohallinto toimittaa kirjeet digitaalisesti aineistonhallintajärjestelmään, josta kirjeet tulostetaan ja sitten kuoritetaan. Vaikka tulostusvaiheessa käsitellään arkaluonteisia tietoja suoraan, jakeluvaiheessa jakelija kuljettaa jo kirjesalaisuuden suojaamia, suljettuja kirjekuoria, sanoo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma.

Posti on Suomessa ainoa toimija, joka pystyy ja on myös lailla velvoitettu jakamaan kirjeitä koko maassa. Siksi myös vuoden 2019 aikana Posti on jakanut enemmistön Verohallinnon asiakaskirjeistä. Hankintalaki kuitenkin velvoittaa järjestämään tarjouskilpailun siten, että myös pienemmät toimijat pystyvät osallistumaan kilpailutukseen.

Turvallisuusvaatimukset valtionhallinnon yhteisiä

Kirjejakelun tietoturvallisuustason vaatimukset tulevat suoraan valtioneuvoston tietoturva-asetuksesta ja valtiovarainministeriön ns. VAHTI-ohjeista, jotka koskevat julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta.

On perusteltua asettaa tarjouskilpailuun osallistuville hyvinkin yksityiskohtaisia tietoturva- ja turvallisuusvaatimuksia. Katsomme, että tarjouspyyntömme vaatimukset olivat selkeitä, kohtuullisia ja ennen kaikkea tärkeitä asiakaskirjeiden sisältämien henkilö- ja muiden salassa pidettävien tietojen turvallisuuden takia, sanoo Levasma.

Verohallinnon asiakkaat voivat valita paperikirjeiden sijaan sähköisen toimituksen, joka on turvallinen. Kun ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit, luopuu kokonaan viranomaisten lähettämästä paperipostista.