OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

Hallitus esittää muutoksia energiaverotukseen

Uutinen, 20.10.2020

Hallitus esittää muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia. Lait tulisivat voimaan 1.1.2021. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus poistettaisiin asteittain vuosina 2021—2024.

Lämmitys-, voimalaitos- tai työkonekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden veroa korotettaisiin

Lämmitys-, voimalaitos- tai työkonekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden eli kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, kivihiilen ja maakaasun veroa korotettaisiin kohdistamalla korotus energiasisältöveroon. Korotus olisi 2,7 euroa megawattitunnilta. Turpeen ja mäntyöljyn energiaveroon tehtäisiin vastaava korotus.

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotukea alennettaisiin

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotukea alennettaisiin poistamalla laskentasääntö, jolla alennetaan tuotannossa verotettavaa lämpömäärää ja siten lämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden veroa. Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon energiasisältöveron alennus säilyisi 7,63 eurossa megawattitunnilta. Toimet lisäisivät valtion vuotuisia verotuloja 105 miljoonalla eurolla.

Sähköveroluokan II veroa alennettaisiin ja energiaveron palautuksista luovuttaisiin

Sähköveroluokan II veroa alennettaisiin 0,69 sentistä EU:n vähimmäisverotasolle 0,05 senttiin kilowattitunnilta vuoden 2021 alusta.

Energiaintensiivisille yrityksille maksettavasta polttoaineiden energiaveron palautuksesta luovuttaisiin vaiheittain vuosina 2021—2024 siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää olisi oikeutettuja palautukseen. Palautuksen poistaminen toteutettaisiin siten, että eniten nettoverorasituksen nousua kohtaavien yritysten energiaverorasitus nousisi voimakkaammin vasta siirtymäkauden loppupuolella. Palautuksen poistaminen toteutettaisiin näistä lähtökohdista mahdollisimman tasaisesti.

Sähköveroluokan II veroa ja energiaverojen palautusta koskevat muutokset koskisivat teollisuuden lisäksi kaivostoimintaa ja ammattimaisia kasvihuoneita. Myös muussa maataloudessa käytettävän sähkön veroa alennettaisiin, mutta tämä toteutettaisiin kuten nykyisin palauttamalla veroa vuosittain maataloudelle veroluokkien I ja II välistä erotusta vastaava määrä. Sähköveroluokan II veron alennus koskisi myös kokonaisteholtaan yli viiden megawatin konesaleissa kulutettavaa sähköä.

Lue lisää:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 167/2020)